Ogłoszenie z dnia 2008-10-31 - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomośći stanowiących własność Gminy Michałowo położonych w obrębie wsi Jałówka

Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Michałowo
Data 2008-10-31
Tytuł pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomośći stanowiących własność Gminy Michałowo położonych w obrębie wsi Jałowka

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY MICHAŁOWO

z dnia 30 października 2008 roku

 

Wójt Gminy Michałowo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomośći stanowiących własność Gminy Michałowo położonych w obrębie wsi:

 

 

 

Jałówka :

a) nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 378 o pow. 0,0300 ha;

 

 

cena wywoławcza nieruchomości: 4.000 zł plus podatek VAT 22%;

wadium: 600 zł, minimalne postapienie: 100 zł;

 

 

b) nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 434 o pow. 0,1100 ha

cena wywoławcza nieruchomości: 10.000 zł plus podatek VAT 22%;

wadium: 1.500 zł; minimalne postapienie: 100 zł;

c) nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 406/2 o pow. 0,1100 ha,(brak bezpośredniego dodostępu do drogi publicznej);

 

 

cena wywoławcza nieruchomości: 7.000 zł plus podatek VAT 22%;

wadium: 1.000 zł, minimalne postąpienie: 100 zł;

 

 

d) nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 402/2 o pow. 0,1600 ha,( brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej);

cena wywoławcza nieruchomości 3.800 zł;

wadium: 600 zł; minimalne postąpienie: 100 zł;

e) nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 413/1 o pow. 0,1700 ha,( brak bezpośredniego dostępudo drogi publicznej);

cena wywoławcza nieruchomości: 4.000 zł;

wadium: 600 zł; minimalne postapienie: 100 zł;

f) nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 476 o pow. 0,1200 ha,

cena wywoławcza nieruchomości: 2.000 zł;

wadium: 300 zł; minimalne postapienie: 100 zł;

g) nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 499/1 o pow. 0,1200 ha,

cena wywoławcza nieruchomości: 2.000 zł;

wadium: 300zł; minimalne postąpienie: 100 zł;

h) nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 499/2 o pow. 0,7100 ha,

cena wywoławcza nieruchomośći: 8.500 zł;

 

 

wadium: 1.300 zł; minmalne postapienie: 100zł;

 

 

i) nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 100 o pow. 1,7546 ha

cena wywoławcza nieruchomości: 15.000 zł;

wadium: 2.300 zł; minimalne postąpienie: 200 zł;

 

 

Brak obowiązujacego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Michałowo nieruchomości o nr 378, 434 i 406/2 przeznaczone sa pod budownictwo zagrodowe a pozostałe niruchomości o nr 4/2/2, 413/1, 476, 499/1, 499/2 i 100 - jako tereny rolne.

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 5 grudnia 2008roku o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Michałowo ul. Wąska 1.

 

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 1 grudnia 2009 roku na konto nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Gminy – nie później niż termin wpłaty wadium ).

Wniesione wadium na jedną nieruchomość nie upoważnia do udziału w przetargu na inną nieruchomość.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, sporządzeniem aktu notarialnego oraz zmianą księgi wieczystej ponosi nabywca.

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia w przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

W przypadku udziału pełnomocnika tych osób, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Gminy Michałowo, ul. Wąska 1, tel. 085 7131 781.

Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.michalowo.ug.gov.pl., na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy oraz wysłano do sołtysa sołectwa Jałówka.

 

 

Wójt Gminy

Michałowo

Marek Nazarko

 


I N F O R M A C J A

 

 

 

Komisja przetargowa w składzie:

 

  1. Elżbieta Rosińska                                - przewodnicząca
  2. Roman Kalinowski                              - członek
  3. Maria Kuźma                                      - członek

 

 

podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu ogłoszonego przez Wójta Gminy Michałowo na dzień 5 grudnia 2008 roku na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Michałowo położonych w obrębie wsi Jałówka oznaczonych numerem geodezyjnym:

 

 

                                               378    o pow. 0,0300 ha;

                                               434    o pow. 0,1100 ha;

                                               406/2 o pow. 0,1100 ha;

                                               402/2 o pow. 0,1600 ha;

                                               413/1 o pow. 0,1700 ha;

476        o pow. 0,1200 ha;

499/1 o pow. 0,1200 ha;

499/2 o pow. 0,7100 ha;

100        o pow. 1,7546 ha;

 

Działka nr 378 o pow. 0,0300ha - przetarg zakończony pozytywnie. Jedna osoba wniosła wadium w terminie i została kandydatem na nabywcę: Pan Czesław Chitruk za kwotę: 4 100,00 zł plus podatek VAT w wysokości 22%.

 

Działki o numerze: 434, 406/2, 402/2, 413/1, 476, 499/1, 499/2 i 100 – przetarg zakończony wynikiem negatywnym (nikt nie wniósł wadium i nie przystąpił do przetargu ustnego).

 

 

 

 

Przewodnicząca komisji przetargowej

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-11-03

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-12-05

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-11-03