Ogłoszenie z dnia 2008-07-29 - TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ

Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Michałowo
Data 2008-08-08
Tytuł TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ

                                                                                                             Michałowo. 2008-07-29

 

IG.72243-24/07/08

 

 

WÓJT  GMINY MICHAŁOWO

OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ

 

            Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie wsi Rudnia nad zalewem wodnym Siemianówka, woj. podlaskie, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 74/1 o pow. 0,2900ha i 84/23 o pow. 1,9623ha o łącznej pow. 2,2523 ha, mająca urządzoną księgę wieczystą Nr 54 372, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego na: dz. 74/1 - teren usług publicznych wypoczynku plażowo-kąpieliskowego, na którym dopuszcza się realizację: urządzeń sportowych, rozrywkowych, zabawowych i sanitarnych związanych wyłącznie z funkcją podstawową, infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcji podstawowej, ścieżek pieszo-rowerowych i zieleni urządzonej oraz miejsc do obwoźnych punktów handlowo-gastronomicznych, dz. 84/23 – teren usług komercyjnych, turystyki i wypoczynku wyłącznie krótkoterminowego, takich jak campingi, pola biwakowe oraz usług publicznych – wypoczynku plażowo-kąpieliskowego ma działkach wydzielonych z zielenią towarzyszącą.

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres  - 15 lat.

 

            Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) rocznie, wadium: 600 zł; minimalne postąpienie: 100 zł;

 

      Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 5 września 2008r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Michałowo ul. Wąska 1.

 

      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu do dnia  1 września 2008 roku na konto Urzędu Gminy Michałowo nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Gminy – nie później niż termin wpłaty wadium ) i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia oraz oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami umowy dzierżawy.

      Zgodnie z ustawą  z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535) do ceny wywoławczej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT.

      Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawnego.

      Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

      Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

      Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał)  oraz dowód tożsamości ( dowód osobisty lub paszport, PESEL i NIP), a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

      W przypadku udziału pełnomocnika tych osób, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

 

 

Wzór umowy dzierżawy do wglądu w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym  Urzędu Gminy w Michałowie ul. Wąska 1, pokój nr 1 i 4.

      Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Gminy Michałowo, ul. Wąska 1, pokój nr 1i 4 tel. 085 7131 781.

      Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Gminy Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,  Gazecie Wyborczej, tablicy Ogłoszeń Urzędu oraz przesłano do sołtysa sołectwa Bondary.

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-08-11

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-08-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-08-11