Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2009-05-20
Tytuł Przetargi na nieruchomości - 26 czerwca 2009r
 
Burmistrz Michałowa
ogłasza:
 
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo położonych w obrębie wsi:
 
I. Leonowicze:
a) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 198 o pow. 0,3400 ha;
    cena wywoławcza nieruchomości: 13 500zł plus podatek VAT 22% od 2/3 części;
     wadium: 2 000 zł; minimalne postapienie: 200 zł;
 b) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako dz. nr  84 o pow. 0,5700ha,
     cena wywoławcza nieruchomości : 18 500 zł plus podatek VAT 22% od 2/3 cześci;  
      wadium: 3 000 zł; minimalne postapienie; 200 zł;
           Brak w gminie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązujacym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. nieruchomości  w/w przeznaczone są w części 2/3 pod budownictwo zagrodowe a 1/3 na cele rolnicze;
Numer Księgi wieczystej Kw Nr BI1B/00062413/8.
 
II. Kolonia Mostowlany:
a) nieruchomość zabudowana budynkiem po dawnej zlewni mleka, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 146 o pow. 0,1000 ha,  pow. użytkowa budynku: 47,83 m2
   cena wywoławcza  nieruchomości: 13.500 zł,
   wadium: 2 000 zł, minimalne postapienie; 200 zł;
   Brak w gminie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązujacym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. teren przeznaczony pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem działalności usługowej. Budynek w bardzo złym stanie technicznym, wymaga gruntowej modernizacji bądź rozbiórki. Numer księgi wieczystej Kw Nr 63 480.
 
III. Topolany:
 a)  nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 643/1 o pow. 0,6600ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 13 500 zł;
      wadium: 2 000 zl, minimalne postapienie; 200 zł;
W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jako grunt rolny. Numer księgi wieczystej  Kw Nr BI1B/00082294/3;
 
 
 
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości :
 
I. Potoka:
a)      nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 62/3 o pow. 0,1600ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 9 500 zł plus podatek VAT 22%,
      wadium: 1 500 zł; minimalne postąpienie; 100zł;
b)     nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 70/1 o pow. 0,2500ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 17 100 zł plus podatek VAT 22%;
      wadium: 2 500 zł, minimalne postąpienie: 200 zł;
c)      nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 81/1 o pow. 0,3500ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 19 900 zł plus podatek VAT 22%,
      wadium: 3 000 zł; minimalne postąpienie: 200 zł;
d)     nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 230/2 o pow. 0,3000ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 8 800 zł – zwolniona z podatku VAT;
      wadium: 1 500 zł, minimalne postąpienie; 100 zł;
Nieruchomości o nr 62/3, 70/1 i 81/1 w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo zagrodowe, a nieruchomość o nr 230/2 jako grunty rolne.
Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw BI1B/00062413/8;
 
 
II. Nowa Wola:
a)      nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 616 o pow. 0,6000ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 8 100 zł – zwolniona z podatku VAT;
      wadium; 1 200 zł; minimalne postąpienie: 100 zł;
b)     nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 391 o pow. 0,0800ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 8 900 zł plus podatek VAT 22%;
      minimalne postąpienie: 1 500 zł; minimalne postąpienie: 100 zł;
Brak w gminie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunkow Zagospodarowania Gminy Michałowo nieruchomośc o nr 391 przeznaczona jest pod budownictwo zagrodowe, a nieruchomość 616 jako grunty rolne. W Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw BI1B/00063198/1;
 
 
III. Bieńdziuga:
a)      nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 699 o pow. 1,2100ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 15 000 zł – zwolniona z podatku VAT;
      wadium: 2 500 zł, minimalne postąpienie: 200 zł,
Brak w gminie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunkow Zagospodarowania Gminy Michałowo nieruchomość przeznaczona jako grunty rolne. W Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw BI1B/00063439/3.
 
 
IV. Kuchmy:
a)      nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 146/1 o pow. 0,1862ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 2 800 zł – zwolniona z podatku VAT;
      wadium: 500 zł, minimalne postąpienie: 100 zł;
Brak w gminie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Michałowo nieruchomość przeznaczona jest jako grunt rolny. W Sądzie Rejonowym w Białymstoku I X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta BI1B/00103815/6.
 
V. Tajnica Górna:
a)       nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 581/1 o pow. 0,0500ha;
      cena wywoławcza nieruchomości: 3 600 zł plus podatek VAT 22%;
wadium: 600 zł, minimalne postawienie: 100 zł;
 Brak w gminie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym      Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową. W Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw 60 762.
 
 
       Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 26 czerwca o godz. 10.00 według kolejności podanej w ogłoszeniu w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Wąska 1.
      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 22 czerwca 2009 roku na konto Urzędu Miejskiego nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego Michałowie  – nie później niż termin wpłaty wadium ).
      Wniesione wadium na jedną nieruchomość nie upoważnia do udziału w przetargu na inną nieruchomość.
      Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
      Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
      Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.
      Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
      Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, sporządzeniem aktu notarialnego oraz zmianą księgi wieczystej ponosi nabywca.
      Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
      Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.
      W przypadku udziału pełnomocnika tych osób, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.
      W przypadku nabywania nieruchomości na wspólność małżeńską konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.
 
      Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia w przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
 
       Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Gminy Michałowo, ul. Wąska 1, tel. 085 7131 781.
    Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na: stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Wąska 1 oraz przesłano do sołtysów wsi: Łuplanka Stara i Nowa, Jałówka, Potoka, Nowa Wola, Topolany, Suszcza, Kuchmy i  Bondary.
 
 
 
 
Michałowo. 2009-05-20
 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-05-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-05-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-05-21