Ogłoszenie z dnia 2008-11-21 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi SZYMKI

Data 2008-11-21
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi SZYMKI
 
WÓJT GMINY MICHAŁOWO
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi:
 
           
 SZYMKI: oznaczonej numerem geodezyjnym 191 o pow. 1,19 ha zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw. 63.522.
 Teren na którym położona jest nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Michałowo w/w nieruchomość przeznaczona jest pod teren i ważniejsze urządzenia obsługi ludności, edukacji, zdrowia i opieki społecznej, kultury, sportu, wypoczynku i turystyki.
- opis budynku po byłej szkole: budynek 3 kondygnacyjny wykonany z elementów wieloblokowych prefabrykowanych, podpiwniczony. W części jednokondygnacyjnej budynku znajduje się kotłownia i sala gimnastyczna. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową (z wodociągu gminnego), kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody ujętej z własnej kotłowni zlokalizowanej na parterze z wejściem zewnętrznym.
Pow. zabudowy: 1189,30 m2
Pow. użytkowa : 2776,42 m2
Budynek użytkowany do końca czerwca 2008 roku.
- opis budynku gospodarczego: budynek niepodpiwniczony, murowany, w złym stanie technicznym o pow. użytkowej 63,73 m2.
 
Cena wywoławcza nieruchomości: 3 000 000,00 zł;
Wadium: 450 000,00 zł; minimalne postąpienie: 30 000,00 zł;
 
Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2009 roku godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Michałowie ul. Wąska 1.
            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 9 lutego 2009 roku na konto nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miasta – nie później niż termin wpłaty wadium ).
            Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
            Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.
            Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
            Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, sporządzeniem aktu notarialnego oraz zmianą księgi wieczystej ponosi nabywca.
            Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
            Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
            Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.
      W przypadku udziału pełnomocnika tych osób, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.
      W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.
      Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym, ul. Wąska 1, tel. 085 7131 781.

      Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Gminy Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,  na tablicy Ogłoszeń  Urzędu Gminy Michałowo oraz przesłano do sołtysa wsi Szymki.


I N F O R M A C J A
 
 
Komisja przetargowa w składzie:
 
  1. Elżbieta Rosińska    - przewodnicząca komisji
  2. Roman Kalinowski    - członek komisji
  3. Maria Kuźma          - członek komisji
 
podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu ogłoszonego przez Burmistrza Michałowa na dzień 12 lutego 2009 roku na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Michałowo: położonej w obrębie wsi Szymki zabudowanej budynkiem poszkolnym, oznaczonej numerem geodezyjnym 191 o pow. 1,19ha – przetarg na sprzedaż zakończony wynikiem negatywnym – brak oferentów.
 
 
 
 
  1.                                                                                   Przewodnicząca komisji przetargowej
 
                                                                                     
     
 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-02-19

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-02-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-02-19