Ogłoszenie z dnia 2008-07-18 - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomośći stanowiących własność Gminy Michałowo położonych w obrębie wsi: RYBAKI

Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Michałowo
Data 2008-07-18
Tytuł Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomośći stanowiących własność Gminy Michałowo położonych w obrębie wsi: RYBAKI
O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA  GMINY MICHAŁOWO

z  dnia 18 lipca 2008 roku

 

Wójt Gminy Michałowo ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomośći  stanowiących własność Gminy Michałowo położonych w obrębie wsi:

 

                                              

RYBAKI:

     

     

a)        nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 495/12 o pow. 0,2231 ha;

  cena wywoławcza nieruchomośći: 30.000 zł plus podatek VAT 22% od ceny

  osiągniętej w przetargu  od ¼  części;

  wadium: 4.500 zł; minimalne postąpienie: 300 zł;

b)       nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 495/11 o pow. 0,2231ha

  i 495/9 o pow. 0,0606ha o łącznej pow. 0,2837 ha;

  cena wywoławcza nieruchomości: 38.000 zł plus podatek VAT 22% od ceny

  wylicytowanej w przetargu od 1/10 części;

  wadium: 5.000 zł; minimalne postąpienie: 400 zł;

 

c)      nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 503/7 o pow. 0,1431 ha;

      cena wywoławcza nieruchomości: 10.000 zł;

      wadium: 1.500 zł; minimalne postąpienie: 100 zł;

 

  

 

nieruchomości o numerach geodezyjnych: 495/12; 495/11 i 495/9 przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego w części pod budownictwo letniskowe a część jako tereny rolne upraw polowych bez prawa zabudowy, a działka nr 503/7 pod tereny zieleni urządzonej.  Powyższym nieruchomościom prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział ksiąg Wieczystych Nr BI1B/00062414/5.

 

                        Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 26 sierpnia  2008roku o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Michałowo ul. Wąska 1.

 

      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia  22 sierpnia 2008 roku na konto Urzędu Gminy nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy  Białystok Oddział Michałowo (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Gminy – nie później niż termin wpłaty wadium ).

      Wniesione wadium na jedną  nieruchomość nie upoważnia do udziału w przetargu na inną nieruchomość.

      Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

      Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się  bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie.

      Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób , które nie wygrały przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

      Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, sporządzeniem aktu notarialnego oraz zmianą  księgi wieczystej ponosi nabywca.

      Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

      Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia w przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

      Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód wniesienia wadium (oryginał)  oraz dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczenia woli w imieniu tych osob.

      W przypadku udziału pełnomocnika tych osób, pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

      W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność małżeńską w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonków lub okazać pełnomocnictwo współmałżonka.

      Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać  w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Gminy Michałowo, ul. Wąska 1, tel. 085 7131 781.

      Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona na: stronach BIP Urzędu Gminy  Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy oraz przesłano do sołtysa sołectwa Bondary.

 

 


 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Komisja przetargowa w składzie:

 

  1. Elżbieta Rosińska         - przewodnicząca komisji
  2. Marcin Stalbowski       - członek komisji
  3. Maria Kuźma              - członek komisji

 

podaje do publicznej  wiadomości wyniki przetargu ogłoszonego przez  Wójta Gminy Michałowo na dzień 26 sierpnia 2008 roku  na: sprzedaż  nieruchomości z zasobu Gminy Michałowo:

 

Rybaki: dz. nr  495/12; 495/9 i 495/11 oraz 503/7 – przetarg  na sprzedaż zakończony wynikiem negatywnym – brak oferentów;

 

 

 

 

                                                                                  Przewodnicząca komisji przetargowej

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-07-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-09-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-07-22