Ogłoszenie z dnia 2008-09-09 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomośći zabudowanych stanowiących własność Gminy Michałowo położonych w obrębie wsi: Juszkowy Gród i Łuplanka Stara

Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Michałowo
Data 2008-09-09
Tytuł I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomośći zabudowanych stanowiących własność Gminy Michałowo położonych w obrębie wsi: Juszkowy Gród i Łuplanka Stara

 

 

Wójt Gminy Michałowo

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomośći zabudowanych stanowiących własność Gminy Michałowo położonych w obrębie wsi:

 

 

Juszkowy Gród: nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działki: nr 109/3 o pow. 0,0043 ha, 109/5 o pow. 0,0512 ha, 109/6 o pow.0,2381 ha i 109/7 o pow. 0,0450 ha o łącznej pow. 0,3026ha o kształcie nieregularnym, położona bezpośrednio przy drodze o utwardzonej powierzchni, zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej i budynkiem gospodarczym . Uzbrojona w energię elektryczną, przez nieruchomość przebiega sieć wodociągowa i linia napowietrzna sieci elektrycznej. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczysta Nr Kw BI1B/00082292/9;

Opis budynku po byłej szkole: budynek o konstrukcji drewnianej w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Budynek wymaga gruntownego remontu.

pow. użytkowa: 142,48 m2;

Opis budynku gospodarczego: wiata konstrukcji szkieletowej drewnianej na fundamencie. Budynek w bardzo złym stanie technicznym.

pow. użytkowa: 142,50 m2;

Cena wywoławcza nieruchomośći: 65.000,00 zł ( zwolnienie z podatku VAT);

Wadium: 9.700,00 zł; minimalne postąpienie: 700,00 zł;

 

Łuplanka Stara: nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 464 o pow. 0,0800 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona przy drodze o nawierzchni utwardzonej brukowcem, w zasięgu oddziaływania sieci energetycznej. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczysta Nr kw BI1B/00069707/5;

Opis budynku: budynek konstrukcji drewnianej, parterowy niepodpiwniczony, wyposażony w instalację elektryczną. Budynek wymaga kapitalnego remontu.

pow. użytkowa: 61,50 m2;

Cena wywoławcza nieruchomości: 20.500,00 zł( zwolnienie z podatku VAT);

Wadium: 3.000,00 zł; minimalne postąpienie: 300,00 zł;

 

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 17 października 2008r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Michałowo ul. Wąska 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 13 października 2008 roku na konto Urzędu Gminy nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Gminy – nie później niż termin wpłaty wadium ).

Wniesione wadium na jedną nieruchomość nie upoważnia do udziału w przetargu na inną nieruchomość.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, sporządzeniem aktu notarialnego oraz zmianą księgi wieczystej ponosi nabywca.

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

W przypadku udziału pełnomocnika tych osób, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

Urząd Gminy ustali termin podpisania umowy notarialnej i powiadomi o tym nabywcę. Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

 

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn

 

Bliższe informacje: tel. /085/ 7131781 lub 7131783.

Ogłoszenie jest dostępne na stronach BIP Urzędu Gminy Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy oraz przesłano do sołtysa sołectwa Juszkowy Gród i Łuplanka Stara i Nowa.

 

 


 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

 

Komisja przetargowa w składzie:

 

  1. Elżbieta Rosińska - przewodnicząca

  2. Roman Kalinowski - członek

  3. Maria Kuźma - członek

 

 

Podaje do publicznej wiadomości wynik przetargów ogłoszonych przez Wójta Gminy Michałowo na dzień 17 października 2008 roku na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Michałowo.

 

 

Obręb Łuplanka Stara i Nowa dz. nr 464 o pow. 0,0800ha zabudowana budynkiem mieszkalnym- przetarg zakończony pozytywnie. Jedna osoba wniosła wadium w terminie i została kandydatem na nabywcę – Pani Kłaudia Lasota za kwotę - 20 800,00 zł;

 

Obręb wsi Juszkowy Gród dz. nr 109/3, 109/5, 109/6 i 109/7 o łącznej pow. 0,3026 ha zabudowana budynkiem poszkolnym – przetarg zakończony wynikiem negatywnym (nikt nie wniósł wadium i nie przystąpił do przetargu).

 

 

 

 

Przewodnicząca komisji przetargowej.

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-09-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-10-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-09-09