Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2009-05-04
Tytuł Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi SZYMKI
 
Burmistrz Michałowa
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi:
 
           
 SZYMKI: oznaczonej numerem geodezyjnym 191 o pow. 1,19 ha zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw. 63.522.
 Teren na którym położona jest nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Michałowo w/w nieruchomość przeznaczona jest pod teren i ważniejsze urządzenia obsługi ludności, edukacji, zdrowia i opieki społecznej, kultury, sportu, wypoczynku i turystyki.
- opis budynku po byłej szkole: budynek 3 kondygnacyjny wykonany z elementów wieloblokowych prefabrykowanych, podpiwniczony. W części jednokondygnacyjnej budynku znajduje się kotłownia i sala gimnastyczna. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową (z wodociągu gminnego), kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody ujętej z własnej kotłowni zlokalizowanej na parterze z wejściem zewnętrznym.
Pow. zabudowy: 1189,30 m2
Pow. użytkowa : 2776,42 m2
Budynek użytkowany do końca czerwca 2008 roku.
- opis budynku gospodarczego: budynek niepodpiwniczony, murowany, w złym stanie technicznym o pow. użytkowej 63,73 m2.
 
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 640 000,00 zł;
Wadium: 250 000,00 zł; minimalne postąpienie: 20 000,00 zł;
 
Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2009 roku godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego  w Michałowie ul. Wąska 1.
           
            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 27 lipca 2009 roku na konto nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miasta – nie później niż termin wpłaty wadium ). Dowód wniesienia wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
            Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
            Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
            Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, sporządzeniem aktu notarialnego oraz zmianą księgi wieczystej ponosi nabywca.
            Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
            Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob, w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego – przyrzeczenie zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).
      W przypadku udziału pełnomocnika tych osób, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.
      W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej
      Burmistrz Michalowa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
      Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym, ul. Wąska 1, tel. 085 7131 781.
      Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, Gazeta Wyborcza (wydanie codzienne ogólnokrajowe), tablica Ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz przesłano do sołtysa wsi Szymki.
 
 
 
 
 
 
 
Michałowo. 2009-05-04

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-05-14

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-05-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-05-14