Michałowo 2019.03.07

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.3.2019.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez pełnomocnika Jerzego Racewicza, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV, kablowej elektroenergetycznej linii SN-15kV, kablowej elektroenergetycznej linii nn-0,4kV ze złączem kablowym, słupa w napowietrznej elektroenergetycznej linii nn-0,4kV oraz słupa w napowietrznej elektroenergetycznej linii SN-15kV na działkach o nr ew. 70/1, 95/1 obręb 35 Oziabły, gm. Michałowo.

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 07.04.2019 r. w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 7131777.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 


Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2019.03.05

 

IG.6733.2.2019.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945),

zawiadamiam

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej długości ok. 420m, przewidzianego do realizacji w ramach obiektów infrastruktury technicznej, na terenie części dz. nr: 109,107/1, 273 w obrębie: 31, Mościska (gm. Michałowo, pow. białostocki).

            Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Michałowo.

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2019.02.21

 

IG.6733.1.2019.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945),

zawiadamiam

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie i przebudowie zbiornika wodnego małej retencji o pow. ok. 5,7 ha  wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji w ramach obiektów infrastruktury technicznej gospodarstwa leśnego, na terenie części działek o nr ew. 154, 155, 158 i 160 w obrębie: 53 Żednia (gm. Michałowo).

            Sprawa prowadzona jest na wniosek Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwa Żednia, w którego imieniu działa pełnomocnik Agata Majerczyk.

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Planty.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo 2019.02.01

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.1.2019.MS

Zawiadominienie - obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 33  ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji” oraz art. 61 § 4 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „KPA”,

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 2019.01.25 Patryka Pytla zam. Michałowo-Kolonia zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

Budowie 7 budynków inwentarskich o obsadzie 2 592 DJP indyków lub 1 400 DJP brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą:

 

 1. 7 silosów paszowych o ładowności do 30 t każdy,
 2. 15 zbiorników na popłuczyny o pojemności do 12 m3 każdy,
 3. 5 szczelnych zbiorników na ścieki bytowe o pojemności do 6 m3 każdy,
 4. 7 zbiorników gazowych podziemnych o pojemności 6,7 rn3 każdy na płycie fundamentowej,
 5. otwarty zbiornik przeciwpożarowy o pojemności 150 m 3,
 6. 3 studnie głębinowe wiercone o głębokości do 30 m,
 7. budynek gospodarczy z zapleczem

 

na nieruchomości położonej w miejscowości Lewsze na działkach o nr ewid. gruntów 64/4 i 65 obręb 27 Lewsze, gmina Michałowo.

            Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 51 oraz § 3 ust. 1 pkt 36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U.
z 2016 r., poz. 71).

            Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Michałowa.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, Burmistrz Michałowa zwrócił się o wydanie opinii lub uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Starosty Powiatu Białostockiego.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Lewsze.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

Urzędu Miejskiego w Michałowie

 


Michałowo, dnia 29.01.2019r.

IG.6344.1.2.2019.RK                                                             

OGŁOSZENIE

Burmistrza Michałowa

     Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, 1722, 1479) udostępnia się na okres 21 dni tj. od 29.01.2019r. do 21.02.2019r. do wiadomości publicznej projekt Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego  na obszarze Gminy Michałowo w 2019 roku.


Projekt powyższej uchwały podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie,

b) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem www.bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

Uwagi do projektu uchwały oraz propozycje jego zmian należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Michałowie, ul. Białostocka 11, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@michalowo.eu, w terminie do 21.02.2019r. Wszelkie uwagi i propozycje zmian będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 od dnia upływu terminu ich składania.

Z up. Burmistrza Michałowa

/-/ Elżbieta Rosińska

Załącznik: Projekt uchwały w sprawie kąpielisk


Michałowo 2019.01.29

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

 

 

IG.6220.12.2018.ER

 

Zawiadomienie – obwieszczenie

 

Na podstawie art. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 29 stycznia 2019 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerową stacją transformatorową, na terenie działek o nr geod. 12/4 i 13 obręb 32 Nowa Wola, gmina Michałowo”.

Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11,
16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2019.01.23

 

IG.6733.7.2018.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

 

            iż w dniu 23.01.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej oświetleniowej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką elektryczną, przewidzianego do realizacji na terenie części dz. nr: 239, 245, 246 w obrębie: 20, Kobylanka (gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie).

            Sprawa prowadzona jest na wniosek Gmina Michałowo.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Kobylanka.

           

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo 2019.01.21

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

 

 

IG.6220.11.2018.ER

 

 

 

Zawiadominienie – obwieszczenie

 

Na podstawie art. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 21 stycznia 2019 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, na terenie części działki o nr geod. 101/8 – Lokalizacja 2, obręb 18 Kazimierowo, gmina Michałowo”.

Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11,
16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo 2019.01.18

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.2.2019.ER

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej z rur PE Ø 90-110 mm o całkowitej długości sieci wynoszącej ok. 420,0 mb, do realizacji na działkach o nr ew. 109, 107/1, 273 w obrębie: 31 Mościska (gm. Michałowo).

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 19.02.2019r. w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 713 17 77.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


Michałowo 2019.01.15

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.1.2019.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żednia, w którego imieniu działa pełnomocnik Agata Majerczyk, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie zbiornika wodnego Świnobród o funkcji retencyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu prowadzenia gospodarki leśnej, na części działek o nr ew. 154, 155, 158 i 160 w obrębie 53 Żednia (gm. Michałowo).

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 15.02.2019r. w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 713 17 77.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 


Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2018.12.28

 

IG.6733.7.2018.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945),

 

zawiadamiam

 

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej oświetleniowej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką elektryczną, przewidzianego do realizacji na terenie części  dz. nr: 239, 245, 246 w obrębie: 20, Kobylanka (gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie).

            Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Michałowo.

           

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Planty.

           

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo 2018.12.20


 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo

 

      Na podstawie art. 11, pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1, pkt 2, art. 46, pkt 1 i art.54 ust. 2   ustawy z dnia 3 października   2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), dotyczących przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo, w formie ujednoliconego studium, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 grudnia 2018 r. do 18 stycznia 2019  r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie w godzinach od 8 – 15.

       Przedmiotem zmiany studium jest  ujawnienie  udokumentowanych złóż kopalin w gminie oraz ich przeznaczenie pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych, obejmując złoże „Juszkowy Gród II- działka nr geodezyjny 121.

       Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie o godz. 11.

      Zgodnie z art. 11, pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

      Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Michałowa, ul. Białostocka 11, 16 – 050 Michałowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2019 r.

     Uwagi mogą być także składane ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres:  sekretariat@michalowo.eu.

 ZAŁĄCZNIK DO OBWIESZCZENIA (mapy, uchwała)

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

 

Marek Nazarko

 

 


 

Michałowo 2018.12.11

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

 

 

IG.6220.8.2018.ER

 

 

 

Zawiadominienie – obwieszczenie

 

Na podstawie art. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 11 grudnia 2018r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budowli piętrzącej wodę, realizowanego pod nazwą „wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej odbudowy zbiornika wodnego Świnobród przy zapewnieniu ciągłości ekologicznej cieku”.

Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 


AR.6740. 3. 23. 2018

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 10.12.2018 r.

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 04.12.2018 r., po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Michałowa, złożonego w dniu 12.09.2018 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych – ulic bez nazwy w Michałowie na odcinku:

 • A – od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+354,32
 • B – od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+225,35
 • C – od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+172,50

wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na terenie gminy Michałowo na działkach o nr geod: 895/2, 902/2, 909, 941/2, 941/8, 941/6, 942/4, 943/4, 944/4, 945/2, 946/2, 947/1, 947/3, 948/1, 948/3, 949, 1045/4, 1046/8, 1050/2, 1051/2, 1052/2, 1053/2, 1054/1, 1055/4, 1059/1, 1059/3, 1059/5, 1060/2, 1061/2, 1062/1, 1063/1, 1064/1, 1065/1, 1066/1, 1069/1, 1069/4, 1072/1 - obręb 29 Michałowo, jedn. ewid. m. Michałowo; wraz z ograniczeniem w korzystaniu  z działek położonych w obrębie 29 Michałowo, jednostka ewidencyjna m. Michałowo (czasowe zajęcie) w celu: przebudowy sieci elektroenergetycznej SN 15KV:  działka nr geod. 895/12, 1066/2 (z podziału działki nr geod. 1066); budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego i zasilania przepompowni:  działka nr geod. 905; budowy odcinka sieci wodociągowej (włączenie do istniejącej sieci wodociągowej): działki nr geod. 948/2 (z podziału działki nr geod. 948) i 1072/2. 

 

Zakres robót budowlanych, zgodnie z projektem budowlanym obejmuje:

 1. budowę dróg gminnych – ulic bez nazwy w Michałowie w zakresie: budowy nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów,
 2. budowę sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi wraz z osadnikiem, separatorem i skrzynkami retencyjno-rozsączającymi,
 3. budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków,
 4. budowę sieci wodociągowej,
 5. przebudowę sieci elektroenergetycznej SN 15kV,
 6. budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego,
 7. budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV zasilania przepompowni ścieków,
 8. wycinkę drzew,

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości

Obręb 29 Michałowo, jedn. ewid. m. Michałowo:

nr geod. 941/5 na działki nr 941/7 i 941/8, nr geod. 942/2 na działki nr 942/3 i 942/4, nr geod. 943/2 na działki nr 943/3 i 943/4, nr geod. 944/2 na działki nr 944/3 i 944/4, nr geod. 945 na działki nr 945/1 i 945/2, nr geod. 946 na działki nr 946/1 i 946/2, nr geod. 1050 na działki nr 1050/1, 1050/2 i 1050/3, nr geod. 947/2 na działki nr 947/3 i 947/4, nr geod. 948 na działki nr 948/1, 948/2 i 948/3, nr geod. 1045/2 na działki nr 1045/3 i 1045/4, nr geod. 1046/1 na działki nr 1046/7 i 1046/8, nr geod. 1051 na działki nr 1051/1, 1051/2 i 1051/3, nr geod. 1052 na działki nr 1052/1, 1052/2 i 1052/3, nr geod. 1054 na działki nr 1054/1 i 1054/2, na geod. 1055/1 na działki nr 1055/3, 1055/4 i 1055/5, nr geod. 1059 na działki nr 1059/1, 1059/2, 1059/3, 1059/4 i 1059/5, nr geod. 1060 na działki nr 1060/1 i 1060/2, nr geod. 1061 na działki nr 1061/1, 1061/2 i 1061/3, nr geod. 1069/2 na działki nr 1069/3 i 1069/4, nr geod. 1062 na działki nr 1062/1 i 1062/2, nr geod. 1066 na działki nr 1066/1 i 1066/2, nr geod. 1063 na działki nr 1063/1 i 1063/2, nr geod. 1065 na działki nr 1065/1 i 1065/2, nr geod. 1064 na działki nr 1064/1 i 1064/2.

 

 

Działki przewidziane do włączenia w pasy dróg gminnych

 • nr: 941/8, 942/4, 943/4, 944/4, 945/2, 946/2, 947/4, 948/1, 948/3, 1045/4, 1046/8, 1050/2, 1051/1, 1052/2, 1054/1, 1055/4, 1059/1, 1059/3, 1059/5, 1060/2, 1061/2, 1062/1, 1063/1, 1064/1, 1065/1, 1066/1, 1069/4, 1053/2 - obręb 29 Michałowo, jedn. ewid. m. Michałowo.

 

 Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury,  ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400.

 

          Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.


Michałowo 2018.11.28

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

 

 

IG.6220.10.2018.ER

 

 

 

Zawiadomienie – Obwieszczenie

 

Na podstawie art. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 28 listopada 2018r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Nowa Wola II o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą, do realizacji na części działki o numerze ewidencyjnym 466 w obrębie 32 Nowa Wola, gmina Michałowo”.

Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo 2018.11.28

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

 

 

IG.6220.9.2018.ER

 

 

 

Zawiadomiienie – Obwieszczenie

 

Na podstawie art. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 28 listopada 2018r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Nowa Wola I o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą, do realizacji na części działek o numerach ewidencyjnych 466 i 467/1 w obrębie 32 Nowa Wola, gmina Michałowo”.

Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo 2018.11.22

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.7.2018.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetleniowej linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką elektryczną w m. Kobylanka, do realizacji na działkach o nr ew. 239, 245, 246 obręb 20 Kobylanka, gm. Michałowo.

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 24.12.2018r. w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 713 17 77.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 


AR.6740. 3. 23. 2018

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 24.10.2018 r.

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Michałowa złożonego w  dniu 12.09.2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych – ulic bez nazwy w Michałowie na odcinku:

 • A – od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+354,32
 • B – od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+225,35
 • C – od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+172,50

wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na terenie gminy Michałowo na działkach o nr geod: 895/2, 902/2, 909, 941/2, 941/8, 941/6, 942/4, 943/4, 944/4, 945/2, 946/2, 947/1, 947/3, 948/1, 948/3, 949, 1045/4, 1046/8, 1050/2, 1051/2, 1052/2, 1053/2, 1054/1, 1055/4, 1059/1, 1059/3, 1059/5, 1060/2, 1061/2, 1062/1, 1063/1, 1064/1, 1065/1, 1066/1, 1069/1, 1069/4, 1072/1 - obręb 29 Michałowo, jedn. ewid. m. Michałowo; wraz z ograniczeniem w korzystaniu  z działek położonych w obrębie 29 Michałowo, jednostka ewidencyjna m. Michałowo (czasowe zajęcie) w celu:

 • przebudowy sieci elektroenergetycznej SN 15Kv: działka nr geod. 895/12, 1066/2 (z podziału działki nr geod. 1066);
 • budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego i zasilania przepompowni: działka nr geod. 905;
 • budowy odcinka sieci wodociągowej (włączenie do istniejącej sieci wodociągowej): działki nr geod. 948/2 (z podziału działki nr geod. 948) i 1072/2.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z projektem budowlanym obejmuje:

 1. budowę dróg gminnych – ulic bez nazwy w Michałowie w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów,
 2. budowę sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi wraz z osadnikiem, separatorem
  i skrzynkami retencyjno-rozsączającymi,
 3. budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków,
 4. budowę sieci wodociągowej,
 5. przebudowę sieci elektroenergetycznej SN 15kV,
 6. budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego,
 7. budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV zasilania przepompowni ścieków,
 8. wycinkę drzew,

 

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości

Obręb 29 Michałowo, jedn. ewid. m. Michałowo:

 

 • nr geod. 941/5 na działki nr 941/7 i 941/8,
 • nr geod. 942/2 na działki nr 942/3 i 942/4,
 • nr geod. 943/2 na działki nr 943/3 i 943/4,
 • nr geod. 944/2 na działki nr 944/3 i 944/4,
 • nr geod. 945 na działki nr 945/1 i 945/2,
 • nr geod. 946 na działki nr 946/1 i 946/2,
 • nr geod. 1050 na działki nr 1050/1, 1050/2 i 1050/3,
 • nr geod. 947/2 na działki nr 947/3 i 947/4,
 • nr geod. 948 na działki nr 948/1, 948/2 i 948/3,
 • nr geod. 1045/2 na działki nr 1045/3 i 1045/4,
 • nr geod. 1046/1 na działki nr 1046/7 i 1046/8,
 • nr geod. 1051 na działki nr 1051/1, 1051/2 i 1051/3,
 • nr geod. 1052 na działki nr 1052/1, 1052/2 i 1052/3,
 • nr geod. 1054 na działki nr 1054/1 i 1054/2,
 • na geod. 1055/1 na działki nr 1055/3, 1055/4 i 1055/5,
 • nr geod. 1059 na działki nr 1059/1, 1059/2, 1059/3, 1059/4 i 1059/5,
 • nr geod. 1060 na działki nr 1060/1 i 1060/2,
 • nr geod. 1061 na działki nr 1061/1, 1061/2 i 1061/3,
 • nr geod. 1069/2 na działki nr 1069/3 i 1069/4,
 • nr geod. 1062 na działki nr 1062/1 i 1062/2,
 • nr geod. 1066 na działki nr 1066/1 i 1066/2,
 • nr geod. 1063 na działki nr 1063/1 i 1063/2,
 • nr geod. 1065 na działki nr 1065/1 i 1065/2,
 • nr geod. 1064 na działki nr 1064/1 i 1064/2.

 

Działki przewidziane do włączenia w pasy dróg gminnych

 • nr: 941/8, 942/4, 943/4, 944/4, 945/2, 946/2, 947/4, 948/1, 948/3, 1045/4, 1046/8, 1050/2, 1051/1, 1052/2, 1054/1, 1055/4, 1059/1, 1059/3, 1059/5, 1060/2, 1061/2, 1062/1, 1063/1, 1064/1, 1065/1, 1066/1, 1069/4, 1053/2 - obręb 29 Michałowo, jedn. ewid. m. Michałowo.

 

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 24.10.2018 r. do dnia 07.11.2018 r.

W terminie do dnia 14.11.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

 

 

 

 


Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo 2018.09.18

 

IG.6730.38.2018.ER

O B W I E S Z C Z E N I E

 

W nawiązaniu do przepisów art. 30 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.)

w z y w a m

do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej, leśnej – dojazdu pożarowego nr 11 długości ok. 1,5 km, przewidzianego do realizacji w ramach gospodarstwa leśnego na terenie dz. nr 14 i części dz. nr: 13/1, 15/2, 16/3, 17/2, 18, 19, 20/1, 21, 416/2 w obrębie: 53, Żednia (gm. Michałowo, pow. białostocki) następujące osoby:

 • spadkobierców,
 • osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej

 

po zmarłych:

 1. Józef Romanowicz s. Kazimierza i Tekli - właściciela działki nr 414 położonej w obrębie geodezyjnym 53 Żednia, gm. Michałowo.
 2. Lidia Romanowicz c. Artyma i Teodozji - właściciela działki nr 414 położonej w obrębie geodezyjnym 53 Żednia, gm. Michałowo.

 

            Prosimy o osobiste lub pisemne zgłoszenie się osób w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie (pokój nr 3) w terminie 14 dni od daty doręczenia. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


Michałowo, 2018.08.22

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.6.2018.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.),

 zawiadamiam

 iż w dniu 22.08.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN-15kV, nN-0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, przewidzianej do realizacji na terenie części dz. nr: 120, 133/2, 134, 166, 170, 172, 173, 175, 177/1, 185 w obrębie: 25, Kuryły oraz na terenie części dz. nr: 1/9, 14/1, 14/2, 97/1, 100, 101 w obrębie: 35, Oziabły (gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie).

            Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S. A., 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez pełnomocnika Waldemara Waszkiewicza.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Planty.

           

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


Michałowo, 16 sierpnia 2018 r.

Burmistrz Michałowa

ul.Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.5.2018.ER

ZAWIADOMIENIE –OBWIESZCZENIE

 

            Burmistrz Michałowa, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 2018.06.15 Wokas Spółka Akcyjna ul. Błonie 5a, 08-200 Łosice złożyło wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uzyskaniu decyzji przedłużającej ważność koncesji na wydobywanie torfu leczniczego — borowiny (kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej), na aktualnym obszarze górniczym: Imszar III - pole A o powierzchni 0,92 ha na części działek nr 3/11 i 3/12 obręb Barszczewo, gmina Michałowo.

            Mając na uwadze, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem WOOŚ.4220.207.2018.PL z dnia 6.07.2018r. oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniem BI.ZZO.2.436.149.2018.IK z dnia 6 sierpnia 2018r. stwierdzili obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia i określiła wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie, Burmistrz Michałowa w dniu 16.08.2018r. wydał postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uzyskaniu decyzji przedłużającej ważność koncesji na wydobywanie torfu leczniczego — borowiny (kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej), na aktualnym obszarze górniczym: Imszar III - pole A o powierzchni 0,92 ha na części działek nr 3/11 i 3/12 obręb Barszczewo, gmina Michałowo.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 20.08.2017 do dnia 20.09.2018 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11,
16-050 Michałowo, pok. Nr 3, w godzinach pracy Urzędu (715 -1515). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Michałowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Juszkowy Gród.

            Na mocy art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawieszono do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

z upoważnienia

Burmistrza Michałowa

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 


Michałowo, 2018.07.20

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.6.2018.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073),

 

zawiadamiam

 

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno - kablowej SN-15kV, nN-0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN do realizacji na działkach o nr ew. 173, 177/1, 175, 172, 170, 166, 185, 134, 133/2, 120 obręb 25 Kuryły, gm. Michałowo oraz 1/9, 100, 97/1, 14/1, 14/2, 101 obręb 35 Oziabły, gm. Michałowo.

 Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez pełnomocnika Waldemara Waszkiewicza.

 Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Planty.

Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2018.07.16

 

IG.6733.5.2018.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

 

iż w dniu 16.07.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN-15kV, nN-0,4kV oraz stacji transformatorowej słupowej SN/nN, przewidzianego do realizacji na terenie dz. nr:  13, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 45, 48/1, 48/2,  63, 76/1, 76/2, 77, 78/1, 78/4, 79, 80/1, 80/2, 81, 169 w obrębie: 34, Odnoga (gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie).

            Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S. A., 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez pełnomocnika Waldemara Waszkiewicza.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Planty.

           

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

15-888 Białystok

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

informuje, iż Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił postępowanie z udziałem społeczeństwa dotyczące aktualizacji projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020

 

Konsultacje będą trwały w dniach od 21 czerwca 2018 roku do 16 lipca 2018 roku

Projekt aktualizacji Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020 dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu https://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/ (w zakładce konsultacje społeczne).

Z ww. dokumentem można się również zapoznać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

Uwagi i wnioski można składać na formularzu konsultacyjnym, który należy przekazać w wybranej formie:

 • drogą elektroniczną na adres: dit.sekretariat@wrotapodlasia.pl
 • w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Infrastruktury i Transportu, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
 • Uwagi i wnioski można wnosić również ustnie do protokołu bezpośrednio
  do sekretariatu Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1,
  15-888 Białystok, pokój 519.

Terminy i miejsca spotkań konsultacyjnych:

 • 25 czerwca 2018 r. – odbyło się spotkanie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala konferencyjna -Starostwo Powiatowe), w godz. 09.00 -11.00
 • 27 czerwca 2018 r. – Białystok, ul. Św. Rocha 14 (WOAK-Spodki), w godz. 12.00 -14.00
 • 28 czerwca 2018 r. – Suwałki, ul. Adama Mickiewicza 1 (sala konferencyjna - Urząd Miejski), w godz. 10.00 -12.00
 • 2 lipca 2018 r. – Bielsk Podlaski, Mickiewicza 46 (sala konferencyjna - Urząd Gminy), w godz. 12.00 – 14.00

 

Uwagi i wnioski z datą wpływu po 16 lipca 2018 r. nie będą rozpatrywane.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

 

Leszek Maciej Lulewicz

Dyrektor

Departamentu Infrastruktury i Transportu

 

 

              


Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2018.06.11

 

IG.6733.5.2018.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073),

 

zawiadamiam

 

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN-15kV, nN-0,4kV oraz stacji transformatorowej słupowej SN/nN, przewidzianego do realizacji na terenie dz. nr:  13, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 45, 48/1, 48/2,  63, 76/1, 76/2, 77, 78/1, 78/4, 79, 80/1, 80/2, 81, 169  w obrębie: 34, Odnoga (gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie).

 

            Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez pełnomocnika Waldemara Waszkiewicza.

           

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Planty.

           

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


 Michałowo 2018.06.08

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.4.2018.ER

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o postepowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

               Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm., dalej ustawa ooś) podaję do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miejskim w Michałowie przy ul. Białostockiej 11, 16-050 Michałowo prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu torfu (kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej), na planowanym obszarze górniczym o powierzchni nie przekraczającej 53,5 ha, który będzie położony na działkach 3/15 i 3/16 w miejscowości Barszczewo, zgodnie z postanowieniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Michałowo”.

            Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek, z dnia 2018.06.04 Wokas Spółka Akcyjna ul. Błonie 5a, 08-200 Łosice.

            Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko złożono w dniu 2018.06.04 razem z wnioskiem o wydanie decyzji.

            Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 27 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71).

            W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy ooś postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

            Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku jest organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białymstoku w Białymstoku jest organem właściwym do wydania opinii w sprawie.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, przy ul. Białostocka 11 w pok. Nr 3, w godzinach urzędowania (tj. 7.15-15.15) oraz składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. od 11 czerwca 2018r. do 12 lipca 2017r. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Michałowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Zgodnie z art. 34 ww. ustawy ooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu w pokoju nr 3 w godzinach urzędowania), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy ooś.

            Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 37 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie rozpatruje uwagi i wnioski wniesione w ramach udziału społeczeństwa oraz w uzasadnieniu decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, podaje informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte po uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

            Na podstawie art. 21 ustawy ooś zawiadamia się, iż dane o: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raporcie o oddziaływaniu ww. inwestycji na środowisko zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Michałowa.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11 i tablicy ogłoszeń sołectwa Juszkowy Gród.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo, 2018.05.29

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

IG.6733.4.2018.ER

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

 

iż w dniu 29.05.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4kV, budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z przyłączami do odbiorców, budowie słupa w istniejącej linii napowietrznej SN-15kV na działkach o nr ew. 190, 210, 212, 426, 428, 457 obręb 16 Jałówka, gm. Michałowo.

            Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S. A., 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez pełnomocnika Janusza Topolskiego.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Łuplanka.

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2018.05.14

 

IG.6733.3.2018.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

 

iż w dniu 14.05.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika odparowującego we wsi Łuplanka Stara na działce o nr ew. 406 obręb 28 Łuplanka Stara i Nowa, gm. Michałowo.

            Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Michałowo.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Łuplanka.

           

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 10.05.2018 w sprawie wody w wodociągach.


Michałowo, 2018.05.08

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

 

IG.6733.2.2018.ER

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

 

iż w dniu 08.05.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA5592A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do realizacji na działkach nr ewid. gruntów 237 i 238 obręb 45 Szymki, gm. Michałowo.

            Sprawa prowadzona jest na wniosek P4 Sp. z o.o. w której imieniu działa pełnomocnik Pani Dorota Brzeska.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Szymki.

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

           

 

 


Michałowo, 2018.04.30

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.5.2018.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez pełnomocnika Waldemara Waszkiewicza, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno - kablowej SN-15kV, nN-0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN do realizacji na działkach o nr ew. 13, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30/2, 301/1, 31, 32, 33, 34, 45, 48/1, 48/2, 76/1, 76/2, 77, 78/4, 79, 80/2, 80/1, 81, 63, 168 obręb 34 Odnoga, gm. Michałowo.

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 28.05.2018r. w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 7131777.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 


Michałowo, 2018.04.27

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.1.2018.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

 

iż w dniu 27.04.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy stacji uzdatniania wody we wsi Szymki, polegającej na: budowie zbiornika wyrównawczego o poj. 150m3, budowie budynku stacji uzdatniania wody, przebudowie osadnika popłuczyn, budowie dwóch bezodpływowych zbiorników szczelnych o poj. 2,0m3 każdy, przebudowie obudów studni głębinowych, przebudowie i budowie międzyobiektowych kolektorów wodociągowych, kanalizacyjnych oraz kabli elektrycznych zasilających i sterowniczych, rozbiórce istniejącego budynku stacji uzdatniania wody na działce o nr ew. 144/2 obręb 45 Szymki, gm. Michałowo.

            Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Michałowo.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Szymki.

           

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo 26 kwietnia 2018r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miejscowości Michałowo

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz w związku z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zmianami), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Michałowie uchwały Nr XXXVI/256/18 z dnia 22 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Michałowo.

Granica zmiany planu pokrywa się z granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Michałowo i obejmuje obszar położony pomiędzy: drogą gminną 107011B Lesanka – Pieńki, drogą wojewódzką Nr 686 Zajma - Michałowo - Jałówka, drogą gminną łączącą drogę wojewódzką Nr 686 Zajma - Michałowo - Jałówka z drogą powiatową 1466B (ul. Hieronimowska), terenami zabudowy mieszkaniowej, terenami gruntów rolnych i leśnych, drogą powiatową Nr 1440B Zabłudów - Michałowo - Gródek, drogą gminną łączącą drogę powiatową 1440B Zabłudów – Michałowo - Gródek z drogą wojewódzką Nr 686 Zajma - Michałowo - Jałówka, drogą wojewódzką Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka wraz z pasem terenu położonym po jej północnej stronie o szerokości około 200 m oraz pasem terenu położonym po północnej stronie drogi powiatowej Nr 1440B Zabłudów - Michałowo - Gródek (ulica Gródecka) o szerokości około 300 m do drogi gminnej 107011B Lesanka – Pieńki.

Zmiany będą dotyczyć m.in. terenów oznaczonych w planie symbolami 9.5 R,EE przy ul Białostockiej oraz części terenu oznaczonego symbolem 9.1 RM,EE przy ul. Gródeckiej określonych w studium jako tereny rozwojowe pod różnego rodzaju zagospodarowanie do sprecyzowania funkcji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Będą one związane z potrzebami gospodarczego rozwoju gminy oraz mieszkańców zamierzających realizować swoje potrzeby inwestycyjne, w tym mieszkaniowe na terenie Michałowa.

Przewiduje się, że zmiany obejmą również inne tereny w tym m.in. oznaczone jako mieszkaniowe, usługowe, produkcyjno – usługowe, co pozwoli na określenie parametrów, wskaźników oraz zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów w dostosowaniu do współczesnych potrzeb, jak również przewiduje się korekty układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej.

W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.

 

Wnioski do ww. projektu zmiany planu i prognozy można wnosić w terminie do 19 maja 2018r.

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11,

16-050 Michałowo,

 • w formie ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11 pok. Nr 3,
 • drogą elektroniczną (adres: rosinska@michalowo.eu).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Michałowa w trakcie sporządzania projektu planu.

 

BURMISTRZ MICHAŁOWA

 

WŁODZIMIERZ KONOŃCZUK


Michałowo 2018.04.25

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.4.2018.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073),

 

zawiadamiam

 o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4kV, budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z przyłączami do odbiorców, budowie słupa w istniejącej linii napowietrznej Sn-15kV na działkach o nr ew. 190, 210, 212, 426, 428, 457 obręb 16 Jałówka, gm. Michałowo.

   Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez pełnomocnika Janusza Topolskiego.

   Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Jałówka.

  Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo 2018.04.23

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

IG.6730.19.2018.ER

O B W I E S Z C Z E N I E

 

W nawiązaniu do przepisów art. 30 § 4 i 5 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.)

w z y w a m

do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek rekreacji indywidualnej na terenie dz. nr 93 w obrębie 34 Odnoga (gm. Michałowo) następujące osoby:

-                spadkobierców,

-                osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej

 

po zmarłych:

 1. Kazimierz Kardasz
 2. Wiera Łapińska
 3. Julian Kardasz
 4. Jakub Łapiński
 5. Anna Łapińska

użytkowników działki nr 42 (własność Wspólnota Gruntowa Wsi Tajnica Dolna) położonej w obrębie geodezyjnym 46 Tajnica Dolna, gm. Michałowo.

 

 Prosimy o osobiste lub pisemne zgłoszenie się osób w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie (pokój nr 3) w terminie 14 dni od dnia wywieszenia ogłoszenia.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


Michałowo, 2018.04.18

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

IG.6733.3.2018.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073),

 

zawiadamiam

 

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika odparowującego we wsi Łuplanka Stara na działce o nr ew. 406 obręb 28 Łuplanka Stara i Nowa, gm. Michałowo.

 

            Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Michałowo.

           

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Łuplanka.

           

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


 Michałowo 2018.04.17

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

IG.6730.5.2018.ER

O B W I E S Z C Z E N I E

 

W nawiązaniu do przepisów art. 30 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.)

w z y w a m

do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie z przebudową istniejącego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w ramach zabudowy zagrodowej na terenie dz. nr 58 (część działki) w obrębie 9 Cisówka (gm. Michałowo) następujące osoby:

 • spadkobierców,
 • osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej

 

po zmarłych:

 1. Czesław Gryc s. Bazyli i Anna - współwłaściciela działki nr 59 położonej w obrębie geodezyjnym 9 Cisówka, gm. Michałowo.
 2. Emilia Gryc c. Władysława i Nadzieji - współwłaściciela działki nr 59 położonej w obrębie geodezyjnym 9 Cisówka, gm. Michałowo

 

            Prosimy o osobiste lub pisemne zgłoszenie się osób w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie (pokój nr 3) w terminie 14 dni od daty doręczenia. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


 Michałowo, 2018.04.12

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

IG.6733.2.2018.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073),

 

zawiadamiam

 

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA5592A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do realizacji na działkach nr ewid. gruntów 237 i 238 obręb 45 Szymki, gm. Michałowo.

           

            Sprawa prowadzona jest na wniosek P4 Sp. z o.o. w której imieniu działa pełnomocnik Pani Dorota Brzeska.

           

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Szymki.

           

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo, 2018.04.10

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

IG.6733.14.2017.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

             Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.),

zawiadamiam

iż w dniu 10.04.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

 

rozbiórce:

 • przepustu na Rz. Rowie Oziabłowskim, średnicy 1 m, L= 6 m w km 3+635, szt. 1 – na działce nr 25, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu na rowie R-A Płoska-Zajma, średnicy 0,6 m, L= 5 m w km 1+454, szt. 1 – na działce 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. Podlaskie

oraz na budowie:

 • przepustu z piętrzeniem 1. PP na Rowie Oziabłowskim, szt. 1 – na dz. nr 25, 51, 52 obręb Kuryły, dz. nr 83, 12/6 obręb Oziabły, Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu z piętrzeniem 2. PP na Rowie Oziabłowskim, szt. 1 – na dz. nr 50/2, 50/4 obręb Oziabły, Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

             Sprawa prowadzona jest na wniosek Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i Sołectwa Lewsze i Żednia.

           

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego


 Michałowo, 2018.04.05

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.15.2017.ER

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.),

 

zawiadamiam

 

iż w dniu 15.04.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie przepustu piętrzącego PP na Rowie Oziabłowskim – na działce nr 559/1 w obrębie 36 Pieńki, gm. Michałowo wraz z tymczasowym kanałem obiegowym do przepuszczenia wód w trakcie budowy przepustu

            Sprawa prowadzona jest na wniosek Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i Sołectwa Pieńki.

           

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


 Michałowo, 2018.03.28

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.1.2018.ER

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073),

 

zawiadamiam

 

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji uzdatniania wody we wsi Szymki, polegającej na: budowie zbiornika wyrównawczego o poj. 150m3, budowie budynku stacji uzdatniania wody, przebudowie osadnika popłuczyn, budowie dwóch bezodpływowych zbiorników szczelnych o poj. 2,0m3 każdy, przebudowie obudów studni głębinowych, przebudowie i budowie międzyobiektowych kolektorów wodociągowych, kanalizacyjnych oraz kabli elektrycznych zasilających i sterowniczych, rozbiórce istniejącego budynku stacji uzdatniania wody na działce o nr ew. 144/2 obręb 45 Szymki, gm. Michałowo.

           

Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Michałowo.

Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Szymki.

Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


 Michałowo 2018.03.20

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6730.6.2018.ER

O B W I E S Z C Z E N I E

 

W nawiązaniu do przepisów art. 30 § 4 i 5 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.)

w z y w a m

do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek rekreacji indywidualnej na terenie dz. nr 93 w obrębie 34 Odnoga (gm. Michałowo) następujące osoby:

 • spadkobierców,
 • osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej

 

po zmarłej Irenie Rybińskiej - współwłaściciela działki nr 92 położonej w obrębie geodezyjnym 34 Odnoga, gm. Michałowo.

 

 Prosimy o osobiste lub pisemne zgłoszenie się osób w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie (pokój nr 3) w terminie 14 dni od dnia wywieszenia ogłoszenia.

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


Michałowo 2018.03.12

Burmistrz Michałowa

ul.Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.4.2018.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez pełnomocnika Janusza Topolskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4kV, budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z przyłączami do odbiorców, budowie słupa w istniejącej linii napowietrznej Sn-15kV na działkach o nr ew. 190, 210, 212, 426, 428, 457 obręb 16 Jałówka, gm. Michałowo.

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 30.03.2018r. w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 7131777.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 8 marca 2018


Michałowo 2018.03.01

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.3.2018.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika odparowującego we wsi Łuplanka Stara na działce o nr ew. 406 obręb 28 Łuplanka Stara i Nowa, gm. Michałowo.

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 30.03.2018r. w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 7131777.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


 Michałowo, 2018.02.27

Burmistrz Michałowo

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.15.2017.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073),

 zawiadamiam

 o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przepustu piętrzącego PP na Rowie Oziabłowskim – na działce nr 559/1 w obrębie 36 Pieńki, gm. Michałowo wraz z tymczasowym kanałem obiegowym do przepuszczenia wód w trakcie budowy przepustu

Sprawa prowadzona jest na wniosek Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Pieńki.

Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Burmistrz Michałowo

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2018.02.27

 

IG.6733.14.2017.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073),

 

zawiadamiam

 

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbiórce:

 • przepustu na Rz. Rowie Oziabłowskim, średnicy 1 m, L= 6 m w km 3+635, szt. 1 – na działce nr 25, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu na rowie R-A Płoska-Zajma, średnicy 0,6 m, L= 5 m w km 1+454, szt. 1 – na działce 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. Podlaskie

oraz na budowie:

 • przepustu z piętrzeniem 1. PP na Rowie Oziabłowskim, szt. 1 – na dz. nr 25, 51, 52 obręb Kuryły, dz. nr 83, 12/6 obręb Oziabły, Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu z piętrzeniem 2. PP na Rowie Oziabłowskim, szt. 1 – na dz. nr 50/2, 50/4 obręb Oziabły, Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

 

            Sprawa prowadzona jest na wniosek Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Lewsze i Żednia.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


 Michałowo 2018.02.23

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

IG.6220.22.2017.ER

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405), uprzejmie informuję, iż:

            Burmistrz Michałowa w dniu 23 lutego 2018r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na chowie indyków pod nazwą: „Budowa budynku inwentarskiego (indyczarnia - odchowalnia) z zapleczem, budynku inwentarskiego (indyczarnia) z zapleczem, budynku inwentarskiego (indyczarnia) z zapleczem, budynku socjalno - biurowego, budynku gospodarczego, budynku gospodarczo - technicznego, wraz z niezbędna infrastruktura towarzyszącą: 5 silosów paszowych o ładowności do 26 ton każdy z płytą fundamentową, 4 naziemnych zbiorników na gaz propan - butan o pojemności 6,7 m3 każdy z płytą fundamentową oraz z instalacją zewnętrzną i wewnętrzną gazową, 3 szczelnych zbiorników na popłuczyny o pojemności do 15 m3 każdy, 4 szczelnych zbiorników na popłuczyny o pojemności do 40 m3 każdy, 2 szczelnych zbiorników na ścieki bytowe o pojemności do 8 m3 każdy, 1 szczelnego zbiornika na ścieki bytowe o pojemności do 10 m3 każdy, dwie studnie głębinowe o głębokości do 30 m każda z instalacją wodociągową, zbiornik otwarty przeciwpożarowy o pojemności do 150 m3 z instalacją wodociągową do napełniania zbiornika położonego na części działki nr 314/18 w miejscowości Nowa Wola w gm. Michałowo”.

            Z zebranymi aktami sprawy (treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku) zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pok. Nr 3, w godzinach pracy Urzędu (715 -1515).

            Od niniejszej decyzji stronom przysługuje odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Michałowa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od daty doręczenia. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo 2018.02.20

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.2.2018.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA5592A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do realizacji na działkach nr ewid. gruntów 237 i 238 obręb 45 Szymki, gm. Michałowo.

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 20.03.2018r. w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 7131777.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


Burmistrz Michałowo

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2018.02.14

 

IG.6733.12.2017.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.),

 

zawiadamiam

 

iż w dniu 14.02.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii napowietrzno – kablowej SN-15kV o znaczeniu lokalnym (gminnym) w miejscowości Nowa Wola i Kazimierowo, gmina Michałowo na nieruchomościach oznaczonych na mapie katastralnej numerami geodezyjnymi: 34, 80 obręb Nowa Wola oraz dz. 186/1, 186/2 obręb Kazimierowo jedn. ewid. Michałowo bez możliwości lokalizacji urządzeń trwale związanych z gruntem np. słupy, stacje kontenerowe na część działki nr186/2, sklasyfikowanej jako PsIII.

 

            Sprawa prowadzona jest na wniosek Polsola 4, Sp. z o.o., ul. Włodarzewska 4/9, 02-384 Warszawa działającej przez pełnomocnika Jakuba Wiercińskiego.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i Sołectw Nowa Wola i Kazimierowo.

           

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo 2018.02.06

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.1.2018.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji uzdatniania wody we wsi Szymki, polegającej na: budowie zbiornika wyrównawczego o poj. 150m3, budowie budynku stacji uzdatniania wody, przebudowie osadnika popłuczyn, budowie dwóch bezodpływowych zbiorników szczelnych o poj. 2,0m3 każdy, przebudowie obudów studni głębinowych, przebudowie i budowie międzyobiektowych kolektorów wodociągowych, kanalizacyjnych oraz kabli elektrycznych zasilających i sterowniczych, rozbiórce istniejącego budynku stacji uzdatniania wody na działce o nr ew. 144/2 obręb 45 Szymki, gm. Michałowo.

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 07.03.2018r. w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 7131777.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


        

 Michałowo, dnia 06.02.2018r.

 

IG.6344.1.2018.RK                                                           

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Michałowa

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.) udostępnia się na okres 21 dni tj. od 06.02.2018r. do 27.02.2018r. do wiadomości publicznej projekt Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie w sprawie wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego  na obszarze Gminy Michałowo w 2018 roku.


Projekt powyższej uchwały podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie,

b) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem www.bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

Uwagi do projektu uchwały oraz propozycje jego zmian należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Michałowie, ul. Białostocka 11, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@michalowo.eu, w terminie do 27.02.2018r. Wszelkie uwagi i propozycje zmian będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 od dnia upływu terminu ich składania.

 

Z up. Burmistrza

/-/ Jerzy Chmielewski

Zastępca Burmistrza Michałowa

POBIERZ PROJEKT UCHWAŁY


Michałowo, 2018.02.01

Burmistrz Michałowo

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.11.2017.ER

 

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073),

 

zawiadamiam

 

iż w dniu 01.02.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy sieci elektroenergetycznej średniego SN-15kV i niskiego nN -0,4 kV napięcia, przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 145,146, 147, 148, 149, 110/2, 48, 58, 79/4, 60, 72, 71, 70/1, 70/5, 68, 67, 150/1, 79/3, 152/1, 108,2, 154/1, 109/6, 155/3, 156/1, 109/8, 110/1, 158, 160/1, 143/1, 104, 103, 102/2, 101/2 obrębie 17 Juszkowy Gród (gm. Michałowo).

            Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A., w imieniu której działa pełnomocnik Inwestora Pan Tomasz Niedźwiecki.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Juszkowy Gród.

           

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


Michałowo 2018.01.12

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.22.2017.ER

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

                Na podstawie art. 10 i art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 30 i 33 ust. 1, art. 74 ust. 3 oraz art. 79  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

zawiadamiam

 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (indyczarnia – odchowalnia) z zapleczem, budynku inwentarskiego (indyczarnia) z zapleczem, budynku inwentarskiego (indyczarnia) z zapleczem, budynku socjalno – biurowego, budynku gospodarczego, budynku gospodarczo – technicznego, wraz z niezbędna infrastruktura towarzyszącą: 5 silosów paszowych o ładowności do 26 ton każdy z płytą fundamentową, 4 naziemnych zbiorników na gaz propan – butan o pojemności 6,7 m3 każdy z płytą fundamentową oraz z instalacją zewnętrzną i wewnętrzną gazową, 3 szczelnych zbiorników na popłuczyny o pojemności do 15 m3 każdy, 4 szczelnych zbiorników na popłuczyny o pojemności do 40 m3 każdy, 2 szczelnych zbiorników na ścieki bytowe o pojemności do 8 m3 każdy, 1 szczelnego zbiornika na ścieki bytowe o pojemności do 10 m3 każdy, dwie studnie głębinowe o głębokości do 30 m każda z instalacją wodociągową, zbiornik otwarty przeciwpożarowy o pojemności do 150 m3 z instalacją wodociągową do napełniania zbiornika położonego na części działki nr 314/18 w miejscowości Nowa Wola w gm. Michałowo.

                Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek, z dnia 2017.11.14 Pana Patryka Pytla zam. Michałowo Kolonia.

                W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

                Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku jest organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku jest organem właściwym do wydania opinii w sprawie.

                Organy opiniujące Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem WOOŚ.4242.44.2017.RD z dnia 18.12.2017r. i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 4/NZ/2018 z dnia 05.01.2018r znak sprawy NZ.4461.132.2017 uzgodniły realizację przedsięwzięcia, zaopiniowały pozytywnie ww. przedsięwzięcie oraz określiły warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia i wymagania konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

                Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy ooś postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

                Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 37 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie rozpatruje uwagi i wnioski wniesione w ramach udziału społeczeństwa oraz w uzasadnieniu decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, podaje informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte po uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

                Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

                Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, przy ul. Białostocka 11 w pok. Nr 3, w godzinach urzędowania (tj. 7.15-15.15) oraz składania uwag i wniosków w terminie od 15 stycznia do dnia do 15 lutego 2018r.

                Zgodnie z art. 34 ww. ustawy ooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu w pokoju nr 3 w godzinach urzędowania), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy ooś.

                Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie i wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Nowa Wola i Lewsze.

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego


Michałowo 2018.01.04

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.21.2017.ER

 

Zawiadominienie – obwieszczenie

 

Na podstawie art. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) informuję iż Burmistrz Michałowa w dniu 1 sierpnia 2017r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie systemami fotowoltaicznymi pn.: „budowa urządzeń infrastruktury technicznej w postaci zespołu paneli fotowoltaicznych i stacji transformatorowej oraz dróg i placów serwisowych elektrowni słonecznej o mocy do 35 MW na działkach nr 326, 329, 448 i 449 obręb Nowa Wola, gmina Michałowo”.

Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo,2017.12.28

Burmistrz Michałowo

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.12.2017.ER

 OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073),

 zawiadamiam

 o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej budowy linii napowietrzno – kablowej SN-15kV o znaczeniu lokalnym (gminnym) w miejscowości Nowa Wola i Kazimierowo, gmina Michałowo na nieruchomościach oznaczonych na mapie katastralnej numerami geodezyjnymi: 34, 80 obręb Nowa Wola oraz dz. 186/1; 186/2 obręb Kazimierowo jedn. ewid. Michałowo.

            Sprawa prowadzona jest na wniosek Polsola 4, Sp. z o.o., ul. Włodarzewska 4/9, 02-384 Warszawa działającej przez pełnomocnika Jakuba Wiercińskiego.

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Nowa Wola i Kazimierowo.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego


Michałowo,2017.12.28

 Burmistrz Michałowo

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.11.2017.ER

 OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073),

 zawiadamiam

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej budowy sieci elektroenergetycznej średniego SN-15kV i niskiego nN -0,4 kV napięcia przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 145,146, 147, 148, 149, 110/2, 48, 58, 79/4, 60, 72, 71, 70/1, 70/5, 68, 67, 150/1, 79/3, 152/1, 108,2, 154/1, 109/6, 155/3, 156/1, 109/8, 110/1, 158, 160/1, 143/1, 104, 103, 102/2, 101/2 obrębie 17 Juszkowy Gród (gm. Michałowo).

             Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A., w imieniu której działa pełnomocnik Inwestora Pan Tomasz Niedźwiecki.

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Juszkowy Gród.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego


Michałowo 2017.12.18

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.15.2017.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przepustu piętrzącego PP na Rowie Oziabłowskim – na działce nr 559/1 w obrębie 36 Pieńki, gm. Michałowo wraz z tymczasowym kanałem obiegowym do przepuszczenia wód w trakcie budowy przepustu.

            Sprawa prowadzona jest na wniosek Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 09.01.2018r. w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 7131777.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


Michałowo 2017.12.18

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.14.2017.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

      Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbiórce:

 • przepustu na Rz. Rowie Oziabłowskim, średnicy 1 m, L= 6 m w km 3+635, szt. 1 – na działce nr 25, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu na rowie R-A Płoska-Zajma, średnicy 0,6 m, L= 5 m w km 1+454, szt. 1 – na działce 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. Podlaskie

oraz na budowie:

 • przepustu z piętrzeniem 1. PP na Rowie Oziabłowskim, 1 – na dz. nr 25, 51, 52 obręb Kuryły, dz. nr 83, 12/6 obręb Oziabły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu z piętrzeniem 2. PP na Rowie Oziabłowskim, 1 – na dz. nr 50/2, 50/4 obręb Oziabły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

 

            Sprawa prowadzona jest na wniosek Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 09.01.2018r. w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 7131777.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


Michałowo 2017.12.06

IG.6733.9.2017.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 2017.12.06

 

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073),

 

zawiadamiam

 

iż w dniu 06.12.2017r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w I instancji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej budowy:

 • przepustu z piętrzeniem 1. PP na Rowie Oziabłowskim, szt. 1 - na dz. nr 25, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu z piętrzeniem 2. PP na Rowie Oziabłowskim, szt. 1 - na dz. nr 52/2, obręb Oziabły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu z piętrzeniem 9. PP, na rowie A Płoska-Zajma, szt. 1 - na dz. nr 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 3. P, szt. 1 - na dz. nr 59, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 4. P, szt. 1 - na dz. nr 35, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 5. P, szt. 1 - na dz. nr 6, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 6. P, szt. 1 - na dz. nr 42, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 7. P, szt. 1 - na dz. nr 24 i 39, obręb Kuryły, gm. Michałowo białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 8. P, szt. 1 - na dz. nr 53/3, obręb Oziabły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 8/1. P, szt. 1 - na dz. nr 51, obręb Kuchmy, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 10. P, szt. 1 - na dz. nr 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 11. P, szt. 1 - na dz. nr 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo białostocki, woj. podlaskie

            oraz

 • rozbiórki rowów (zasypanie rowów) - na łącznej długości 390 m, na działkach nr 416/3, 116, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

 

Sprawa prowadzona jest na wniosek Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

           

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo 2017.12.04

Burmistrz Michałowa

ul.Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.2.2017.ER

 

 

 

Zawiadominie– Obwieszczenie

 

Na podstawie art. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257), informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 4 grudnia 2017r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą: brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu piętrzącego PP na Rowie Oziabłowskim - na działce nr 559/1 w obrębie 36 Pieńki gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. Podlaskie i umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie rolniczej drogi gruntowej – na działkach nr 25 i 5 w obrębie 25 Kuryły oraz nr 51 w obrębie 24 Kuchmy gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. Podlaskie.

Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo 2017.11.28

Burmistrz Michałowa

Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.19.2017.ER

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

     Na podstawie art. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 28 listopada 2017r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

„rozbiórce:

 • przepustu na Rz. Rowie Oziabłowskim, średnicy 1 m, L= 6 m w km 3+635, szt. 1 – na działce nr 25, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. Podlaskie
 • przepustu na rowie R-A Płoska-Zajma, średnicy 0,6 m, L= 5 m w km 1+454, szt. 1 – na działce 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. Podlaskie

oraz na budowie:

 • przepustu z piętrzeniem 1. PP na Rowie Oziabłowskim, szt. 1 – na dz. nr 25, 51, 52 obręb Kuryły, dz. nr 83, 12/6 obręb Oziabły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. Podlaskie
 • przepustu z piętrzeniem 2. PP na Rowie Oziabłowskim, szt. 1 – na dz. nr 50/2, 50/4 obręb Oziabły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. Podlaskie”.

     Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

 

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

Urzędu Miejskiego w Michałowie


Michałowo, dnia 22.11.2017r.

 

IG.6720.4.2017.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany

 studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego

 gminy Michałowo

 

            Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust 1, art. 40, art. 46 ust. 1, art. 50, art. 54 ust 2 i art. 55 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), dotyczących przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanego dokumentu, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko oraz udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Michalowie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo zatwierdzonego uchwałą Nr XX/115/2000 Rady Gminy Michałowo z dnia 30 listopada 2000r., zmienionego uchwałami Rady Miejskiej w Michałowie Nr V/42/11 z dnia 3 lutego 2011, Nr XXVIII/265/13 z dnia 21 listopada 2013r., zarządzeniem zastępczym Nr 2/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 02.07.2015r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXXII/218/17 z dnia 12 października 2017r.:

 

- uchwała Nr XXXII/219/l7 z dnia 12 października 2017r.

 

Zmiana studium obejmie:

 • wprowadzenie obszarów udokumentowanych złóż kopalin Juszkowy Gród II oraz ich przeznaczenie pod powierzchniową eksploatację surowców naturalnych.

 

Do wyżej wymienionej zmiany studium będzie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, w tym sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo w terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku.

Wnioski mogą być także składane ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres:

sekretariat@michalowo.eu

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

 


Michałowo 2017.11.21

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.12.2017.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 2017.11.21

 

Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie linii napowietrzno – kablowej SN-15kV o znaczeniu lokalnym (gminnym) w miejscowości Nowa Wola i Kazimierowo, gmina Michałowo na nieruchomościach oznaczonych na mapie katastralnej numerami geodezyjnymi: 34, 80 obręb Nowa Wola oraz dz. 186/1; 186/2 obręb Kazimierowo jedn. ewid. Michałowo.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Polsola 4, Sp. z o.o., ul. Włodarzewska 4/9, 02-384 Warszawa działającej przez pełnomocnika Jakuba Wiercińskiego.

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 14.12.2017r. w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 7131777.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

Urzędu Miejskiego w Michałowie

 

 


Michałowo 2017.11.20

Burmistrz Michałowo

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.22.2017.ER

Zawiadominienie - obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 33  ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji” oraz art. 61 § 4 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zwanej dalej „KPA”,

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 2017.11.14 Patryka Pytla zam. Michałowo Kolonia zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie budynku inwentarskiego (indyczarnia – odchowalnia) z zapleczem, budynku inwentarskiego (indyczarnia) z zapleczem, budynku inwentarskiego (indyczarnia) z zapleczem, budynku socjalno – biurowego, budynku gospodarczego, budynku gospodarczo – technicznego, wraz z niezbędna infrastruktura towarzyszącą: 5 silosów paszowych o ładowności do 26 ton każdy z płytą fundamentową, 4 naziemnych zbiorników na gaz propan – butan o pojemności 6,7 m3 każdy z płytą fundamentową oraz z instalacją zewnętrzną i wewnętrzną gazową, 3 szczelnych zbiorników na popłuczyny o pojemności do 15 m3 każdy, 4 szczelnych zbiorników na popłuczyny o pojemności do 40 m3 każdy, 2 szczelnych zbiorników na ścieki bytowe o pojemności do 8 m3 każdy, 1 szczelnego zbiornika na ścieki bytowe o pojemności do 10 m3 każdy, dwie studnie głębinowe o głębokości do 30 m każda z instalacją wodociągową, zbiornik otwarty przeciwpożarowy o pojemności do 150 m3 z instalacją wodociągowa do napełniania zbiornika położonego na części działki nr 314/18 w miejscowości Nowa Wola w gm. Michałowo.

 

            Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

            Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Michałowa.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, Burmistrz Michałowa zwrócił się o wydanie opinii lub uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Nowa Wola i Lewsze.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

Urzędu Miejskiego w Michałowie

 


Michałowo, dnia 17 listopada 2017 r.

IG.6220.9.2017.ER

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405), uprzejmie informuję, iż:

            Burmistrz Michałowa w dniu 17 listopada 2017r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z realizacją instalacji do produkcji paliw z produktów roślinnych oraz instalacji związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów pn. „Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 0,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanej na działkach nr ewid. 1130, 1134, 1120, 1139/1 w miejscowości Michałowo, gmina Michałowo”.

            Z zebranymi aktami sprawy (treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku) zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pok. Nr 3, w godzinach pracy Urzędu (715 -1515).

            Od niniejszej decyzji stronom przysługuje odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Michałowa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od daty doręczenia. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

       z upoważnienia  

Burmistrza Michałowa

      Elżbieta Rosińska 

 

 


Michałowo 2017.11.17

IG.6733.11.2017.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 2017.11.17

 

Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej budowy elektroenergetycznej średniego SN-15kV i niskiego nN -0,4 kV napięcia przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 145,146, 147, 148, 149, 110/2, 48, 58, 79/4, 60, 72, 71, 70/1, 70/5, 68, 67, 150/1, 79/3, 152/1, 108,2, 154/1, 109/6, 155/3, 156/1, 109/8, 110/1, 158, 160/1, 143/1, 104, 103, 102/2, 101/2 obrębie 17 Juszkowy Gród (gm. Michałowo).

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A., w imieniu której działa pełnomocnik Inwestora Pan Tomasz Niedźwiecki.

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 11.12.2017r. w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 7131777.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Burmistrza

 

Elżbieta Rosińska

 

 

 


Michałowo 2017.11.13

IG.6733.9.2017.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073),

 zawiadamiam

 o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej budowy

 • przepustu z piętrzeniem 1. PP na Rowie Oziabłowskim, szt. 1 - na dz. nr 25, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu z piętrzeniem 2. PP na Rowie Oziabłowskim, szt. 1 - na dz. nr 52/2, obręb Oziabły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu z piętrzeniem 9. PP, na rowie A Płoska-Zajma, szt. 1 - na dz. nr 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 3. P, szt. 1 - na dz. nr 59, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 4. P, szt. 1 - na dz. nr 35, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 5. P, szt. 1 - na dz. nr 6, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 6. P, szt. 1 - na dz. nr 42, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 7. P, szt. 1 - na dz. nr 24 i 39, obręb Kuryły, gm. Michałowo białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 8. P, szt. 1 - na dz. nr 53/3, obręb Oziabły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 8/1. P, szt. 1 - na dz. nr 51, obręb Kuchmy, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 10. P, szt. 1 - na dz. nr 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 11. P, szt. 1 - na dz. nr 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo białostocki, woj. podlaskie

            oraz

 • rozbiórki rowów (zasypanie rowów) - na łącznej długości 390 m, na działkach nr 416/3, 116, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

 

            Sprawa prowadzona jest na wniosek Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectw Kuchmy, Lewsze i Żednia.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo, 7 listopada 2017 r.

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.2.2017.ER

ZAWIADOMIENIE –OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

 

zawiadamiam

że w toczącym się postepowaniu administracyjnym, prowadzonym na wniosek z dnia 2017.04.03 Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków ul. Mostowa 25, 17-230 Białowieża, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 1. budowie przepustu piętrzącego PP na Rowie Oziabłowskim - na działce nr 559/1 w obrębie 36 Pieńki gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. Podlaskie.
 2. remoncie rolniczej drogi gruntowej – na działkach nr 25 i 5 w obrębie 25 Kuryły oraz nr 51 w obrębie 24 Kuchmy gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. Podlaskie

mają na uwadze, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem WOOŚ.4240.115.2017.AS2 z dnia 25.05.2017r. mając na względzie usytuowanie, skalę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze i skutki jej realizacji, w szczególności zmianę sposobu użytkowania przestrzeni wykorzystywanej przez zwierzęta będące przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 (np. uszczuplenie żerowiska i rewiru lęgowego), biorąc pod uwagę kolizję z planem zadań ochronnych oraz ingerencję w stosunki wodne, a także kierując się zasadą przezorności wynikającą z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.), w odniesieniu do integralności i spójności obszarów Natura 2000 oraz ze względu na możliwość wpływu zamierzenia na cel i przedmiot ochrony ww. obszarów Natura 2000 OSO Puszcza Knyszyńska i SOO Ostoja Knyszyńska, a także uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) stwierdziła, iż planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na cele ochrony przedmiotowych obszarów Natura 2000 a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w opinii nr 62/NZ/2017 znak sprawy NZ.4461.44.2017 z dnia 20 kwietnia 2017r. po przeanalizowaniu danych przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdził, iż uwzględniając usytuowanie przedsięwzięcia oraz jego charakter, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie szkodliwie oddziaływać na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, Burmistrz Michałowa w dniu 07.11.2017r. wydał postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu piętrzącego PP na Rowie Oziabłowskim - na działce nr 559/1 w obrębie 36 Pieńki gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. Podlaskie i umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie rolniczej drogi gruntowej – na działkach nr 25 i 5 w obrębie 25 Kuryły oraz nr 51 w obrębie 24 Kuchmy gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. Podlaskie.

            Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 66 a i c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 71.).

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji, stosuje się przepis art. 49 KPA – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Pieńki Kuchmy i Lewsze.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

z upoważnienia

Burmistrza Michałowa

Elżbieta Rosińska

 

 


Michałowo 2017.11.06

 

IG.6733.102017.AH

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 06.11.2017.

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

z a w i a d a m i a m

iż w dniu 06.11.2017 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w I instancji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN - 0,4kV przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 180, 306/2, 306/1, 377/4, 376, 295, 296, 297/2, 297/1, 299, 300/2, 300/1, 301/1, 301/3, 301/4, 302 w obrębie 36 Pieńki (gm. Michałowo).

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Waldemar Waszkiewicz.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Burmistrza

                                                                                                              /-/ Elżbieta Rosińska

 


Michałowo 2017.10.25

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

 

IG.6220.15.2017.ER

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) informuję iż Burmistrz Michałowa w dniu 25 października 2017r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia związanego z uruchomieniem przedsiębiorstwa działającego w obrębie kodu PKD 10.91 Z „Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich”, polegającego na budowie: budynku paszarni, wiaty kosza przyjęciowego, wagi samochodowej, 3 silosów zbożowych o pojemności do 1058 ton każdy z podnośnikiem kubełkowym o wys. 25 m, 4 silosów zbożowych o pojemności do 65 ton każdy, 4 silosów zbożowych o pojemności do 180 ton każdy z podnośnikiem kubełkowym o wysokości 22 m, 4 silosów zbożowych o pojemności do 35 ton każdy z podnośnikiem kubełkowym o wysokości do 29 m, zbiornika szczelnego o poj. 9,5 m3, studni wierconej, zbiornika ppoż. o poj. 130 m3, instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej, do realizacji na działce nr 65 obręb 27 Lewsze

Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 


Michałowo, 16.10.2017 r.

FN.3122.1.1.2017.JD

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu uproszczonego planu urządzania lasów w obrębie geodezyjnym wsi:

Barszczewo, Bieńdziuga, Kuchmy, Odnoga, Oziabły, Pieńki

 

     Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U.  z 2017 poz. 788), Burmistrz Michałowa zawiadamia o wyłożeniu w dniach od 19 października 2017 r. do 19 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11 (pokój nr 9 w godz. 7.30 – 15.00) do publicznego wglądu uproszczony plan urządzania lasów w obrębie geodezyjnym wsi: Barszczewo, Bieńdziuga, Kuchmy, Odnoga, Oziabły, Pieńki. Uproszczony plan urządzania lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

     W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu planu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać do Starosty Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok zastrzeżenia i wnioski dotyczące w/w planu.

 

BURMISTRZ MICHAŁOWA

Włodzimierz Konończuk


Michałowo 2017.10.12

 

IG.6733.10.2017.AH

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MICHAŁOWA

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

z a w i a d a m i a m

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN - 0,4kV przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 180, 306/2, 306/1, 377/4, 376, 295, 296, 297/2, 297/1, 299, 300/2, 300/1, 301/1, 301/3, 301/4, 302 w obrębie 36 Pieńki (gm. Michałowo). Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w imieniu której działa pełnomocnik w imieniu której działa pełnomocnik Pan Waldemar Waszkiewicz.

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

 

Z up. Burmistrza

                                                                                                             /-/ Elżbieta Rosińska


Michałowo 2017.09.28

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.9.2017.ER

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

               Na podstawie art. 10 i art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 23, z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 30 i 33 ust. 1, art. 74 ust. 3 oraz art. 79  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z realizacją instalacji do produkcji paliw z produktów roślinnych oraz instalacji związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów pn. „Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 0,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanej na działkach nr ewid. 1130, 1134, 1120, 1139/1 w miejscowości Michałowo, gmina Michałowo”.

               Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek, z dnia 2017.05.24 Zielona Energia Michałowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 78.

               Organy opiniujące Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem WOOŚ.4240.192.2017.AS z dnia 26.06.2017r.. i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 99/NZ/2017 z dnia 20.06.2017r znak sprawy NZ.4461.69.2017 stwierdziły obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

               Burmistrz Michałowa postanowieniem IG.6220.9.2017.ER z dnia 2017.07.06 stwierdził obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia w pełnym zakresie.

               W dniu 22.08.2017r. w siedzibie tut. organu został złożony przez inwestora Raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

               W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

               Burmistrz Michałowa postanowieniem IG.6220.9.2017.ER z dnia 2017.08.24 podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z realizacją instalacji do produkcji paliw z produktów roślinnych oraz instalacji związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów pn. „Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 0,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanej na działkach nr ewid. 1130, 1134, 1120, 1139/1 w miejscowości Michałowo, gmina Michałowo”.

               Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku jest organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku jest organem właściwym do wydania opinii w sprawie.

               Organy opiniujące Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem WOOŚ.4242.37.2017.JK z dnia 06.09.2017r.. i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 167/NZ/17 z dnia 25.09.2017r znak sprawy NZ.4461.104.2017 uzgodniły realizację przedsięwzięcia oraz zaopiniowały pozytywnie ww. przedsięwzięcie.

               Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy ooś postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

               Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 37 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie rozpatruje uwagi i wnioski wniesione w ramach udziału społeczeństwa oraz w uzasadnieniu decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, podaje informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte po uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

               Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

               Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, przy ul. Białostocka 11 w pok. Nr 3, w godzinach urzędowania (tj. 7.15-15.15) oraz składania uwag i wniosków w terminie od 13 października do dnia do 13 listopada 2017r.

               Zgodnie z art. 34 ww. ustawy ooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu w pokoju nr 3 w godzinach urzędowania), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy ooś.

               Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul.  Białostocka 11.

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo 2017.09.27

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.2.2017.ER

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o postepowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

zawiadamiam

iż w dniu 2017.09.27 Burmistrz Michałowa podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu piętrzącego PP na Rowie Oziabłowskim - na działce nr 559/1 w obrębie 36 Pieńki gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. Podlaskie i remoncie rolniczej drogi gruntowej – na działkach nr 25 i 5 w obrębie 25 Kuryły oraz nr 51 w obrębie 24 Kuchmy gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. Podlaskie.

            Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek, z dnia 2017.03.24 Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków ul. Mostowa 25, 17-230 Białowieża (uzupełniony w dniu 03.04.2017r.).

            Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem WOOŚ.4240.115.2017.AS2 z dnia 25.05.2017r. stwierdziła obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na oddziaływanie na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia i określiła wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie.

            Burmistrz Michałowa postanowieniem IG.6220.2.2017.ER z dnia 2017.06.07 stwierdził obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

            W dniu 2017.06.07 Burmistrz Michałowa wydał postanowienie w sprawie zawieszenia ww. postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W dniu 2017.06.20 Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków złożyło zażalenie na postanowienie IG.6220.2.2017.ER z dnia 2017.06.07 stwierdzające obowiązek sporządzenia raportu.

            Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białystoku postanowieniem 408.112/F-12/5/17 z dnia 2017.08.24 uchyliło zaskarżone postanowienie w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

               Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji, stosuje się przepis art. 49 KPA – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Pieńki Kuchmy i Lewsze.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Narew z dnia 18.09.2017r. o wydaniu decyzji  dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego


Komunikat z dnia 25.09.2017r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Na podstawie opinii wydanej przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

 

LP.

Nazwa wodociągu  

Numer opinii PPIS w Białymstoku

Opinia PPIS w Białymstoku o przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

1.

Szymki

HK.4410.517.2017

Stwierdzono ponad normatywną zawartość:

- żelaza: 710 ± 114µg/l  (norma: 200µg/l)

- mętność: 1,97 ±0,05 NTU (norma: 1 NTU)

- jon amonowy: 0,74 ±0,11(norma: 0,5mg/l)

 

 


Michałowo 2017.09.20

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.14.2017.ER

Zawiadomienie – Obwieszczenie

 

         Na podstawie art. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) informuję iż Burmistrz Michałowa w dniu 1 sierpnia 2017r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie systemami fotowoltaicznymi pn.: „budowa w obrębie Kazimierowo, gm. Michałowo elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacjami transformatorowymi” do realizacji na działce nr 186 obręb 18 Kazimierowo.

         Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo 2017.08.22

 

IG.6733.6.2017.AH

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 2017.08.22

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

z a w i a d a m i a m

iż w dniu 22.08.2017 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w I instancji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV i niskiego napięcia nn 0,4kV obejmującej:

-         linie napowietrzne i kablowe średniego napięcia SN 15kV,

-         słupowe stacje transformatorowe SN/nn,

-         linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia nn 0,4kV,

-         złącza kablowe niskiego napięcia nn 0,4kV

przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 952, 955/1, 680/2, 683, 686/5, 686/6, 686/4, 686/3, 685/1, 684, 685/3, 687, 688/1, 688/2 w obrębie 29 Michałowo i dz. nr 365/1, 366/6, 367, 378, 369, 371/1, 372/1, 372/2, 335/1, 205/1, 208/1, 229/1 w obrębie 20 Kobylanka (gm. Michałowo).

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 
20-340 Lublin, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Andrzej Kamiński.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Burmistrza

                                                                                                              /-/ Elżbieta Rosińska

 


Michałowo 2017.08.21

 

IG.6733.5.2017.AH

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 2017.08.21

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

z a w i a d a m i a m

iż w dniu 21.08.2017 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w I instancji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej SN 15kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4kV oraz budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej nN 0,4kV wraz z przyłączami do odbiorców przewidzianego do realizacji na terenie dz. nr 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198/2, 198/3, 199/1, 199/2, 200, 201/2, 202/2, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211/1, 211/2, 212, 213, 214, 215, 216/2, 217/1, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 371, 372, 375, 376, 377, 378, 379/1, 379/2, 380/1, 380/2, 381, 382, 383/2, 383/3, 384, 385, 386, 387/2, 388/1, 389/1, 390/1, 390/2, 391, 392/1, 392/2, 393, 394, 395, 396/1, 396/2, 397, 398, 399/1, 400/2, 401/2, 402/1, 403/1, 403/2, 403/3, 403/4, 404, 405, 406/1, 406/2, 407, 408/1, 408/2, 409/1, 409/2, 410, 411/1, 411/2, 412, 413/1, 413/2, 414/1, 414/2, 415/1, 416/1, 416/2, 417, 418, 419/1, 419/2, 420, 421, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450/1, 450/2, 450/3, 451, 453, 454, 455, 456/1, 456/2, 457, 458/1, 458/2, 459, 460, 461, 462/1, 462/2, 463, 464, 465/1, 465/2, 466/1, 466/2, 467, 468/1, 468/2, 469/1, 469/2, 470, 471, 472, 473/1, 474, 475 w obrębie 16 Jałówka (gm. Michałowo)Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Janusz Topolski

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Burmistrza

                                                                                                              /-/ Elżbieta Rosińska

 

 


Obwieszczenie Wójta Gminy Gródek z dnia 16 sierpnia 2017


Michałowo 2017.08.02

 

IG.6733.3.2017.AH

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 2017.08.02

 

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

z a w i a d a m i a m

iż w dniu 02.08.2017 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w I instancji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej budowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV z linią kablową światłowodową i zasobnikami światłowodowymi obejmującej: linie kablowe średniego napięcia SN 15kV z liniami kablowymi światłowodowymi oraz zasobnikami światłowodowymi, linie kablowe średniego napięcia SN 15kV, zasobniki światłowodowe przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 392/26, 392/27, 391, 335/1, 367, 366/12, 366/11, 365/1, 347/1, 336/8 w obrębie 20 Kobylanka i dz. nr 493, 494, 490, 623, 624, 625 w obrębie 36 Pieńki (gm. Michałowo) oraz dz. nr 1786, 1558, 1263, 1518 w obrębie 8 Gródek (gm. Gródek).

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A,
20-340 Lublin, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Andrzej Kamiński.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Burmistrza

                                                                                                              /-/ Elżbieta Rosińska

 

 


Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 24.07.2017r. dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy przepustu piętrzącego PP na Rowie Oziabłowskim.


Michałowo 2017.08.01

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.6.2017.ER

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

     Na podstawie art. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) informuję iż Burmistrz Michałowa w dniu 1 sierpnia 2017r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie systemami fotowoltaicznymi pn. „instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 3,5 MW o powierzchni zabudowy do 7,0 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, które planowane jest do realizacji w miejscowości Nowosady na działkach ewid. nr 72/1 i 72/2”.

     Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo, 31.07.2017 r.

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.12.2016.ER

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

            Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 - dalej Kpa) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 31 lipca 2017r. Burmistrz Michałowa wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na chowie brojlerów pod nazwą: „rozbudowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej o część inwentarską o obsadzie 99,36 DJP indyków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Michałowo Kolonia na działce nr ewid. gruntów 125 obręb 54 Michałowo – Rolne”.

            Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Jednocześnie informuję, że opinią Nr 75/NZ/17 znak NZ.4461.53.2017 z dnia 8 maja 2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku oraz postanowieniem z dnia 17.05.2017r. znak: WOOŚ.4242.17.2017.RD Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku uzgodnili warunki realizacji przedsięwzięcia.

            W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju nr 3, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

            Zgodnie z art. 49 Kpa - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMNY GRÓDEK z dnia 19 lipca 2017r.


Michałowo 2017.07.20

 

IG.6733.5.2017.AH

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MICHAŁOWA

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 199),

z a w i a d a m i a m

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej SN 15kV oraz nN 0,4kV z przyłączami do odbiorców wraz z budową słupowej stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4kV przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198/2, 198/3, 199/1, 199/2, 200, 201/2, 202/2, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211/1, 211/2, 212, 213, 214, 215, 216/2, 217/1, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 371, 372, 375, 376, 377, 378, 379/1, 379/2, 380/1, 380/2, 381, 382, 383/2, 383/3, 384, 385, 386, 387/2, 388/1, 389/1, 390/1, 390/2, 391, 392/1, 392/2, 393, 394, 395, 396/1, 396/2, 397, 398, 399/1, 400/2, 401/2, 402/1, 403/1, 403/2, 403/3, 403/4, 404, 405, 406/1, 406/2, 407, 408/1, 408/2, 409/1, 409/2, 410, 411/1, 411/2, 412, 413/1, 413/2, 414/1, 414/2, 415/1, 416/1, 416/2, 417, 418, 419/1, 419/2, 420, 421, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450/1, 450/2, 450/3, 451, 453, 454, 455, 456/1, 456/2, 457, 458/1, 458/2, 459, 460, 461, 462/1, 462/2, 463, 464, 465/1, 465/2, 466/1, 466/2, 467, 468/1, 468/2, 469/1, 469/2, 470, 471, 472, 473/1, 474, 475 w obrębie 16 Jałówka (gm. Michałowo).

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w imieniu, której działa pełnomocnik Inwestora Pan Janusz Topolski.

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

 

Z up. Burmistrza

                                                                                                              /-/ Elżbieta Rosińska                                                                                     


Michałowo 2017.07.19

Burmistrz Michałowa

Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.3.2017.ER

ZAWIADOMINIENIE  OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) informuję iż Burmistrz Michałowa w dniu 19 lipca 2017r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji budowli piętrzących wodę obejmującego „budowę:

-       przepustu z piętrzeniem 1. PP na Rowie Oziabłowskim, szt. 1 - na dz. nr 25, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu z piętrzeniem 2. PP na Rowie Oziabłowskim, szt. 1 - na dz. nr 52/2, obręb Oziabły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu z piętrzeniem 9. PP, na rowie A Płoska-Zajma, szt. 1 - na dz. nr 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu bez piętrzenia 3. P, szt. 1 - na dz. nr 59, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu bez piętrzenia 4. P, szt. 1 - na dz. nr 35, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu bez piętrzenia 5. P, szt. 1 - na dz. nr 6, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu bez piętrzenia 6. P, szt. 1 - na dz. nr 42, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu bez piętrzenia 7. P, szt. 1 - na dz. nr 24 i 39, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu bez piętrzenia 8. P, szt. 1 - na dz. nr 53/3, obręb Oziabły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu bez piętrzenia 8/1. P, szt. 1 - na dz. nr 51, obręb Kuchmy, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu bez piętrzenia 10. P, szt. 1 - na dz. nr 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu bez piętrzenia 11. P, szt. 1 - na dz. nr 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

            oraz

-       rozbiórkę rowów (zasypanie rowów) - na łącznej długości 390 m, na działkach nr 416/3, 116, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie. Nazwy rowów według ewidencji (zadania Płoska-Zajma, R-F-l, R-A-10, R-A (końcówka)".

-        

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji, stosuje się przepis art. 49 KPA – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Lewsze i Żednia.

            Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

z up. Burmistrza Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo 2017.07.13

Burmistrz Michałowa

Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

 

 

IG.6220.7.2017.ER

 

 

 

ZAWIADOMINIENIE  OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) informuję iż Burmistrz Michałowa w dniu 13 lipca 2017r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na

na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Juszkowy Gród” zlokalizowanego na działce nr geodezyjny 121 obręb 17 Juszkowy Gród, gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie

 

Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo, dnia 11 lipca 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo

 

Na podstawie art. 11, pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1, pkt 2, art. 46, pkt 1 i art.54 ust. 2   ustawy z dnia 3 października   2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), dotyczących przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo, w formie ujednoliconego studium, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 lipca do 10 sierpnia 2017  r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie w godzinach od 8 – 15.

Przedmiotem zmiany studium jest:

1) wyznaczenie terenów rozwojowych, z przeznaczeniem pod różnego rodzaju zagospodarowanie, w tym przemysł, składy, magazyny, zabudowę mieszkaniową: wielorodzinna i jednorodzinna (z dopuszczeniem usług i rzemiosła), usługi i rzemiosło - do sprecyzowania funkcji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, obejmując następujące tereny  w miejscowościach:

        - we wsi Topolany , działki lub ich części nr  geodezyjny: 572/11, 572/13, 572/14, 572/15, 572/16,      

        - we wsi Kobylanka, działki lub ich części nr  geodezyjny: 336/3, 336/4, 336/6 338/2,  339/2, 340/4, 341/3, 341/4, 341/7, 342/4, 342/5, 342/9, 342/10, 343, 344/3, 345/3, 388/1, 389/2, 390/1, 390/2, 392/6, 392/16, 390/3, 392/5, 392/7, 392/8, 392/9, 392/13, 392/19, 392/22, 392/25, 393/9, 393/12, 393/15, 394/4, 394/5, 394/6, 395/3,398/5, 399/5, 400, 401/7, 401/9, 401/11, 401/13;

 2) ujawnienie  udokumentowanych złóż kopalin w gminie oraz ich przeznaczenie pod powierzchniową eksploatacje surowców mineralnych:

         -  złoże „Barszczewo III” we wsi Barszczewo - działka nr geodezyjny 155

         -  złoże „Barszczewo IV” we wsi Barszczewo -  działka nr geodezyjny 156

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie o godz. 11.

Zgodnie z art. 11, pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Michałowa, ul. Białostocka 11, 16 – 050 Michałowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia  2017 r.

Uwagi mogą być także składane ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres:  sekretariat@michalowo.eu

 

Dokumentacja w wersji elektroniczej jest do pobrania pod adresem : http://pliczki.michalowo.eu/studium2017.zip

 

Metryka strony

Udostępniający: Maciej Woźniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Data wytworzenia: 2017-04-13

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-03-16

Data modyfikacji: 2019-03-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-03-16