POSTANOWIENIE Powiatowego Instpekora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku z dnia 23.07.2019 w sprawie odmowy wstrzymania robót budowlanych w obębie geodezyjnym Hieronimowo.


Michałowo 2019.08.08

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.22.2017.ER

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 33  ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1 i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji” oraz art. 61 § 4 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „KPA”,

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 2019.07.31 Patryka Pytla zam. Michałowo-Kolonia 3 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Michałowa nr IG.6220.22.2017.ER z dnia 23.02.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na chowie indyków pod nazwą: „Budowa budynku inwentarskiego (indyczarnia - odchowalnia) z zapleczem, budynku inwentarskiego (indyczarnia) z zapleczem, budynku inwentarskiego (indyczarnia) z zapleczem, budynku socjalno - biurowego, budynku gospodarczego, budynku gospodarczo - technicznego, wraz z niezbędna infrastruktura towarzyszącą: 5 silosów paszowych o ładowności do 26 ton każdy z płytą fundamentową, 4 naziemnych zbiorników na gaz propan - butan o pojemności 6,7 m3 każdy z płytą fundamentową oraz z instalacją zewnętrzną i wewnętrzną gazową, 3 szczelnych zbiorników na popłuczyny o pojemności do 15 m3 każdy, 4 szczelnych zbiorników na popłuczyny o pojemności do 40 m3 każdy, 2 szczelnych zbiorników na ścieki bytowe o pojemności do 8 m3 każdy, 1 szczelnego zbiornika na ścieki bytowe o pojemności do 10 m3 każdy, dwie studnie głębinowe o głębokości do 30 m każda z instalacją wodociągową, zbiornik otwarty przeciwpożarowy o pojemności do 150 m3 z instalacją wodociągową do napełniania zbiornika położonego na części działki nr 314/18 w miejscowości Nowa Wola w gm. Michałowo”.

            Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 51 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U.
z 2016 r., poz. 71).

            Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej zmiany decyzji jest Burmistrz Michałowa.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, Burmistrz Michałowa zwrócił się o wydanie opinii lub uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Lewsze.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego Urzędu Miejskiego w Michałowie

 

 

 

 


 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2019.08.05

 

IG.6733.4.2019.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945),

zawiadamiam

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej SN 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej, linii napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV na działkach o nr ew. 712, 766, 762, 763, 764/2, 765, 633, 704, 703, 514 obręb 49 Topolany, gm. Michałowo.

            Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, w którego imieniu działa pełnomocnik Bogdan Wołejko.

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Topolany.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego


Michałowo, 01.08.2019r.

IG.6724.9.2019.ER

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Michałowo

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz w związku z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o podjęciu w dniu 27 czerwca 2019r. przez Radę Miejską w Michałowie uchwały Nr IX/75/19 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Michałowo obejmującego obszary:

 1. przy ul. Białostockiej w rejonie wjazdu do Michałowa z miejscowości Żednia (zał. Nr 1), z przewidywanym przeznaczeniem głównie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

 2. położony pomiędzy ulicami: Fabryczną, Gródecką, Leśną, Sienkiewicza i Wąską (zał. Nr 2), z przewidywanym przeznaczeniem głównie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, fragmentarycznie wielorodzinną i usługową;

 3. w rejonie ul. Gródeckiej przy wyjeździe z Michałowa w kierunku do miejscowości Gródek (zał. Nr 3), z przewidywanym przeznaczeniem głównie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz tereny rolne;

 4. pomiędzy ulicami: Akacjową, Młynową i Świętojańską (zał. Nr 4), z przewidywanym przeznaczeniem głównie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną, plac zabaw;

 5. w południowo-wschodniej części Michałowa w rejonie drogi Gródek-Jałówka i ulic: Białostockiej i Wyręby (zał. Nr 5), z przewidywanym przeznaczeniem głównie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługową, produkcyjną, rozdzielczy punkt zasilający 110kV/15kV oraz cmentarze.

W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.

Wnioski do ww. projektu planu i prognozy można wnosić w terminie do 23 sierpnia 2019r. w formie:

 • pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Michałowie , ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo),

 • ustnej do protokołu (w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 3),
 • drogą elektroniczną (adres: rosinska@michalowo.eu).

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Michałowa w trakcie sporządzania projektu planu.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: Dane osobowe nie będą ujawniane odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania. Dane będą przetwarzane przez okres 50 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje o źródle pochodzenia danych osobowych przysługują Pani/Panu w zakresie, w jakim nie ma to wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano. Podanie danych adresowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, a ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie wniosków. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane kontaktowe: do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@michalowo.eu.

 


Zawiadomienie z dnia 23.07.2019 Regionalnego Zarządu Gopodarki Wodnej w Białymstoku o wszczęciu postępowania administrcyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

 

 


Michałowo 2019.07.04

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.4.2019.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez pełnomocnika Bogdana Wołejko, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie linii napowietrznej i kablowej SN 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej, linii napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV na działkach o nr ew. 712, 766, 762, 763, 764/2, 765, 633, 637/1, 704, 703, 514 obręb 49 Topolany, gm. Michałowo.

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 04.08.2019 r. w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 7131777.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Michałowa

w sprawie rozbiórki i pozyskania zbędnego materiału drogowego - płyt drogowych betonowych z ul. Gródeckiej w Michałowie

 

         Przedmiot sprzedaży:    płyta drogowa zbrojona 130 x 300cm – 140 szt.

                                              

         Stan materiału: znacznie zużyte z widocznymi uszkodzeniami, odpryskami

Cena: Z uwagi na zły stan techniczny płyt drogowych oraz koszt rozbiórki przewyższający wartość materiału, ustala się pozyskanie materiału w zamian za jego rozbiórkę.

 

                   O sprzedaży decyduje kolejność zgłoszeń (tel. 857131777 w godz. 7.15 – 15.00).

                   Odbiór zbędnego materiału drogowego – ul. Gródecka w Michałowie.

Termin rozbiórki do: 12.07.2019r

 

Michałowo 2019.06.27

 


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Michałowa

w sprawie sprzedaży zbędnego materiału drogowego pochodzącego z rozbiórki chodnika w Bondarach

 

         Przedmiot sprzedaży:    płyta chodnikowa 50 x 50 x 7 cm – 1 368 szt.

                                               trylinka – 233 szt.

                                               obrzeża chodnikowe 6 x 20 x 100 cm – 195 szt.

                                               krawężnik 15 x 28 x 100 cm – 139 szt.

         Stan materiałów: znacznie zużyte z widocznymi uszkodzeniami, odpryskami i zarysowaniami

         Cena:          4,00 zł /szt. plus należny podatek VAT – płyta chodnikowa

                            4,00 zł /szt. plus należny podatek VAT – obrzeża

                            2,00 zł /szt. plus należny podatek VAT – krawężnik

                            1,00 zł /szt. plus należny podatek VAT – trylinka

 

                   O sprzedaży decyduje kolejność zgłoszeń (tel. 666 306 880 w godz. 700 - 1500).

                   Odbiór zakupionego zbędnego materiału drogowego na osiedlu Bondary.

 

Michałowo 2019.06.19

 


Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo 2019.06.18

 

 

 

 

IG.6220.5.2019.MS

 

 

 

Zawiadomienie – Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 18 czerwca 2019 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 184/3 obręb Odnoga”, do realizacji na działce o nr ewid. 184/3 w obrębie 34 Odnoga, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11,
16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


ZAWIADOMIENIE POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W BIAŁYMSTOKU Z DNIA 11 CZERWCA 2019 R.

https://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/resource/file/preview/id.4784

 

 


Michałowo, dn. 03.06.2019 r.

Burmistrz Michałowa

UL. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

 

IG.6220.1.2019.MS

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

            Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. - dalej Kpa) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 03 czerwca 2019 r. Burmistrz Michałowa wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie 7 budynków inwentarskich o obsadzie 2 592 DJP indyków lub 1 400 DJP brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą: 7 silosów paszowych o ładowności do 30 t każdy, 15 zbiorników na popłuczyny o pojemności do 12 m3 każdy, 5 szczelnych zbiorników na ścieki bytowe o pojemności do 6 m3 każdy, 7 zbiorników gazowych podziemnych o pojemności 6,7 m3 każdy na płycie fundamentowej, otwarty zbiornik przeciwpożarowy o pojemności 150 m3, 3 studnie głębinowe wiercone o głębokości do 30 m, budynek gospodarczy z zapleczem na nieruchomości położonej w miejscowości Lewsze na działkach o nr ewid. gruntów 64/4 i 65 obręb 27 Lewsze, gmina Michałowo.

            Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Jednocześnie informuję, że opinią Nr 57/NZ/2019 znak NZ.4461.15.2019 z dnia
11 kwietnia 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, pismem nr
DOS-II.7030.3.2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. Marszałek Województwa Podlaskiego oraz postanowieniem z dnia 28 marca 2019 r. nr WOOŚ.4221.3.2019.RD Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku i postanowieniem z dnia 05 kwietnia 2019 r. nr BI.RZŚ.435.8.2019.JS Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku uzgodnili warunki realizacji przedsięwzięcia.

            W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

            Zgodnie z art. 49 Kpa - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie
ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Ogłoszenie

Burmistrza Michałowa

w sprawie konsultacji społecznych

dotyczących przejęcia przez Gminę Michałowo od  Starostwa Powiatowego w Białymstoku

zadania oświatowego – prowadzenie szkoły ponadpodstawowej

 

 

            Na podstawie Uchwały nr XIV/139/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 28.02.2012 r. poz. 750) oraz Zarządzenia nr 69/2019 Burmistrza Michałowa z dnia 22 maja 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przejęcia przez Gminę Michałowo od  Starostwa Powiatowego w Białymstoku zadania oświatowego – prowadzenie szkoły ponadpodstawowej.

 

Informuje, że na terenie Gminy Michałowo zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przejęcia przez Gminę Michałowo od  Starostwa Powiatowego w Białymstoku zadania oświatowego – prowadzenie szkoły ponadpodstawowej.

 

Konsultacje odbędą się w terminie 26 maja 2019r. w godz. 7.00 – 21.00 w 10 punktach konsultacyjnych:

 

Numer

punktu konsultacyjnego

Granice głosowania

Siedziba głosowania

1

Michałowo-ulice: Białostocka, Ogrodowa, Słoneczna, Wyręby, Polna, Strzelecka, Podgórna, Nowy Świat; Wsie: Michałowo – Kolonia, Majdan, Kazimierowo, Kobylanka, Mościska, Kopce, Pieńki.

Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie

ul. Białostocka 19

16-050 Michałowo

2

Michałowo-ulice: Sienkiewicza, Młynowa, Klonowa, Leśna, Projektowana, Szkolna, Świętojańska, Kościelna, św. Jana Pawła II, Górna, Seweryna Michałowskiego, 3 Maja, Żwirki i Wigury, Akacjowa, Topolowa, Wierzbowa, Jaworowa, Piaskowa, Rolnicza, Sosnowa.

Szkoła Podstawowa w Michałowie

ul. Sienkiewicza 21

16-050 Michałowo

3

Michałowo ulice: Fabryczna, Gródecka, Hieronimowska, Kamiennobrodzka, Łąkowa, Plac 11 Listopada; Wsie: Kamienny Bród, Krynica.

Urząd Miejski w Michałowie

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

4

Wsie: Sokole, Zajma, Żednia.

Dom Ludowy w Sokolu

Sokole 59

16-050 Michałowo

5

Wsie: Topolany, Tylwica, Tylwica-Kolonia, Tylwica-Majątek.

Świetlica w Topolanach Topolany 29

16-050 Michałowo

 

6

Wsie: Hieronimowo, Hoźna, Krukowszczyzna, Nowa Wola, Potoka, Tokarowszczyzna.

Remiza OSP w Nowej Woli Nowa Wola 80

16-050 Michałowo

7

Wsie: Barszczewo, Ciwoniuki, Gorbacze, Julianka, Juszkowy Gród, Kalitnik, Kowalowy Gród, Kuchmy– Kuce, Kuchmy–Pietruki, Nowe Kuchmy, Odnoga-Kuźmy, Planty, Sacharki, Stare Kuchmy, Lewsze, Kuryły, Oziabły.

Ośrodek Zdrowia w Juszkowym Grodzie

Juszkowy Gród 20

16-050 Michałowo

8

Wsie: Bagniuki, Bieńdziuga, Bondary, Koleśne, Osiedle Bondary, Rybaki, Supruny, Suszcza, Tanica Dolna, Tanica Górna, Krugły Lasek, Maciejkowa Góra, Pólko, Garbary

Świetlica na Osiedlu Bondary

Osiedle Bondary Blok nr 5

16-050 Michałowo

9

Wsie: Budy, Leonowicze, Nowa Łuplanka, Romanowo, Stara Łuplanka, Szymki, Bachury, Cisówka, Nowosady, Brzezina, Zaleszany.

Ośrodek Zdrowia w Szymkach Szymki 104

16-050 Michałowo

10

Wsie: Dublany, Gonczary, Kituryki, Kondratki, Mostowlany-Kolonia. Jałówka ulice: Białostocka, Dworna, Kościelna, Leśna, Lipowa, Rynek, Szeroka, Szkolna, Zarzeczańska.

Remiza OSP w Jałówce

Jałówka ul. Dworna 20

16-050 Michałowo

 

 

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Michałowo.

 

Oddanie głosu w sprawie przejęcia przez Gminę Michałowo od  Starostwa Powiatowego w Białymstoku zadania oświatowego – prowadzenie szkoły ponadpodstawowej, nastąpi poprzez uzupełnienie przez uprawioną osobę karty do głosowania i umieszczenie jej w zamkniętej urnie.

 

W dniu 27 maja 2019r. Burmistrza Michałowa przedstawi zbiorcze wyników konsultacji społecznych w formie protokołu Radzie Miejskie w Michałowie. Ponadto wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione w formie protokołu mieszkańcom Gminy Michałowo za pośrednictwem ogłoszeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, stronie internetowej gminy www.michalowo.eu oraz BIP www.bip.ug.michalowo.wrotapodlaskia.pl

 

 

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

 


Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2019.05.22

 

IG.6733.3.2019.AH

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.),

 

zawiadamiam

 

iż w dniu 22.05.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV, kablowej elektroenergetycznej linii SN-15kV, kablowej elektroenergetycznej linii nn-0,4kV ze złączem kablowym, słupa w napowietrznej elektroenergetycznej linii nn-0,4kV oraz słupa w napowietrznej elektroenergetycznej linii SN-15kV na działkach o nr ew. 70/1, 95/1 obręb 35 Oziabły, gm. Michałowo.

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,
20-340 Lublin ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez pełnomocnika Jerzego Racewicza.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Lewsze.

           

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo 2019.04.30

 

IG.6730.25.2019.AH

 

O B W I E S Z C Z E N I E

W nawiązaniu do przepisów art. 30 § 4 i 5 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

w z y w a m

do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z komunikacją i infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w ramach zabudowy jednorodzinnej na terenie części dz. nr 66/7 w obrębie 14 Hieronimowo (gm. Michałowo) następujące osoby w kolejności jak niżej:

spadkobierców zmarłych:

 1. właściciela działki nr 66/2 położonej w obrębie geodezyjnym 14 Hieronimowo, gm. Michałowo – Dariusz Buzunowski
 2. właściciela działki nr 66/2 położonej w obrębie geodezyjnym 14 Hieronimowo, gm. Michałowo – Władysław Buzunowski
 3. właściciela działki nr 66/2 położonej w obrębie geodezyjnym 14 Hieronimowo, gm. Michałowo – Zinaida Buzunowska

osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej.

 

Oczekuję na osobiste lub pisemne zgłoszenie się osób w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie (pokój nr 4) w terminie 14 dni od dnia wywieszenia ogłoszenia.

 

Z up. Burmistrza

                                                                                                              /-/ Elżbieta Rosińska


Michałowo 2019.04.26

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

 

IG.6220.3.2019.MS

 

 

Zawiadomienie – obwieszczenie

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 26 kwietnia 2019 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerową stacją transformatorową, na terenie części działki o nr geod. 41/1 - Lokalizacja 2 obręb 32 Nowa Wola, gmina Michałowo”.

Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11,
16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


Michałowo 2019.04.26

Burmistrz Michałowo

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

 

 

IG.6220.2.2019.MS

 

 

 

Zawiadomienie – obwieszczenie

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 26 kwietnia 2019 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerową stacją transformatorową, na terenie części działki o nr geod. 41/1 - Lokalizacja 1, obręb 32 Nowa Wola, gmina Michałowo”.

Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11,
16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo 2019.04.25

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.1.2019.MS

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

               Na podstawie art. 10 i art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 30 i 33 ust. 1, art. 74 ust. 3 oraz art. 79  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

 

zawiadamiam

 

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 7 budynków inwentarskich o obsadzie 2 592 DJP indyków lub 1 400 DJP brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą: 7 silosów paszowych o ładowności do 30 t każdy, 15 zbiorników na popłuczyny o pojemności do 12 m3 każdy, 5 szczelnych zbiorników na ścieki bytowe o pojemności do 6 m3 każdy, 7 zbiorników gazowych podziemnych o pojemności 6,7 m3 każdy na płycie fundamentowej, otwarty zbiornik przeciwpożarowy o pojemności 150 m3, 3 studnie głębinowe wiercone o głębokości do 30 m, budynek gospodarczy z zapleczem na nieruchomości położonej w miejscowości Lewsze na działkach o nr ewid. gruntów 64/4 i 65 obręb 27 Lewsze, gmina Michałowo.     

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek, z dnia 2019.01.25 Pana Patryka Pytla zam. Michałowo Kolonia.

               W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

               Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku jest organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku oraz Marszałek Województwa Podlaskiego jest organem właściwym do wydania opinii w sprawie.

               Organy opiniujące Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem nr WOOŚ.4221.3.2019.RD z dnia 28.03.2019 r., Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku postanowieniem nr BI.RZŚ.435.8.2019.JS z dnia 05.04.2019 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 57/NZ/2019 z dnia 11.04.2019 r znak sprawy NZ.4461.15.2019, oraz Marszałek Województwa Podlaskiego pismem nr DOS-II.7030.3.2019 z dnia 18.04.2019 r. uzgodniły realizację przedsięwzięcia i zaopiniowały pozytywnie ww. przedsięwzięcie oraz określiły warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia i wymagania konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

               Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy ooś postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

               Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 37 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie rozpatruje uwagi i wnioski wniesione w ramach udziału społeczeństwa oraz w uzasadnieniu decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, podaje informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte po uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

               Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

               Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, przy ul. Białostocka 11 w pok. Nr 5, w godzinach urzędowania (tj. 7.15-15.15) oraz składania uwag i wniosków w terminie od 26 kwietnia do dnia do 26 maja 2019 r.

               Zgodnie z art. 34 ww. ustawy ooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu w pokoju nr 5 w godzinach urzędowania), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy ooś.

               Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie i wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Lewsze.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2019.04.10

 

IG.6733.2.2019.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.),

 

zawiadamiam

 

iż w dniu 10.04.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej długości ok. 420 m, przewidzianej do realizacji w ramach obiektów infrastruktury technicznej, na terenie części dz. nr 109, 107/1, 273 w obrębie 31 Mościska (gm. Michałowo, pow. białostocki).

Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Michałowo.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

           

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2019.04.09

 

IG.6733.3.2019.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945),

zawiadamiam

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV, kablowej elektroenergetycznej linii SN-15kV, kablowej elektroenergetycznej linii nn-0,4kV ze złączem kablowym, słupa w napowietrznej elektroenergetycznej linii nn-0,4kV oraz słupa w napowietrznej elektroenergetycznej linii SN-15kV na działkach o nr ew. 70/1, 95/1 obręb 35 Oziabły, gm. Michałowo.

            Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, w którego imieniu działa pełnomocnik Jerzy Racewicz.

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Oziabły.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2019.03.27

 

IG.6733.1.2019.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.),

 

zawiadamiam

 

iż w dniu 27.03.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na odbudowie, przebudowie zbiornika wodnego małej retencji o pow. ok. 5,7 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji w ramach obiektów infrastruktury technicznej gospodarstwa leśnego, na terenie części dz. nr: 154,155, 158, 160 w obrębie 53 Żednia (gm. Michałowo, pow. białostocki).

Sprawa prowadzona jest na wniosek Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwa Żednia, w którego imieniu działa pełnomocnik Agata Majerczyk.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Żednia.

           

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo 2019.03.07

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.3.2019.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez pełnomocnika Jerzego Racewicza, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV, kablowej elektroenergetycznej linii SN-15kV, kablowej elektroenergetycznej linii nn-0,4kV ze złączem kablowym, słupa w napowietrznej elektroenergetycznej linii nn-0,4kV oraz słupa w napowietrznej elektroenergetycznej linii SN-15kV na działkach o nr ew. 70/1, 95/1 obręb 35 Oziabły, gm. Michałowo.

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 07.04.2019 r. w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 7131777.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 


Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2019.03.05

 

IG.6733.2.2019.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945),

zawiadamiam

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej długości ok. 420m, przewidzianego do realizacji w ramach obiektów infrastruktury technicznej, na terenie części dz. nr: 109,107/1, 273 w obrębie: 31, Mościska (gm. Michałowo, pow. białostocki).

            Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Michałowo.

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2019.02.21

 

IG.6733.1.2019.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945),

zawiadamiam

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie i przebudowie zbiornika wodnego małej retencji o pow. ok. 5,7 ha  wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji w ramach obiektów infrastruktury technicznej gospodarstwa leśnego, na terenie części działek o nr ew. 154, 155, 158 i 160 w obrębie: 53 Żednia (gm. Michałowo).

            Sprawa prowadzona jest na wniosek Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwa Żednia, w którego imieniu działa pełnomocnik Agata Majerczyk.

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Planty.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo 2019.02.01

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.1.2019.MS

Zawiadominienie - obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 33  ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji” oraz art. 61 § 4 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „KPA”,

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 2019.01.25 Patryka Pytla zam. Michałowo-Kolonia zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

Budowie 7 budynków inwentarskich o obsadzie 2 592 DJP indyków lub 1 400 DJP brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą:

 

 1. 7 silosów paszowych o ładowności do 30 t każdy,
 2. 15 zbiorników na popłuczyny o pojemności do 12 m3 każdy,
 3. 5 szczelnych zbiorników na ścieki bytowe o pojemności do 6 m3 każdy,
 4. 7 zbiorników gazowych podziemnych o pojemności 6,7 rn3 każdy na płycie fundamentowej,
 5. otwarty zbiornik przeciwpożarowy o pojemności 150 m 3,
 6. 3 studnie głębinowe wiercone o głębokości do 30 m,
 7. budynek gospodarczy z zapleczem

 

na nieruchomości położonej w miejscowości Lewsze na działkach o nr ewid. gruntów 64/4 i 65 obręb 27 Lewsze, gmina Michałowo.

            Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 51 oraz § 3 ust. 1 pkt 36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U.
z 2016 r., poz. 71).

            Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Michałowa.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, Burmistrz Michałowa zwrócił się o wydanie opinii lub uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Starosty Powiatu Białostockiego.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Lewsze.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

Urzędu Miejskiego w Michałowie

 


Michałowo, dnia 29.01.2019r.

IG.6344.1.2.2019.RK                                                             

OGŁOSZENIE

Burmistrza Michałowa

     Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, 1722, 1479) udostępnia się na okres 21 dni tj. od 29.01.2019r. do 21.02.2019r. do wiadomości publicznej projekt Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego  na obszarze Gminy Michałowo w 2019 roku.


Projekt powyższej uchwały podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie,

b) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem www.bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

Uwagi do projektu uchwały oraz propozycje jego zmian należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Michałowie, ul. Białostocka 11, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@michalowo.eu, w terminie do 21.02.2019r. Wszelkie uwagi i propozycje zmian będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 od dnia upływu terminu ich składania.

Z up. Burmistrza Michałowa

/-/ Elżbieta Rosińska

Załącznik: Projekt uchwały w sprawie kąpielisk


Michałowo 2019.01.29

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

 

 

IG.6220.12.2018.ER

 

Zawiadomienie – obwieszczenie

 

Na podstawie art. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 29 stycznia 2019 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, kontenerową stacją transformatorową, na terenie działek o nr geod. 12/4 i 13 obręb 32 Nowa Wola, gmina Michałowo”.

Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11,
16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2019.01.23

 

IG.6733.7.2018.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

 

            iż w dniu 23.01.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej oświetleniowej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką elektryczną, przewidzianego do realizacji na terenie części dz. nr: 239, 245, 246 w obrębie: 20, Kobylanka (gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie).

            Sprawa prowadzona jest na wniosek Gmina Michałowo.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Kobylanka.

           

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo 2019.01.21

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

 

 

IG.6220.11.2018.ER

 

 

 

Zawiadominienie – obwieszczenie

 

Na podstawie art. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 21 stycznia 2019 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, na terenie części działki o nr geod. 101/8 – Lokalizacja 2, obręb 18 Kazimierowo, gmina Michałowo”.

Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11,
16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo 2019.01.18

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.2.2019.ER

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej z rur PE Ø 90-110 mm o całkowitej długości sieci wynoszącej ok. 420,0 mb, do realizacji na działkach o nr ew. 109, 107/1, 273 w obrębie: 31 Mościska (gm. Michałowo).

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 19.02.2019r. w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 713 17 77.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


Michałowo 2019.01.15

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.1.2019.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żednia, w którego imieniu działa pełnomocnik Agata Majerczyk, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie zbiornika wodnego Świnobród o funkcji retencyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu prowadzenia gospodarki leśnej, na części działek o nr ew. 154, 155, 158 i 160 w obrębie 53 Żednia (gm. Michałowo).

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 15.02.2019r. w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 713 17 77.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 


Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2018.12.28

 

IG.6733.7.2018.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945),

 

zawiadamiam

 

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej oświetleniowej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką elektryczną, przewidzianego do realizacji na terenie części  dz. nr: 239, 245, 246 w obrębie: 20, Kobylanka (gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie).

            Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Michałowo.

           

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Planty.

           

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo 2018.12.20


 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo

 

      Na podstawie art. 11, pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1, pkt 2, art. 46, pkt 1 i art.54 ust. 2   ustawy z dnia 3 października   2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), dotyczących przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo, w formie ujednoliconego studium, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 grudnia 2018 r. do 18 stycznia 2019  r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie w godzinach od 8 – 15.

       Przedmiotem zmiany studium jest  ujawnienie  udokumentowanych złóż kopalin w gminie oraz ich przeznaczenie pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych, obejmując złoże „Juszkowy Gród II- działka nr geodezyjny 121.

       Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie o godz. 11.

      Zgodnie z art. 11, pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

      Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Michałowa, ul. Białostocka 11, 16 – 050 Michałowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2019 r.

     Uwagi mogą być także składane ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres:  sekretariat@michalowo.eu.

 ZAŁĄCZNIK DO OBWIESZCZENIA (mapy, uchwała)

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

 

Marek Nazarko

 

 


 

Michałowo 2018.12.11

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

 

 

IG.6220.8.2018.ER

 

 

 

Zawiadominienie – obwieszczenie

 

Na podstawie art. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 11 grudnia 2018r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budowli piętrzącej wodę, realizowanego pod nazwą „wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej odbudowy zbiornika wodnego Świnobród przy zapewnieniu ciągłości ekologicznej cieku”.

Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 


AR.6740. 3. 23. 2018

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 10.12.2018 r.

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 04.12.2018 r., po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Michałowa, złożonego w dniu 12.09.2018 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych – ulic bez nazwy w Michałowie na odcinku:

 • A – od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+354,32
 • B – od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+225,35
 • C – od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+172,50

wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na terenie gminy Michałowo na działkach o nr geod: 895/2, 902/2, 909, 941/2, 941/8, 941/6, 942/4, 943/4, 944/4, 945/2, 946/2, 947/1, 947/3, 948/1, 948/3, 949, 1045/4, 1046/8, 1050/2, 1051/2, 1052/2, 1053/2, 1054/1, 1055/4, 1059/1, 1059/3, 1059/5, 1060/2, 1061/2, 1062/1, 1063/1, 1064/1, 1065/1, 1066/1, 1069/1, 1069/4, 1072/1 - obręb 29 Michałowo, jedn. ewid. m. Michałowo; wraz z ograniczeniem w korzystaniu  z działek położonych w obrębie 29 Michałowo, jednostka ewidencyjna m. Michałowo (czasowe zajęcie) w celu: przebudowy sieci elektroenergetycznej SN 15KV:  działka nr geod. 895/12, 1066/2 (z podziału działki nr geod. 1066); budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego i zasilania przepompowni:  działka nr geod. 905; budowy odcinka sieci wodociągowej (włączenie do istniejącej sieci wodociągowej): działki nr geod. 948/2 (z podziału działki nr geod. 948) i 1072/2. 

 

Zakres robót budowlanych, zgodnie z projektem budowlanym obejmuje:

 1. budowę dróg gminnych – ulic bez nazwy w Michałowie w zakresie: budowy nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów,
 2. budowę sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi wraz z osadnikiem, separatorem i skrzynkami retencyjno-rozsączającymi,
 3. budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków,
 4. budowę sieci wodociągowej,
 5. przebudowę sieci elektroenergetycznej SN 15kV,
 6. budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego,
 7. budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV zasilania przepompowni ścieków,
 8. wycinkę drzew,

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości

Obręb 29 Michałowo, jedn. ewid. m. Michałowo:

nr geod. 941/5 na działki nr 941/7 i 941/8, nr geod. 942/2 na działki nr 942/3 i 942/4, nr geod. 943/2 na działki nr 943/3 i 943/4, nr geod. 944/2 na działki nr 944/3 i 944/4, nr geod. 945 na działki nr 945/1 i 945/2, nr geod. 946 na działki nr 946/1 i 946/2, nr geod. 1050 na działki nr 1050/1, 1050/2 i 1050/3, nr geod. 947/2 na działki nr 947/3 i 947/4, nr geod. 948 na działki nr 948/1, 948/2 i 948/3, nr geod. 1045/2 na działki nr 1045/3 i 1045/4, nr geod. 1046/1 na działki nr 1046/7 i 1046/8, nr geod. 1051 na działki nr 1051/1, 1051/2 i 1051/3, nr geod. 1052 na działki nr 1052/1, 1052/2 i 1052/3, nr geod. 1054 na działki nr 1054/1 i 1054/2, na geod. 1055/1 na działki nr 1055/3, 1055/4 i 1055/5, nr geod. 1059 na działki nr 1059/1, 1059/2, 1059/3, 1059/4 i 1059/5, nr geod. 1060 na działki nr 1060/1 i 1060/2, nr geod. 1061 na działki nr 1061/1, 1061/2 i 1061/3, nr geod. 1069/2 na działki nr 1069/3 i 1069/4, nr geod. 1062 na działki nr 1062/1 i 1062/2, nr geod. 1066 na działki nr 1066/1 i 1066/2, nr geod. 1063 na działki nr 1063/1 i 1063/2, nr geod. 1065 na działki nr 1065/1 i 1065/2, nr geod. 1064 na działki nr 1064/1 i 1064/2.

 

 

Działki przewidziane do włączenia w pasy dróg gminnych

 • nr: 941/8, 942/4, 943/4, 944/4, 945/2, 946/2, 947/4, 948/1, 948/3, 1045/4, 1046/8, 1050/2, 1051/1, 1052/2, 1054/1, 1055/4, 1059/1, 1059/3, 1059/5, 1060/2, 1061/2, 1062/1, 1063/1, 1064/1, 1065/1, 1066/1, 1069/4, 1053/2 - obręb 29 Michałowo, jedn. ewid. m. Michałowo.

 

 Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury,  ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400.

 

          Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.


Michałowo 2018.11.28

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

 

 

IG.6220.10.2018.ER

 

 

 

Zawiadomienie – Obwieszczenie

 

Na podstawie art. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 28 listopada 2018r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Nowa Wola II o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą, do realizacji na części działki o numerze ewidencyjnym 466 w obrębie 32 Nowa Wola, gmina Michałowo”.

Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo 2018.11.28

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

 

 

IG.6220.9.2018.ER

 

 

 

Zawiadomiienie – Obwieszczenie

 

Na podstawie art. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 28 listopada 2018r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Nowa Wola I o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą, do realizacji na części działek o numerach ewidencyjnych 466 i 467/1 w obrębie 32 Nowa Wola, gmina Michałowo”.

Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo 2018.11.22

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.7.2018.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetleniowej linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką elektryczną w m. Kobylanka, do realizacji na działkach o nr ew. 239, 245, 246 obręb 20 Kobylanka, gm. Michałowo.

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 24.12.2018r. w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 713 17 77.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 


AR.6740. 3. 23. 2018

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 24.10.2018 r.

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Michałowa złożonego w  dniu 12.09.2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych – ulic bez nazwy w Michałowie na odcinku:

 • A – od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+354,32
 • B – od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+225,35
 • C – od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+172,50

wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na terenie gminy Michałowo na działkach o nr geod: 895/2, 902/2, 909, 941/2, 941/8, 941/6, 942/4, 943/4, 944/4, 945/2, 946/2, 947/1, 947/3, 948/1, 948/3, 949, 1045/4, 1046/8, 1050/2, 1051/2, 1052/2, 1053/2, 1054/1, 1055/4, 1059/1, 1059/3, 1059/5, 1060/2, 1061/2, 1062/1, 1063/1, 1064/1, 1065/1, 1066/1, 1069/1, 1069/4, 1072/1 - obręb 29 Michałowo, jedn. ewid. m. Michałowo; wraz z ograniczeniem w korzystaniu  z działek położonych w obrębie 29 Michałowo, jednostka ewidencyjna m. Michałowo (czasowe zajęcie) w celu:

 • przebudowy sieci elektroenergetycznej SN 15Kv: działka nr geod. 895/12, 1066/2 (z podziału działki nr geod. 1066);
 • budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego i zasilania przepompowni: działka nr geod. 905;
 • budowy odcinka sieci wodociągowej (włączenie do istniejącej sieci wodociągowej): działki nr geod. 948/2 (z podziału działki nr geod. 948) i 1072/2.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z projektem budowlanym obejmuje:

 1. budowę dróg gminnych – ulic bez nazwy w Michałowie w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów,
 2. budowę sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi wraz z osadnikiem, separatorem
  i skrzynkami retencyjno-rozsączającymi,
 3. budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków,
 4. budowę sieci wodociągowej,
 5. przebudowę sieci elektroenergetycznej SN 15kV,
 6. budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego,
 7. budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV zasilania przepompowni ścieków,
 8. wycinkę drzew,

 

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości

Obręb 29 Michałowo, jedn. ewid. m. Michałowo:

 

 • nr geod. 941/5 na działki nr 941/7 i 941/8,
 • nr geod. 942/2 na działki nr 942/3 i 942/4,
 • nr geod. 943/2 na działki nr 943/3 i 943/4,
 • nr geod. 944/2 na działki nr 944/3 i 944/4,
 • nr geod. 945 na działki nr 945/1 i 945/2,
 • nr geod. 946 na działki nr 946/1 i 946/2,
 • nr geod. 1050 na działki nr 1050/1, 1050/2 i 1050/3,
 • nr geod. 947/2 na działki nr 947/3 i 947/4,
 • nr geod. 948 na działki nr 948/1, 948/2 i 948/3,
 • nr geod. 1045/2 na działki nr 1045/3 i 1045/4,
 • nr geod. 1046/1 na działki nr 1046/7 i 1046/8,
 • nr geod. 1051 na działki nr 1051/1, 1051/2 i 1051/3,
 • nr geod. 1052 na działki nr 1052/1, 1052/2 i 1052/3,
 • nr geod. 1054 na działki nr 1054/1 i 1054/2,
 • na geod. 1055/1 na działki nr 1055/3, 1055/4 i 1055/5,
 • nr geod. 1059 na działki nr 1059/1, 1059/2, 1059/3, 1059/4 i 1059/5,
 • nr geod. 1060 na działki nr 1060/1 i 1060/2,
 • nr geod. 1061 na działki nr 1061/1, 1061/2 i 1061/3,
 • nr geod. 1069/2 na działki nr 1069/3 i 1069/4,
 • nr geod. 1062 na działki nr 1062/1 i 1062/2,
 • nr geod. 1066 na działki nr 1066/1 i 1066/2,
 • nr geod. 1063 na działki nr 1063/1 i 1063/2,
 • nr geod. 1065 na działki nr 1065/1 i 1065/2,
 • nr geod. 1064 na działki nr 1064/1 i 1064/2.

 

Działki przewidziane do włączenia w pasy dróg gminnych

 • nr: 941/8, 942/4, 943/4, 944/4, 945/2, 946/2, 947/4, 948/1, 948/3, 1045/4, 1046/8, 1050/2, 1051/1, 1052/2, 1054/1, 1055/4, 1059/1, 1059/3, 1059/5, 1060/2, 1061/2, 1062/1, 1063/1, 1064/1, 1065/1, 1066/1, 1069/4, 1053/2 - obręb 29 Michałowo, jedn. ewid. m. Michałowo.

 

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 24.10.2018 r. do dnia 07.11.2018 r.

W terminie do dnia 14.11.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

 

 

 

 


Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo 2018.09.18

 

IG.6730.38.2018.ER

O B W I E S Z C Z E N I E

 

W nawiązaniu do przepisów art. 30 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.)

w z y w a m

do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej, leśnej – dojazdu pożarowego nr 11 długości ok. 1,5 km, przewidzianego do realizacji w ramach gospodarstwa leśnego na terenie dz. nr 14 i części dz. nr: 13/1, 15/2, 16/3, 17/2, 18, 19, 20/1, 21, 416/2 w obrębie: 53, Żednia (gm. Michałowo, pow. białostocki) następujące osoby:

 • spadkobierców,
 • osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej

 

po zmarłych:

 1. Józef Romanowicz s. Kazimierza i Tekli - właściciela działki nr 414 położonej w obrębie geodezyjnym 53 Żednia, gm. Michałowo.
 2. Lidia Romanowicz c. Artyma i Teodozji - właściciela działki nr 414 położonej w obrębie geodezyjnym 53 Żednia, gm. Michałowo.

 

            Prosimy o osobiste lub pisemne zgłoszenie się osób w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie (pokój nr 3) w terminie 14 dni od daty doręczenia. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


Michałowo, 2018.08.22

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.6.2018.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.),

 zawiadamiam

 iż w dniu 22.08.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN-15kV, nN-0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, przewidzianej do realizacji na terenie części dz. nr: 120, 133/2, 134, 166, 170, 172, 173, 175, 177/1, 185 w obrębie: 25, Kuryły oraz na terenie części dz. nr: 1/9, 14/1, 14/2, 97/1, 100, 101 w obrębie: 35, Oziabły (gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie).

            Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S. A., 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez pełnomocnika Waldemara Waszkiewicza.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Planty.

           

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


Michałowo, 16 sierpnia 2018 r.

Burmistrz Michałowa

ul.Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.5.2018.ER

ZAWIADOMIENIE –OBWIESZCZENIE

 

            Burmistrz Michałowa, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 2018.06.15 Wokas Spółka Akcyjna ul. Błonie 5a, 08-200 Łosice złożyło wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uzyskaniu decyzji przedłużającej ważność koncesji na wydobywanie torfu leczniczego — borowiny (kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej), na aktualnym obszarze górniczym: Imszar III - pole A o powierzchni 0,92 ha na części działek nr 3/11 i 3/12 obręb Barszczewo, gmina Michałowo.

            Mając na uwadze, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem WOOŚ.4220.207.2018.PL z dnia 6.07.2018r. oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniem BI.ZZO.2.436.149.2018.IK z dnia 6 sierpnia 2018r. stwierdzili obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia i określiła wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie, Burmistrz Michałowa w dniu 16.08.2018r. wydał postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uzyskaniu decyzji przedłużającej ważność koncesji na wydobywanie torfu leczniczego — borowiny (kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej), na aktualnym obszarze górniczym: Imszar III - pole A o powierzchni 0,92 ha na części działek nr 3/11 i 3/12 obręb Barszczewo, gmina Michałowo.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 20.08.2017 do dnia 20.09.2018 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11,
16-050 Michałowo, pok. Nr 3, w godzinach pracy Urzędu (715 -1515). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Michałowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Juszkowy Gród.

            Na mocy art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawieszono do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

z upoważnienia

Burmistrza Michałowa

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 


Michałowo, 2018.07.20

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.6.2018.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073),

 

zawiadamiam

 

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno - kablowej SN-15kV, nN-0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN do realizacji na działkach o nr ew. 173, 177/1, 175, 172, 170, 166, 185, 134, 133/2, 120 obręb 25 Kuryły, gm. Michałowo oraz 1/9, 100, 97/1, 14/1, 14/2, 101 obręb 35 Oziabły, gm. Michałowo.

 Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez pełnomocnika Waldemara Waszkiewicza.

 Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Planty.

Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2018.07.16

 

IG.6733.5.2018.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

 

iż w dniu 16.07.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN-15kV, nN-0,4kV oraz stacji transformatorowej słupowej SN/nN, przewidzianego do realizacji na terenie dz. nr:  13, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 45, 48/1, 48/2,  63, 76/1, 76/2, 77, 78/1, 78/4, 79, 80/1, 80/2, 81, 169 w obrębie: 34, Odnoga (gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie).

            Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S. A., 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez pełnomocnika Waldemara Waszkiewicza.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Planty.

           

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

15-888 Białystok

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

informuje, iż Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił postępowanie z udziałem społeczeństwa dotyczące aktualizacji projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020

 

Konsultacje będą trwały w dniach od 21 czerwca 2018 roku do 16 lipca 2018 roku

Projekt aktualizacji Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020 dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu https://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/ (w zakładce konsultacje społeczne).

Z ww. dokumentem można się również zapoznać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

Uwagi i wnioski można składać na formularzu konsultacyjnym, który należy przekazać w wybranej formie:

 • drogą elektroniczną na adres: dit.sekretariat@wrotapodlasia.pl
 • w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Infrastruktury i Transportu, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
 • Uwagi i wnioski można wnosić również ustnie do protokołu bezpośrednio
  do sekretariatu Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1,
  15-888 Białystok, pokój 519.

Terminy i miejsca spotkań konsultacyjnych:

 • 25 czerwca 2018 r. – odbyło się spotkanie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala konferencyjna -Starostwo Powiatowe), w godz. 09.00 -11.00
 • 27 czerwca 2018 r. – Białystok, ul. Św. Rocha 14 (WOAK-Spodki), w godz. 12.00 -14.00
 • 28 czerwca 2018 r. – Suwałki, ul. Adama Mickiewicza 1 (sala konferencyjna - Urząd Miejski), w godz. 10.00 -12.00
 • 2 lipca 2018 r. – Bielsk Podlaski, Mickiewicza 46 (sala konferencyjna - Urząd Gminy), w godz. 12.00 – 14.00

 

Uwagi i wnioski z datą wpływu po 16 lipca 2018 r. nie będą rozpatrywane.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

 

Leszek Maciej Lulewicz

Dyrektor

Departamentu Infrastruktury i Transportu

 

 

              


Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2018.06.11

 

IG.6733.5.2018.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073),

 

zawiadamiam

 

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN-15kV, nN-0,4kV oraz stacji transformatorowej słupowej SN/nN, przewidzianego do realizacji na terenie dz. nr:  13, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 45, 48/1, 48/2,  63, 76/1, 76/2, 77, 78/1, 78/4, 79, 80/1, 80/2, 81, 169  w obrębie: 34, Odnoga (gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie).

 

            Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez pełnomocnika Waldemara Waszkiewicza.

           

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Planty.

           

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Maciej Woźniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Data wytworzenia: 2017-04-13

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-03-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-08-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-03-16