Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2009-04-21
Tytuł Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomośći stanowiących własność Gminy Michałowo położonych w obrębie wsi Jałówka.
O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZA  MICHAŁOWA
z dnia 21 kwietnia 2009 roku
 
Burmistrz Michałowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomośći stanowiących własność Gminy Michałowo położonych w obrębie wsi:
 
Jałówka :
a) nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 434 o pow. 0,1100 ha
  cena wywoławcza nieruchomości: 10.000 zł plus podatek VAT 22%;
   wadium: 1.500 zł; minimalne postapienie: 100 zł;
b) nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 406/2 o pow. 0,1100 ha,(brak bezpośredniego dodostępu do drogi publicznej);
   cena wywoławcza nieruchomości: 7.000 zł plus podatek VAT 22%;
    wadium: 1.000 zł, minimalne postąpienie: 100 zł;
c) nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 402/2 o pow. 0,1600 ha,( brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej);
   cena wywoławcza nieruchomości 3.800 zł;
 wadium: 600 zł; minimalne postąpienie: 100 zł;
d) nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 413/1 o pow. 0,1700 ha,( brak bezpośredniego dostępudo drogi publicznej);
 cena wywoławcza nieruchomości: 4.000 zł
 wadium: 600 zł; minimalne postapienie: 100 zł;
e) nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 476 o pow. 0,1200 ha,
 cena wywoławcza nieruchomości: 2.000 zł;
 wadium: 300 zł; minimalne postapienie: 100 zł;
f) nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 499/1 o pow. 0,1200 ha,
cena wywoławcza nieruchomości: 2.000 zł;
wadium: 300zł; minimalne postąpienie: 100 zł;
g) nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 499/2 o pow. 0,7100 ha,
cena wywoławcza nieruchomośći: 8.500 zł;
wadium: 1.300 zł; minmalne postapienie: 100zł;
h) nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 100 o pow. 1,7546 ha
cena wywoławcza nieruchomości: 15.000 zł;
wadium: 2.300 zł; minimalne postąpienie: 200 zł;
                     Brak obowiązujacego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Michałowo nieruchomości o nr 434 i 406/2 przeznaczone sa pod budownictwo zagrodowe a pozostałe niruchomości o nr 4/2/2, 413/1, 476, 499/1, 499/2 i 100 - jako tereny rolne.
           
 
                        Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 26 maja 2009r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Wąska 1.
 
      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 22 maja 2009 roku na konto nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego – nie później niż termin wpłaty wadium ).
      Wniesione wadium na jedną nieruchomość nie upoważnia do udziału w przetargu na inną nieruchomość.
      Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
      Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.
      Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
      Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, sporządzeniem aktu notarialnego oraz zmianą księgi wieczystej ponosi nabywca.
      Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
      Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia w przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
      Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.
      W przypadku udziału pełnomocnika tych osób, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.
      W przypadku nabywania nieruchomości na wspólność małżeńską w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.
      Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Wąska 1, tel. 085 7131 781.
      Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.michalowo.ug.gov.pl., na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy oraz wysłano do sołtysa sołectwa Jałówka.

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-05-14

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-05-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-05-14