Podmiot ogłaszający Burmistrz Michałowa
Data 2009-04-08
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Michałowo położonej w obrębie miasta Michałowa
Michałowo. 2009-04-08
 
 
 
IG.72243-3/09
 
 
B U R M I S T R Z    M I C H A Ł O W A
 
 
Ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Michałowo położonej w obrębie miasta:
 
 
Miasto Michałowo:
a)      część nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 189/3 o pow. 0,0068ha położonej na rogu ulic: Białostockiej i Plac 11 Listopada , przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi, której to w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr 2671;
b)     nieruchomość z uwagi na położenie narożne w części wyłączona jest z prawa zabudowy (szkic do wglądu pokój nr 1, Urząd Miejski Michałowo ul. Wąska 1);
c)      sposób zagospodarowania – umieszczenie wolnostojącego trwale związanego  z gruntem urządzenia   reklamowego;
d)     zasady przywrócenia gruntu do stanu pierwotnego po zakończeniu umowy dzierżawy zostaną określone szczegółowo w umowie dzierżawy;
e)      wysokość czynszu 190,40 zł miesięcznie plus podatek VAT 22%;
       wadium: 30,00 zł; minimalne postąpienie 2,00zł;
           
 
            Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2009 roku o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Wąska 1.
 
            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 12 maja 2009 roku na konto Urzędu Miejskiego w Michałowie Nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo.
            Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
            Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
            Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Bliższych informacji dotyczących wydzierżawianej nieruchomości zasięgnąć można w Urzędzie Miejskim w Michałowie, pokój nr 1 lub pod nr telefonu (085) 71 31 781.
 
Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona w Internecie na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl. oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Wąska 1.
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-04-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-04-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-04-09