Data 2009-08-11
Tytuł pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Michałowo położonej w obrębie wsi Pieńki oznaczoną numerem geodezyjnym 474 o pow. 0,53 ha zabudowaną budynkiem po byłej szkole podstawowej i budynkiem gospodarczym
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MICHAŁOWA
z dnia 11 sierpnia 2009roku
 
Burmistrz Michałowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Michałowo położonej w obrębie wsi:
 
 Pieńki: oznaczoną numerem geodezyjnym 474 o pow. 0,53 ha zabudowaną budynkiem po byłej szkole podstawowej i budynkiem gospodarczym, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw. BI1B/00050122/4.
 Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r.  w/w nieruchomość przeznaczona jest w części 1/3 pod budownictwo zagrodowe a 2/3 jako tereny rolne.
- opis budynku po byłej szkole: budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły ceramicznej w zabudowie wolnostojącej niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym. Pokryty dachówką ceramiczną. Ogrzewanie piecowe a w części budynku centralne ogrzewanie (nieczynne). Wyposażony w instalacje elektryczną i wod-kan. zasilaną  ze studni kopanej i posiadającej odpływ do szamba betonowego na nieruchomości.
Pow. zabudowy: 130 m2
Pow. użytkowa : 100,26 m2
Wiek budynku ok. 115 lat wymaga generalnego remontu oraz modernizacji i adaptacji do   nowych celów użytkowych.
 (Nieruchomość obciążona lokatorem zamieszkującym bez umowy najmu).
 
- opis budynku gospodarczego: budynek murowany z cegły silikatowej.
pow. użytkowa: 120 m2;
 
Cena wywoławcza nieruchomości: 64 300,00 zł (zwolnienie z podatku VAT);
Wadium: 10 000,00 zł; minimalne postąpienie: 700,00 zł;
 
            Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 18 września 2009r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Wąska 1.
 
            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 14 września 2009 roku na konto Urzędu nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miasta – nie później niż termin wpłaty wadium ). Dowód wniesienia wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
            Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
            Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
            Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, sporządzeniem aktu notarialnego oraz zmianą księgi wieczystej ponosi nabywca.
            Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
            Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob, w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego – przyrzeczenie zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).
      W przypadku udziału pełnomocnika tych osób, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.
      W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej
      Burmistrz Michalowa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
      Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym, ul. Wąska 1, tel. 085 7131 781.
      Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl(zakładce nieruchomości), Gazeta Wyborcza (wydanie lokalne), tablica Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz przesłano do sołtysa wsi Pieńki.
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-08-18

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-08-18

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-08-18