Michałowo 2018.02.20

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.2.2018.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA5592A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do realizacji na działkach nr ewid. gruntów 237 i 238 obręb 45 Szymki, gm. Michałowo.

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 20.03.2018r. w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 7131777.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


Burmistrz Michałowo

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2018.02.14

 

IG.6733.12.2017.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.),

 

zawiadamiam

 

iż w dniu 14.02.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii napowietrzno – kablowej SN-15kV o znaczeniu lokalnym (gminnym) w miejscowości Nowa Wola i Kazimierowo, gmina Michałowo na nieruchomościach oznaczonych na mapie katastralnej numerami geodezyjnymi: 34, 80 obręb Nowa Wola oraz dz. 186/1, 186/2 obręb Kazimierowo jedn. ewid. Michałowo bez możliwości lokalizacji urządzeń trwale związanych z gruntem np. słupy, stacje kontenerowe na część działki nr186/2, sklasyfikowanej jako PsIII.

 

            Sprawa prowadzona jest na wniosek Polsola 4, Sp. z o.o., ul. Włodarzewska 4/9, 02-384 Warszawa działającej przez pełnomocnika Jakuba Wiercińskiego.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i Sołectw Nowa Wola i Kazimierowo.

           

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo 2018.02.06

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.1.2018.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji uzdatniania wody we wsi Szymki, polegającej na: budowie zbiornika wyrównawczego o poj. 150m3, budowie budynku stacji uzdatniania wody, przebudowie osadnika popłuczyn, budowie dwóch bezodpływowych zbiorników szczelnych o poj. 2,0m3 każdy, przebudowie obudów studni głębinowych, przebudowie i budowie międzyobiektowych kolektorów wodociągowych, kanalizacyjnych oraz kabli elektrycznych zasilających i sterowniczych, rozbiórce istniejącego budynku stacji uzdatniania wody na działce o nr ew. 144/2 obręb 45 Szymki, gm. Michałowo.

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 07.03.2018r. w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 7131777.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


        

 Michałowo, dnia 06.02.2018r.

 

IG.6344.1.2018.RK                                                           

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Michałowa

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.) udostępnia się na okres 21 dni tj. od 06.02.2018r. do 27.02.2018r. do wiadomości publicznej projekt Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie w sprawie wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego  na obszarze Gminy Michałowo w 2018 roku.


Projekt powyższej uchwały podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie,

b) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem www.bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

Uwagi do projektu uchwały oraz propozycje jego zmian należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Michałowie, ul. Białostocka 11, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@michalowo.eu, w terminie do 27.02.2018r. Wszelkie uwagi i propozycje zmian będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 od dnia upływu terminu ich składania.

 

Z up. Burmistrza

/-/ Jerzy Chmielewski

Zastępca Burmistrza Michałowa

POBIERZ PROJEKT UCHWAŁY


Michałowo, 2018.02.01

Burmistrz Michałowo

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.11.2017.ER

 

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073),

 

zawiadamiam

 

iż w dniu 01.02.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy sieci elektroenergetycznej średniego SN-15kV i niskiego nN -0,4 kV napięcia, przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 145,146, 147, 148, 149, 110/2, 48, 58, 79/4, 60, 72, 71, 70/1, 70/5, 68, 67, 150/1, 79/3, 152/1, 108,2, 154/1, 109/6, 155/3, 156/1, 109/8, 110/1, 158, 160/1, 143/1, 104, 103, 102/2, 101/2 obrębie 17 Juszkowy Gród (gm. Michałowo).

            Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A., w imieniu której działa pełnomocnik Inwestora Pan Tomasz Niedźwiecki.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Juszkowy Gród.

           

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


Michałowo 2018.01.12

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.22.2017.ER

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

                Na podstawie art. 10 i art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 30 i 33 ust. 1, art. 74 ust. 3 oraz art. 79  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

zawiadamiam

 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (indyczarnia – odchowalnia) z zapleczem, budynku inwentarskiego (indyczarnia) z zapleczem, budynku inwentarskiego (indyczarnia) z zapleczem, budynku socjalno – biurowego, budynku gospodarczego, budynku gospodarczo – technicznego, wraz z niezbędna infrastruktura towarzyszącą: 5 silosów paszowych o ładowności do 26 ton każdy z płytą fundamentową, 4 naziemnych zbiorników na gaz propan – butan o pojemności 6,7 m3 każdy z płytą fundamentową oraz z instalacją zewnętrzną i wewnętrzną gazową, 3 szczelnych zbiorników na popłuczyny o pojemności do 15 m3 każdy, 4 szczelnych zbiorników na popłuczyny o pojemności do 40 m3 każdy, 2 szczelnych zbiorników na ścieki bytowe o pojemności do 8 m3 każdy, 1 szczelnego zbiornika na ścieki bytowe o pojemności do 10 m3 każdy, dwie studnie głębinowe o głębokości do 30 m każda z instalacją wodociągową, zbiornik otwarty przeciwpożarowy o pojemności do 150 m3 z instalacją wodociągową do napełniania zbiornika położonego na części działki nr 314/18 w miejscowości Nowa Wola w gm. Michałowo.

                Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek, z dnia 2017.11.14 Pana Patryka Pytla zam. Michałowo Kolonia.

                W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

                Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku jest organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku jest organem właściwym do wydania opinii w sprawie.

                Organy opiniujące Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem WOOŚ.4242.44.2017.RD z dnia 18.12.2017r. i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 4/NZ/2018 z dnia 05.01.2018r znak sprawy NZ.4461.132.2017 uzgodniły realizację przedsięwzięcia, zaopiniowały pozytywnie ww. przedsięwzięcie oraz określiły warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia i wymagania konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

                Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy ooś postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

                Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 37 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie rozpatruje uwagi i wnioski wniesione w ramach udziału społeczeństwa oraz w uzasadnieniu decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, podaje informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte po uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

                Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

                Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, przy ul. Białostocka 11 w pok. Nr 3, w godzinach urzędowania (tj. 7.15-15.15) oraz składania uwag i wniosków w terminie od 15 stycznia do dnia do 15 lutego 2018r.

                Zgodnie z art. 34 ww. ustawy ooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu w pokoju nr 3 w godzinach urzędowania), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy ooś.

                Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie i wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Nowa Wola i Lewsze.

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego


Michałowo 2018.01.04

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.21.2017.ER

 

Zawiadominienie – obwieszczenie

 

Na podstawie art. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) informuję iż Burmistrz Michałowa w dniu 1 sierpnia 2017r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie systemami fotowoltaicznymi pn.: „budowa urządzeń infrastruktury technicznej w postaci zespołu paneli fotowoltaicznych i stacji transformatorowej oraz dróg i placów serwisowych elektrowni słonecznej o mocy do 35 MW na działkach nr 326, 329, 448 i 449 obręb Nowa Wola, gmina Michałowo”.

Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo,2017.12.28

Burmistrz Michałowo

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.12.2017.ER

 OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073),

 zawiadamiam

 o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej budowy linii napowietrzno – kablowej SN-15kV o znaczeniu lokalnym (gminnym) w miejscowości Nowa Wola i Kazimierowo, gmina Michałowo na nieruchomościach oznaczonych na mapie katastralnej numerami geodezyjnymi: 34, 80 obręb Nowa Wola oraz dz. 186/1; 186/2 obręb Kazimierowo jedn. ewid. Michałowo.

            Sprawa prowadzona jest na wniosek Polsola 4, Sp. z o.o., ul. Włodarzewska 4/9, 02-384 Warszawa działającej przez pełnomocnika Jakuba Wiercińskiego.

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Nowa Wola i Kazimierowo.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego


Michałowo,2017.12.28

 Burmistrz Michałowo

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.11.2017.ER

 OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073),

 zawiadamiam

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej budowy sieci elektroenergetycznej średniego SN-15kV i niskiego nN -0,4 kV napięcia przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 145,146, 147, 148, 149, 110/2, 48, 58, 79/4, 60, 72, 71, 70/1, 70/5, 68, 67, 150/1, 79/3, 152/1, 108,2, 154/1, 109/6, 155/3, 156/1, 109/8, 110/1, 158, 160/1, 143/1, 104, 103, 102/2, 101/2 obrębie 17 Juszkowy Gród (gm. Michałowo).

             Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A., w imieniu której działa pełnomocnik Inwestora Pan Tomasz Niedźwiecki.

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Juszkowy Gród.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego


Michałowo 2017.12.18

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.15.2017.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przepustu piętrzącego PP na Rowie Oziabłowskim – na działce nr 559/1 w obrębie 36 Pieńki, gm. Michałowo wraz z tymczasowym kanałem obiegowym do przepuszczenia wód w trakcie budowy przepustu.

            Sprawa prowadzona jest na wniosek Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 09.01.2018r. w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 7131777.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


Michałowo 2017.12.18

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.14.2017.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

      Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbiórce:

 • przepustu na Rz. Rowie Oziabłowskim, średnicy 1 m, L= 6 m w km 3+635, szt. 1 – na działce nr 25, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu na rowie R-A Płoska-Zajma, średnicy 0,6 m, L= 5 m w km 1+454, szt. 1 – na działce 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. Podlaskie

oraz na budowie:

 • przepustu z piętrzeniem 1. PP na Rowie Oziabłowskim, 1 – na dz. nr 25, 51, 52 obręb Kuryły, dz. nr 83, 12/6 obręb Oziabły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu z piętrzeniem 2. PP na Rowie Oziabłowskim, 1 – na dz. nr 50/2, 50/4 obręb Oziabły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

 

            Sprawa prowadzona jest na wniosek Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 09.01.2018r. w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 7131777.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


Michałowo 2017.12.06

IG.6733.9.2017.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 2017.12.06

 

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073),

 

zawiadamiam

 

iż w dniu 06.12.2017r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w I instancji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej budowy:

 • przepustu z piętrzeniem 1. PP na Rowie Oziabłowskim, szt. 1 - na dz. nr 25, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu z piętrzeniem 2. PP na Rowie Oziabłowskim, szt. 1 - na dz. nr 52/2, obręb Oziabły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu z piętrzeniem 9. PP, na rowie A Płoska-Zajma, szt. 1 - na dz. nr 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 3. P, szt. 1 - na dz. nr 59, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 4. P, szt. 1 - na dz. nr 35, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 5. P, szt. 1 - na dz. nr 6, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 6. P, szt. 1 - na dz. nr 42, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 7. P, szt. 1 - na dz. nr 24 i 39, obręb Kuryły, gm. Michałowo białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 8. P, szt. 1 - na dz. nr 53/3, obręb Oziabły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 8/1. P, szt. 1 - na dz. nr 51, obręb Kuchmy, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 10. P, szt. 1 - na dz. nr 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 11. P, szt. 1 - na dz. nr 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo białostocki, woj. podlaskie

            oraz

 • rozbiórki rowów (zasypanie rowów) - na łącznej długości 390 m, na działkach nr 416/3, 116, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

 

Sprawa prowadzona jest na wniosek Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

           

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo 2017.12.04

Burmistrz Michałowa

ul.Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.2.2017.ER

 

 

 

Zawiadominie– Obwieszczenie

 

Na podstawie art. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257), informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 4 grudnia 2017r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą: brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu piętrzącego PP na Rowie Oziabłowskim - na działce nr 559/1 w obrębie 36 Pieńki gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. Podlaskie i umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie rolniczej drogi gruntowej – na działkach nr 25 i 5 w obrębie 25 Kuryły oraz nr 51 w obrębie 24 Kuchmy gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. Podlaskie.

Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo 2017.11.28

Burmistrz Michałowa

Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.19.2017.ER

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

     Na podstawie art. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 28 listopada 2017r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

„rozbiórce:

 • przepustu na Rz. Rowie Oziabłowskim, średnicy 1 m, L= 6 m w km 3+635, szt. 1 – na działce nr 25, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. Podlaskie
 • przepustu na rowie R-A Płoska-Zajma, średnicy 0,6 m, L= 5 m w km 1+454, szt. 1 – na działce 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. Podlaskie

oraz na budowie:

 • przepustu z piętrzeniem 1. PP na Rowie Oziabłowskim, szt. 1 – na dz. nr 25, 51, 52 obręb Kuryły, dz. nr 83, 12/6 obręb Oziabły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. Podlaskie
 • przepustu z piętrzeniem 2. PP na Rowie Oziabłowskim, szt. 1 – na dz. nr 50/2, 50/4 obręb Oziabły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. Podlaskie”.

     Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

 

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

Urzędu Miejskiego w Michałowie


Michałowo 2017.11.21

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.12.2017.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 2017.11.21

 

Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie linii napowietrzno – kablowej SN-15kV o znaczeniu lokalnym (gminnym) w miejscowości Nowa Wola i Kazimierowo, gmina Michałowo na nieruchomościach oznaczonych na mapie katastralnej numerami geodezyjnymi: 34, 80 obręb Nowa Wola oraz dz. 186/1; 186/2 obręb Kazimierowo jedn. ewid. Michałowo.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Polsola 4, Sp. z o.o., ul. Włodarzewska 4/9, 02-384 Warszawa działającej przez pełnomocnika Jakuba Wiercińskiego.

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 14.12.2017r. w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 7131777.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

Urzędu Miejskiego w Michałowie

 

 


Michałowo 2017.11.20

Burmistrz Michałowo

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.22.2017.ER

Zawiadominienie - obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 33  ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji” oraz art. 61 § 4 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zwanej dalej „KPA”,

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 2017.11.14 Patryka Pytla zam. Michałowo Kolonia zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie budynku inwentarskiego (indyczarnia – odchowalnia) z zapleczem, budynku inwentarskiego (indyczarnia) z zapleczem, budynku inwentarskiego (indyczarnia) z zapleczem, budynku socjalno – biurowego, budynku gospodarczego, budynku gospodarczo – technicznego, wraz z niezbędna infrastruktura towarzyszącą: 5 silosów paszowych o ładowności do 26 ton każdy z płytą fundamentową, 4 naziemnych zbiorników na gaz propan – butan o pojemności 6,7 m3 każdy z płytą fundamentową oraz z instalacją zewnętrzną i wewnętrzną gazową, 3 szczelnych zbiorników na popłuczyny o pojemności do 15 m3 każdy, 4 szczelnych zbiorników na popłuczyny o pojemności do 40 m3 każdy, 2 szczelnych zbiorników na ścieki bytowe o pojemności do 8 m3 każdy, 1 szczelnego zbiornika na ścieki bytowe o pojemności do 10 m3 każdy, dwie studnie głębinowe o głębokości do 30 m każda z instalacją wodociągową, zbiornik otwarty przeciwpożarowy o pojemności do 150 m3 z instalacją wodociągowa do napełniania zbiornika położonego na części działki nr 314/18 w miejscowości Nowa Wola w gm. Michałowo.

 

            Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

            Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Michałowa.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, Burmistrz Michałowa zwrócił się o wydanie opinii lub uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Nowa Wola i Lewsze.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

Urzędu Miejskiego w Michałowie

 


Michałowo, dnia 17 listopada 2017 r.

IG.6220.9.2017.ER

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405), uprzejmie informuję, iż:

            Burmistrz Michałowa w dniu 17 listopada 2017r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z realizacją instalacji do produkcji paliw z produktów roślinnych oraz instalacji związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów pn. „Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 0,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanej na działkach nr ewid. 1130, 1134, 1120, 1139/1 w miejscowości Michałowo, gmina Michałowo”.

            Z zebranymi aktami sprawy (treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku) zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pok. Nr 3, w godzinach pracy Urzędu (715 -1515).

            Od niniejszej decyzji stronom przysługuje odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Michałowa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od daty doręczenia. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

       z upoważnienia  

Burmistrza Michałowa

      Elżbieta Rosińska 

 

 


Michałowo 2017.11.17

IG.6733.11.2017.ER

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 2017.11.17

 

Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej budowy elektroenergetycznej średniego SN-15kV i niskiego nN -0,4 kV napięcia przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 145,146, 147, 148, 149, 110/2, 48, 58, 79/4, 60, 72, 71, 70/1, 70/5, 68, 67, 150/1, 79/3, 152/1, 108,2, 154/1, 109/6, 155/3, 156/1, 109/8, 110/1, 158, 160/1, 143/1, 104, 103, 102/2, 101/2 obrębie 17 Juszkowy Gród (gm. Michałowo).

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A., w imieniu której działa pełnomocnik Inwestora Pan Tomasz Niedźwiecki.

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 11.12.2017r. w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 7131777.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Burmistrza

 

Elżbieta Rosińska

 

 

 


Michałowo 2017.11.13

IG.6733.9.2017.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073),

 zawiadamiam

 o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej budowy

 • przepustu z piętrzeniem 1. PP na Rowie Oziabłowskim, szt. 1 - na dz. nr 25, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu z piętrzeniem 2. PP na Rowie Oziabłowskim, szt. 1 - na dz. nr 52/2, obręb Oziabły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu z piętrzeniem 9. PP, na rowie A Płoska-Zajma, szt. 1 - na dz. nr 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 3. P, szt. 1 - na dz. nr 59, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 4. P, szt. 1 - na dz. nr 35, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 5. P, szt. 1 - na dz. nr 6, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 6. P, szt. 1 - na dz. nr 42, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 7. P, szt. 1 - na dz. nr 24 i 39, obręb Kuryły, gm. Michałowo białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 8. P, szt. 1 - na dz. nr 53/3, obręb Oziabły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 8/1. P, szt. 1 - na dz. nr 51, obręb Kuchmy, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 10. P, szt. 1 - na dz. nr 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo białostocki, woj. podlaskie
 • przepustu bez piętrzenia 11. P, szt. 1 - na dz. nr 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo białostocki, woj. podlaskie

            oraz

 • rozbiórki rowów (zasypanie rowów) - na łącznej długości 390 m, na działkach nr 416/3, 116, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

 

            Sprawa prowadzona jest na wniosek Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectw Kuchmy, Lewsze i Żednia.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo, 7 listopada 2017 r.

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.2.2017.ER

ZAWIADOMIENIE –OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

 

zawiadamiam

że w toczącym się postepowaniu administracyjnym, prowadzonym na wniosek z dnia 2017.04.03 Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków ul. Mostowa 25, 17-230 Białowieża, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 1. budowie przepustu piętrzącego PP na Rowie Oziabłowskim - na działce nr 559/1 w obrębie 36 Pieńki gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. Podlaskie.
 2. remoncie rolniczej drogi gruntowej – na działkach nr 25 i 5 w obrębie 25 Kuryły oraz nr 51 w obrębie 24 Kuchmy gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. Podlaskie

mają na uwadze, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem WOOŚ.4240.115.2017.AS2 z dnia 25.05.2017r. mając na względzie usytuowanie, skalę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze i skutki jej realizacji, w szczególności zmianę sposobu użytkowania przestrzeni wykorzystywanej przez zwierzęta będące przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 (np. uszczuplenie żerowiska i rewiru lęgowego), biorąc pod uwagę kolizję z planem zadań ochronnych oraz ingerencję w stosunki wodne, a także kierując się zasadą przezorności wynikającą z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.), w odniesieniu do integralności i spójności obszarów Natura 2000 oraz ze względu na możliwość wpływu zamierzenia na cel i przedmiot ochrony ww. obszarów Natura 2000 OSO Puszcza Knyszyńska i SOO Ostoja Knyszyńska, a także uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) stwierdziła, iż planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na cele ochrony przedmiotowych obszarów Natura 2000 a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w opinii nr 62/NZ/2017 znak sprawy NZ.4461.44.2017 z dnia 20 kwietnia 2017r. po przeanalizowaniu danych przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdził, iż uwzględniając usytuowanie przedsięwzięcia oraz jego charakter, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie szkodliwie oddziaływać na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, Burmistrz Michałowa w dniu 07.11.2017r. wydał postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu piętrzącego PP na Rowie Oziabłowskim - na działce nr 559/1 w obrębie 36 Pieńki gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. Podlaskie i umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie rolniczej drogi gruntowej – na działkach nr 25 i 5 w obrębie 25 Kuryły oraz nr 51 w obrębie 24 Kuchmy gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. Podlaskie.

            Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 66 a i c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 71.).

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji, stosuje się przepis art. 49 KPA – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Pieńki Kuchmy i Lewsze.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

z upoważnienia

Burmistrza Michałowa

Elżbieta Rosińska

 

 


Michałowo 2017.11.06

 

IG.6733.102017.AH

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 06.11.2017.

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

z a w i a d a m i a m

iż w dniu 06.11.2017 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w I instancji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN - 0,4kV przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 180, 306/2, 306/1, 377/4, 376, 295, 296, 297/2, 297/1, 299, 300/2, 300/1, 301/1, 301/3, 301/4, 302 w obrębie 36 Pieńki (gm. Michałowo).

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Waldemar Waszkiewicz.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Burmistrza

                                                                                                              /-/ Elżbieta Rosińska

 


Michałowo 2017.10.25

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

 

IG.6220.15.2017.ER

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) informuję iż Burmistrz Michałowa w dniu 25 października 2017r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia związanego z uruchomieniem przedsiębiorstwa działającego w obrębie kodu PKD 10.91 Z „Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich”, polegającego na budowie: budynku paszarni, wiaty kosza przyjęciowego, wagi samochodowej, 3 silosów zbożowych o pojemności do 1058 ton każdy z podnośnikiem kubełkowym o wys. 25 m, 4 silosów zbożowych o pojemności do 65 ton każdy, 4 silosów zbożowych o pojemności do 180 ton każdy z podnośnikiem kubełkowym o wysokości 22 m, 4 silosów zbożowych o pojemności do 35 ton każdy z podnośnikiem kubełkowym o wysokości do 29 m, zbiornika szczelnego o poj. 9,5 m3, studni wierconej, zbiornika ppoż. o poj. 130 m3, instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej, do realizacji na działce nr 65 obręb 27 Lewsze

Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 


Michałowo, 16.10.2017 r.

FN.3122.1.1.2017.JD

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu uproszczonego planu urządzania lasów w obrębie geodezyjnym wsi:

Barszczewo, Bieńdziuga, Kuchmy, Odnoga, Oziabły, Pieńki

 

     Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U.  z 2017 poz. 788), Burmistrz Michałowa zawiadamia o wyłożeniu w dniach od 19 października 2017 r. do 19 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11 (pokój nr 9 w godz. 7.30 – 15.00) do publicznego wglądu uproszczony plan urządzania lasów w obrębie geodezyjnym wsi: Barszczewo, Bieńdziuga, Kuchmy, Odnoga, Oziabły, Pieńki. Uproszczony plan urządzania lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

     W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu planu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać do Starosty Powiatu Białostockiego, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok zastrzeżenia i wnioski dotyczące w/w planu.

 

BURMISTRZ MICHAŁOWA

Włodzimierz Konończuk


Michałowo 2017.10.12

 

IG.6733.10.2017.AH

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MICHAŁOWA

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

z a w i a d a m i a m

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN - 0,4kV przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 180, 306/2, 306/1, 377/4, 376, 295, 296, 297/2, 297/1, 299, 300/2, 300/1, 301/1, 301/3, 301/4, 302 w obrębie 36 Pieńki (gm. Michałowo). Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w imieniu której działa pełnomocnik w imieniu której działa pełnomocnik Pan Waldemar Waszkiewicz.

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

 

Z up. Burmistrza

                                                                                                             /-/ Elżbieta Rosińska


Michałowo 2017.09.28

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.9.2017.ER

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

               Na podstawie art. 10 i art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 23, z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 30 i 33 ust. 1, art. 74 ust. 3 oraz art. 79  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z realizacją instalacji do produkcji paliw z produktów roślinnych oraz instalacji związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów pn. „Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 0,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanej na działkach nr ewid. 1130, 1134, 1120, 1139/1 w miejscowości Michałowo, gmina Michałowo”.

               Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek, z dnia 2017.05.24 Zielona Energia Michałowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 78.

               Organy opiniujące Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem WOOŚ.4240.192.2017.AS z dnia 26.06.2017r.. i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 99/NZ/2017 z dnia 20.06.2017r znak sprawy NZ.4461.69.2017 stwierdziły obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

               Burmistrz Michałowa postanowieniem IG.6220.9.2017.ER z dnia 2017.07.06 stwierdził obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia w pełnym zakresie.

               W dniu 22.08.2017r. w siedzibie tut. organu został złożony przez inwestora Raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

               W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

               Burmistrz Michałowa postanowieniem IG.6220.9.2017.ER z dnia 2017.08.24 podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z realizacją instalacji do produkcji paliw z produktów roślinnych oraz instalacji związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów pn. „Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 0,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanej na działkach nr ewid. 1130, 1134, 1120, 1139/1 w miejscowości Michałowo, gmina Michałowo”.

               Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku jest organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku jest organem właściwym do wydania opinii w sprawie.

               Organy opiniujące Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem WOOŚ.4242.37.2017.JK z dnia 06.09.2017r.. i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 167/NZ/17 z dnia 25.09.2017r znak sprawy NZ.4461.104.2017 uzgodniły realizację przedsięwzięcia oraz zaopiniowały pozytywnie ww. przedsięwzięcie.

               Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy ooś postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

               Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 37 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie rozpatruje uwagi i wnioski wniesione w ramach udziału społeczeństwa oraz w uzasadnieniu decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, podaje informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte po uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

               Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

               Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, przy ul. Białostocka 11 w pok. Nr 3, w godzinach urzędowania (tj. 7.15-15.15) oraz składania uwag i wniosków w terminie od 13 października do dnia do 13 listopada 2017r.

               Zgodnie z art. 34 ww. ustawy ooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu w pokoju nr 3 w godzinach urzędowania), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy ooś.

               Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul.  Białostocka 11.

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo 2017.09.27

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.2.2017.ER

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o postepowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

zawiadamiam

iż w dniu 2017.09.27 Burmistrz Michałowa podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu piętrzącego PP na Rowie Oziabłowskim - na działce nr 559/1 w obrębie 36 Pieńki gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. Podlaskie i remoncie rolniczej drogi gruntowej – na działkach nr 25 i 5 w obrębie 25 Kuryły oraz nr 51 w obrębie 24 Kuchmy gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. Podlaskie.

            Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek, z dnia 2017.03.24 Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków ul. Mostowa 25, 17-230 Białowieża (uzupełniony w dniu 03.04.2017r.).

            Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem WOOŚ.4240.115.2017.AS2 z dnia 25.05.2017r. stwierdziła obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na oddziaływanie na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia i określiła wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie.

            Burmistrz Michałowa postanowieniem IG.6220.2.2017.ER z dnia 2017.06.07 stwierdził obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

            W dniu 2017.06.07 Burmistrz Michałowa wydał postanowienie w sprawie zawieszenia ww. postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W dniu 2017.06.20 Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków złożyło zażalenie na postanowienie IG.6220.2.2017.ER z dnia 2017.06.07 stwierdzające obowiązek sporządzenia raportu.

            Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białystoku postanowieniem 408.112/F-12/5/17 z dnia 2017.08.24 uchyliło zaskarżone postanowienie w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

               Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji, stosuje się przepis art. 49 KPA – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Pieńki Kuchmy i Lewsze.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Narew z dnia 18.09.2017r. o wydaniu decyzji  dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego


Komunikat z dnia 25.09.2017r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Na podstawie opinii wydanej przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

 

LP.

Nazwa wodociągu  

Numer opinii PPIS w Białymstoku

Opinia PPIS w Białymstoku o przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

1.

Szymki

HK.4410.517.2017

Stwierdzono ponad normatywną zawartość:

- żelaza: 710 ± 114µg/l  (norma: 200µg/l)

- mętność: 1,97 ±0,05 NTU (norma: 1 NTU)

- jon amonowy: 0,74 ±0,11(norma: 0,5mg/l)

 

 


Michałowo 2017.09.20

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.14.2017.ER

Zawiadomienie – Obwieszczenie

 

         Na podstawie art. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) informuję iż Burmistrz Michałowa w dniu 1 sierpnia 2017r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie systemami fotowoltaicznymi pn.: „budowa w obrębie Kazimierowo, gm. Michałowo elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacjami transformatorowymi” do realizacji na działce nr 186 obręb 18 Kazimierowo.

         Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo 2017.08.22

 

IG.6733.6.2017.AH

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 2017.08.22

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

z a w i a d a m i a m

iż w dniu 22.08.2017 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w I instancji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV i niskiego napięcia nn 0,4kV obejmującej:

-         linie napowietrzne i kablowe średniego napięcia SN 15kV,

-         słupowe stacje transformatorowe SN/nn,

-         linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia nn 0,4kV,

-         złącza kablowe niskiego napięcia nn 0,4kV

przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 952, 955/1, 680/2, 683, 686/5, 686/6, 686/4, 686/3, 685/1, 684, 685/3, 687, 688/1, 688/2 w obrębie 29 Michałowo i dz. nr 365/1, 366/6, 367, 378, 369, 371/1, 372/1, 372/2, 335/1, 205/1, 208/1, 229/1 w obrębie 20 Kobylanka (gm. Michałowo).

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 
20-340 Lublin, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Andrzej Kamiński.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Burmistrza

                                                                                                              /-/ Elżbieta Rosińska

 


Michałowo 2017.08.21

 

IG.6733.5.2017.AH

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 2017.08.21

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

z a w i a d a m i a m

iż w dniu 21.08.2017 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w I instancji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej SN 15kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4kV oraz budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej nN 0,4kV wraz z przyłączami do odbiorców przewidzianego do realizacji na terenie dz. nr 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198/2, 198/3, 199/1, 199/2, 200, 201/2, 202/2, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211/1, 211/2, 212, 213, 214, 215, 216/2, 217/1, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 371, 372, 375, 376, 377, 378, 379/1, 379/2, 380/1, 380/2, 381, 382, 383/2, 383/3, 384, 385, 386, 387/2, 388/1, 389/1, 390/1, 390/2, 391, 392/1, 392/2, 393, 394, 395, 396/1, 396/2, 397, 398, 399/1, 400/2, 401/2, 402/1, 403/1, 403/2, 403/3, 403/4, 404, 405, 406/1, 406/2, 407, 408/1, 408/2, 409/1, 409/2, 410, 411/1, 411/2, 412, 413/1, 413/2, 414/1, 414/2, 415/1, 416/1, 416/2, 417, 418, 419/1, 419/2, 420, 421, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450/1, 450/2, 450/3, 451, 453, 454, 455, 456/1, 456/2, 457, 458/1, 458/2, 459, 460, 461, 462/1, 462/2, 463, 464, 465/1, 465/2, 466/1, 466/2, 467, 468/1, 468/2, 469/1, 469/2, 470, 471, 472, 473/1, 474, 475 w obrębie 16 Jałówka (gm. Michałowo)Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Janusz Topolski

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Burmistrza

                                                                                                              /-/ Elżbieta Rosińska

 

 


Obwieszczenie Wójta Gminy Gródek z dnia 16 sierpnia 2017


Michałowo 2017.08.02

 

IG.6733.3.2017.AH

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 2017.08.02

 

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

z a w i a d a m i a m

iż w dniu 02.08.2017 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w I instancji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej budowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV z linią kablową światłowodową i zasobnikami światłowodowymi obejmującej: linie kablowe średniego napięcia SN 15kV z liniami kablowymi światłowodowymi oraz zasobnikami światłowodowymi, linie kablowe średniego napięcia SN 15kV, zasobniki światłowodowe przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 392/26, 392/27, 391, 335/1, 367, 366/12, 366/11, 365/1, 347/1, 336/8 w obrębie 20 Kobylanka i dz. nr 493, 494, 490, 623, 624, 625 w obrębie 36 Pieńki (gm. Michałowo) oraz dz. nr 1786, 1558, 1263, 1518 w obrębie 8 Gródek (gm. Gródek).

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A,
20-340 Lublin, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Andrzej Kamiński.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Burmistrza

                                                                                                              /-/ Elżbieta Rosińska

 

 


Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 24.07.2017r. dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy przepustu piętrzącego PP na Rowie Oziabłowskim.


Michałowo 2017.08.01

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.6.2017.ER

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

     Na podstawie art. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) informuję iż Burmistrz Michałowa w dniu 1 sierpnia 2017r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie systemami fotowoltaicznymi pn. „instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 3,5 MW o powierzchni zabudowy do 7,0 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, które planowane jest do realizacji w miejscowości Nowosady na działkach ewid. nr 72/1 i 72/2”.

     Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo, 31.07.2017 r.

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.12.2016.ER

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

            Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 - dalej Kpa) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 31 lipca 2017r. Burmistrz Michałowa wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na chowie brojlerów pod nazwą: „rozbudowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej o część inwentarską o obsadzie 99,36 DJP indyków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Michałowo Kolonia na działce nr ewid. gruntów 125 obręb 54 Michałowo – Rolne”.

            Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Jednocześnie informuję, że opinią Nr 75/NZ/17 znak NZ.4461.53.2017 z dnia 8 maja 2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku oraz postanowieniem z dnia 17.05.2017r. znak: WOOŚ.4242.17.2017.RD Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku uzgodnili warunki realizacji przedsięwzięcia.

            W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju nr 3, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

            Zgodnie z art. 49 Kpa - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMNY GRÓDEK z dnia 19 lipca 2017r.


Michałowo 2017.07.20

 

IG.6733.5.2017.AH

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MICHAŁOWA

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 199),

z a w i a d a m i a m

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej SN 15kV oraz nN 0,4kV z przyłączami do odbiorców wraz z budową słupowej stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4kV przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198/2, 198/3, 199/1, 199/2, 200, 201/2, 202/2, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211/1, 211/2, 212, 213, 214, 215, 216/2, 217/1, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 371, 372, 375, 376, 377, 378, 379/1, 379/2, 380/1, 380/2, 381, 382, 383/2, 383/3, 384, 385, 386, 387/2, 388/1, 389/1, 390/1, 390/2, 391, 392/1, 392/2, 393, 394, 395, 396/1, 396/2, 397, 398, 399/1, 400/2, 401/2, 402/1, 403/1, 403/2, 403/3, 403/4, 404, 405, 406/1, 406/2, 407, 408/1, 408/2, 409/1, 409/2, 410, 411/1, 411/2, 412, 413/1, 413/2, 414/1, 414/2, 415/1, 416/1, 416/2, 417, 418, 419/1, 419/2, 420, 421, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450/1, 450/2, 450/3, 451, 453, 454, 455, 456/1, 456/2, 457, 458/1, 458/2, 459, 460, 461, 462/1, 462/2, 463, 464, 465/1, 465/2, 466/1, 466/2, 467, 468/1, 468/2, 469/1, 469/2, 470, 471, 472, 473/1, 474, 475 w obrębie 16 Jałówka (gm. Michałowo).

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w imieniu, której działa pełnomocnik Inwestora Pan Janusz Topolski.

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

 

Z up. Burmistrza

                                                                                                              /-/ Elżbieta Rosińska                                                                                     


Michałowo 2017.07.19

Burmistrz Michałowa

Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.3.2017.ER

ZAWIADOMINIENIE  OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) informuję iż Burmistrz Michałowa w dniu 19 lipca 2017r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji budowli piętrzących wodę obejmującego „budowę:

-       przepustu z piętrzeniem 1. PP na Rowie Oziabłowskim, szt. 1 - na dz. nr 25, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu z piętrzeniem 2. PP na Rowie Oziabłowskim, szt. 1 - na dz. nr 52/2, obręb Oziabły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu z piętrzeniem 9. PP, na rowie A Płoska-Zajma, szt. 1 - na dz. nr 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu bez piętrzenia 3. P, szt. 1 - na dz. nr 59, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu bez piętrzenia 4. P, szt. 1 - na dz. nr 35, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu bez piętrzenia 5. P, szt. 1 - na dz. nr 6, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu bez piętrzenia 6. P, szt. 1 - na dz. nr 42, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu bez piętrzenia 7. P, szt. 1 - na dz. nr 24 i 39, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu bez piętrzenia 8. P, szt. 1 - na dz. nr 53/3, obręb Oziabły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu bez piętrzenia 8/1. P, szt. 1 - na dz. nr 51, obręb Kuchmy, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu bez piętrzenia 10. P, szt. 1 - na dz. nr 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu bez piętrzenia 11. P, szt. 1 - na dz. nr 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

            oraz

-       rozbiórkę rowów (zasypanie rowów) - na łącznej długości 390 m, na działkach nr 416/3, 116, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie. Nazwy rowów według ewidencji (zadania Płoska-Zajma, R-F-l, R-A-10, R-A (końcówka)".

-        

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji, stosuje się przepis art. 49 KPA – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Lewsze i Żednia.

            Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

z up. Burmistrza Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo 2017.07.13

Burmistrz Michałowa

Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

 

 

IG.6220.7.2017.ER

 

 

 

ZAWIADOMINIENIE  OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) informuję iż Burmistrz Michałowa w dniu 13 lipca 2017r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na

na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Juszkowy Gród” zlokalizowanego na działce nr geodezyjny 121 obręb 17 Juszkowy Gród, gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie

 

Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Michałowo, dnia 11 lipca 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo

 

Na podstawie art. 11, pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1, pkt 2, art. 46, pkt 1 i art.54 ust. 2   ustawy z dnia 3 października   2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), dotyczących przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo, w formie ujednoliconego studium, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 lipca do 10 sierpnia 2017  r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie w godzinach od 8 – 15.

Przedmiotem zmiany studium jest:

1) wyznaczenie terenów rozwojowych, z przeznaczeniem pod różnego rodzaju zagospodarowanie, w tym przemysł, składy, magazyny, zabudowę mieszkaniową: wielorodzinna i jednorodzinna (z dopuszczeniem usług i rzemiosła), usługi i rzemiosło - do sprecyzowania funkcji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, obejmując następujące tereny  w miejscowościach:

        - we wsi Topolany , działki lub ich części nr  geodezyjny: 572/11, 572/13, 572/14, 572/15, 572/16,      

        - we wsi Kobylanka, działki lub ich części nr  geodezyjny: 336/3, 336/4, 336/6 338/2,  339/2, 340/4, 341/3, 341/4, 341/7, 342/4, 342/5, 342/9, 342/10, 343, 344/3, 345/3, 388/1, 389/2, 390/1, 390/2, 392/6, 392/16, 390/3, 392/5, 392/7, 392/8, 392/9, 392/13, 392/19, 392/22, 392/25, 393/9, 393/12, 393/15, 394/4, 394/5, 394/6, 395/3,398/5, 399/5, 400, 401/7, 401/9, 401/11, 401/13;

 2) ujawnienie  udokumentowanych złóż kopalin w gminie oraz ich przeznaczenie pod powierzchniową eksploatacje surowców mineralnych:

         -  złoże „Barszczewo III” we wsi Barszczewo - działka nr geodezyjny 155

         -  złoże „Barszczewo IV” we wsi Barszczewo -  działka nr geodezyjny 156

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie o godz. 11.

Zgodnie z art. 11, pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Michałowa, ul. Białostocka 11, 16 – 050 Michałowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia  2017 r.

Uwagi mogą być także składane ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres:  sekretariat@michalowo.eu

 

Dokumentacja w wersji elektroniczej jest do pobrania pod adresem : http://pliczki.michalowo.eu/studium2017.zip

 


Michałowo 2017.07.11

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

 

 

IG.6220.11.2017.ER

 

 

 

Zawiadominienie – Obwieszczenie

 

Na podstawie art. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) informuję iż Burmistrz Michałowa w dniu 11 lipca 2017r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia stanowiącego park rozrywki, polegającego na budowie kompleksu rekreacyjnego o nazwie „Pohulanka" na działce ewidencyjnej o nr 405 położonej w gminie Michałowo, obręb Kobylanka

Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 


 

Michałowo, 6 lipiec 2017 r.

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.9.2017.ER

ZAWIADOMIENIE -OBWIESZCZENIE

            Burmistrz Michałowa, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r.poz. 353) zawiadamia, że w dniu 2017.05.24 Zielona Energia Michałowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 78 złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z realizacją instalacji do produkcji paliw z produktów roślinnych oraz instalacji związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów pn. „Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 0,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanej na działkach nr ewid. 1130, 1134, 1120, 1139/1 w miejscowości Michałowo, gmina Michałowo”.

            Mają na uwadze, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 99/NZ/2017 znak sprawy NZ.4461.69.2017 z dnia 20.06.2017r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania przedsięwzięcia na zdrowie i życie ludzi i określił wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie, Burmistrz Michałowa w dniu 06.07.2017r. wydał postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia związanego z realizacją instalacji do produkcji paliw z produktów roślinnych oraz instalacji związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów pn. „Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 0,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanej na działkach nr ewid. 1130, 1134, 1120, 1139/1 w miejscowości Michałowo, gmina Michałowo”.

            Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Michałowa, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku
 2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 10.07.2017 do dnia 02.08.2017 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 
16-050 Michałowo, pok. Nr 3, w godzinach pracy Urzędu (715 -1515). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Michałowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

               Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji, stosuje się przepis art. 49 KPA – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie.

            Na mocy art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawieszono do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

z upoważnienia Burmistrza Michałowa

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

Urzędu Miejskiego w Michałowie

 

 

 

 

 


 

Michałowo 2017.07.04

Burmistrz Michałowa

Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.8.2017.ER

 

 

Zawiadominienie – Obwieszczenie

 

Na podstawie art. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) informuję iż Burmistrz Michałowa w dniu 4 lipca 2017r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie trzech stawów w następującej lokalizacji:

 1. staw nr 1 o powierzchni maksymalnej 700 m2 na działce o nr ew. 242/1 w obr.ew.Kuchmy
 2. staw nr 2 o powierzchni maksymalnej 940 m2 na działce o nr ew. 228 w obr.ew.Kuchmy
 3. staw nr 3 o powierzchni maksymalnej 940 m2 na działce o nr ew. 223 w obr.ew.Kuchmy

 

Z zebranymi aktami sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

 

 

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

Urzędu Miejskiego w Michałowie

 

 

 


Michałowo 2017.06.28

 

IG.6733.6.2017.AH

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 2017.06.28

Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV i niskiego napięcia nn 0,4k przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 952, 955/1, 680/2, 683, 686/5, 686/6, 686/4, 686/3, 685/1, 684, 685/3, 687, 688 w obrębie 29 Michałowo i dz. nr 365/1, 366/6, 367, 378, 369, 371/1, 372/2, 335/1, 205/1, 208/1, 229/1 w obrębie 20 Kobylanka (gm. Michałowo).

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A., w imieniu której działa pełnomocnik Inwestora Pan Andrzej Kamiński.

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 12.07.2017 r. w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 7131777.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Burmistrza

                                                                                                              /-/ Elżbieta Rosińska

 

 

 

 


Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo 2017.06.23

IG.6220.3.2017.ER

 

ZAWIADMINIENIE  OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 i art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji budowli piętrzących wodę obejmującego „budowę:

-       przepustu z piętrzeniem 1. PP na Rowie Oziabłowskim, szt. 1 - na dz. nr 25, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu z piętrzeniem 2. PP na Rowie Oziabłowskim, szt. 1 - na dz. nr 52/2, obręb Oziabły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu z piętrzeniem 9. PP, na rowie A Płoska-Zajma, szt. 1 - na dz. nr 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu bez piętrzenia 3. P, szt. 1 - na dz. nr 59, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu bez piętrzenia 4. P, szt. 1 - na dz. nr 35, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu bez piętrzenia 5. P, szt. 1 - na dz. nr 6, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu bez piętrzenia 6. P, szt. 1 - na dz. nr 42, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu bez piętrzenia 7. P, szt. 1 - na dz. nr 24 i 39, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu bez piętrzenia 8. P, szt. 1 - na dz. nr 53/3, obręb Oziabły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu bez piętrzenia 8/1. P, szt. 1 - na dz. nr 51, obręb Kuchmy, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu bez piętrzenia 10. P, szt. 1 - na dz. nr 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-       przepustu bez piętrzenia 11. P, szt. 1 - na dz. nr 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

            oraz

-       rozbiórkę rowów (zasypanie rowów) - na łącznej długości 390 m, na działkach nr 416/3, 116, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie. Nazwy rowów według ewidencji (zadania Płoska-Zajma, R-F-l, R-A-10, R-A (końcówka)".

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji, stosuje się przepis art. 49 KPA – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Lewsze i Żednia

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

Urzędu Miejskiego w Michałowie

 

 


 

Ogłoszenie Głównego Urżędu Geodezji i Kartografii z 19.06.2017 w sprawie obowiązującego od 01.07.2017 wysokościowego układu odniesień.

 


                                                                                                                                                                                                            

  Michałowo, 22.06.2017 r.

Burmistrz Michałowa
ul. Białostocka 11
16-050 Michałowo


IG.6220.9.2016.ER


ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

     Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm. - dalej Kpa) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 22 czerwca 2017r. Burmistrz Michałowa wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu: dwóch budynków inwentarskich (gęśników) do hodowli gęsi na ok. 15 120 sztuk każdy – łącznie około 30 240 sztuk (tj. ok. 241,92 DJP), dwóch silosów po 15,0 t każdy, bezodpływowego zbiornika na nieczystości socjalne o V=9,5 m3, dwóch bezodpływowych zbiorników na wody popłuczne o V=9,5 m3, zjazdu z drogi gminnej oraz dróg dojazdowych, na działce nr ewidencyjny: 11 i 12/3 w miejscowości Nowa Wola, gmina Michałowo.

      Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      Jednocześnie informuję, że opinią Nr 36/NZ/2017 z dnia 2017.03.07 (data wpływu 2017.03.09) znak NZ.4461.166.2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku oraz postanowieniem z dnia 22.05.2017r. znak: WOOŚ.4242.14.2017.UM Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku uzgodnili warunki realizacji przedsięwzięcia.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju nr 3, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

      Zgodnie z art. 49 Kpa - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo i sołectwa Kazimierowo.

      Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

                                                                                                                                                                        Elżbieta Rosińska
                                                                                                                                                                            Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego
                                                                                                                                                                          Urzędu Miejskiego w Michałowie

 

 


 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo 2017.06.20

IG.6220.3.2017.ER

 

ZAWIADOMIENIE  OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

zawiadamiam

że w toczącym się postepowaniu administracyjnym, prowadzonym na wniosek z dnia 2017.04.03 Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków ul. Mostowa 25, 17-230 Białowieża, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji budowli piętrzących wodę obejmującego „budowę:

-        przepustu z piętrzeniem 1. PP na Rowie Oziabłowskim, szt. 1 - na dz. nr 25, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-        przepustu z piętrzeniem 2. PP na Rowie Oziabłowskim, szt. 1 - na dz. nr 52/2, obręb Oziabły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-        przepustu z piętrzeniem 9. PP, na rowie A Płoska-Zajma, szt. 1 - na dz. nr 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-        przepustu bez piętrzenia 3. P, szt. 1 - na dz. nr 59, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-        przepustu bez piętrzenia 4. P, szt. 1 - na dz. nr 35, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-        przepustu bez piętrzenia 5. P, szt. 1 - na dz. nr 6, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-        przepustu bez piętrzenia 6. P, szt. 1 - na dz. nr 42, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-        przepustu bez piętrzenia 7. P, szt. 1 - na dz. nr 24 i 39, obręb Kuryły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-        przepustu bez piętrzenia 8. P, szt. 1 - na dz. nr 53/3, obręb Oziabły, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-        przepustu bez piętrzenia 8/1. P, szt. 1 - na dz. nr 51, obręb Kuchmy, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-        przepustu bez piętrzenia 10. P, szt. 1 - na dz. nr 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

-        przepustu bez piętrzenia 11. P, szt. 1 - na dz. nr 400/1, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie

            oraz

-        rozbiórkę rowów (zasypanie rowów) - na łącznej długości 390 m, na działkach nr 416/3, 116, obręb Żednia, gm. Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie. Nazwy rowów według ewidencji (zadania Płoska-Zajma, R-F-l, R-A-10, R-A (końcówka)".

            mają na uwadze, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku opinią WOOŚ.4240.116.2017.AS2 z dnia 13 czerwca 2017r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 63/NZ/2017 znak NZ-4461.45.2017 z dnia 20 kwietnia 2017r. stwierdziły brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Burmistrz Michałowa w dniu 07.06.2017r. wydał postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

            Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 66 a i c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 71.).

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji, stosuje się przepis art. 49 KPA – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwachLewsze i Żednia

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

Urzędu Miejskiego w Michałowie

 

 


Komunikat z dnia 14.06.2017r.

w sprawie przydatności wody do kąpieli.

 

Na podstawie opinii nr HK.4411.116.2017 z dnia 12.06.2017r. wydanej przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje o przydatności wody do kąpieli, w następujących miejscach wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Michałowo:

 

Nazwa miejscowości

Nazwa miejsca

Nazwa akwenu

Opinia PPIS o przydatności wody do kąpieli

Michałowo

Michałowo – Zbiornik Małej Retencji

Rzeka Supraśl

Woda spełnia obowiązujące wymagania                 i nadaje się do kąpieli.

 


Michałowo 2017.06.14

 

IG.6733.5.2017.AH

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 2017.06.14

Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej SN 15kV oraz nN 0,4kV z przyłączami do odbiorców wraz z budową słupowej stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4kV przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198/2, 198/3, 199/1, 199/2, 200, 201/2, 202/2, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211/1, 211/2, 212, 213, 214, 215, 216/2, 217/1, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 371, 372, 375, 376, 377, 378, 379/1, 379/2, 380/1, 380/2, 381, 382, 383/2, 383/3, 384, 385, 386, 387/2, 388/1, 389/1, 390/1, 390/2, 391, 392/1, 3922/2, 393, 394, 395, 396/1, 396/2, 397, 398, 399/1, 400/2, 401/2, 402/1, 403/1, 403/2, 403/3, 403/4, 404, 405, 406/1, 406/2, 407, 408/1, 408/2, 409/1, 409/2, 410, 411/1, 411/2, 412, 413/1, 413/2, 414/1, 414/2, 415/1, 416/1, 416/2, 417, 418, 419/1, 419/2, 420, 421, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450/1, 450/2, 450/3, 451, 453, 454, 455, 456/1, 456/2, 457, 458/1, 458/2, 459, 460, 461, 462/1, 462/2, 463, 464, 465/1, 465/2, 466/1, 466/2, 467, 468/1, 468/2, 469/1, 469/2, 470, 471, 472, 473/1, 474, 475 w obrębie 16 Jałówka (gm. Michałowo).

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w imieniu której działa pełnomocnik Inwestora Pan Janusz Topolski.

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 28.06.2017 r. w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 7131777.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Burmistrza

                                                                                                              /-/ Elżbieta Rosińska


Michałowo 2017.06.13

 

IG.6733.2.2016.AH

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 2015.06.13

 

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199),

z a w i a d a m i a m

iż w dniu 13.06.2017 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w I instancji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej budowy sieci wodociągowej do wsi Topolany i Tylwica z rur PE Ø 90 – 110 mm, przewidzianego do realizacji na terenie dz. nr 530, 375, 397, 455, 641, 712, 715, 569, 396/2, 395, 394, 393, 389/1, 389/2, 389/3, 388, 387/6, 387/5, 387/3, 377/2, 377/1, 386, 385, 384/2, 802, 791, 786, 783, 778, 374, 372/4, 371, 372/5, 572/9, 572/10, 572/11, 572/14, 572/1, 572/16, 572/17, 582, 552, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544/1, 544/2, 545, 546, 547, 548, 549, 550/3, 551 obręb 49 Topolany, 110/1, 193/3, 112, 128/10, 128/17, 128/8, 128/9, 128/18, 128/19, 128/20, 127/1, 154, 126, 100 obręb 50 Tylwica (gm. Michałowo) pow. białostocki, woj. Podlaskie.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Michałowo.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Burmistrza

                                                                                                              /-/ Elżbieta Rosińska

 


Michałowo 2017.06.13

 

IG.6733.1.2017.AH

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 2015.06.13

 

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199),

z a w i a d a m i a m

iż w dniu 13.06.2017 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w I instancji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej z rur PE Ø 90 – 110 mm, przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 129, 141/1, 141/2, 142, 143, 144, 145, 130/3, 131/2, 131/3, 131/1, 133, 134, 135, 136, 137, 138 w obrębie 18 Kazimierowo oraz dz. nr 4, 5/1, 7, 34 w obrębie 32 Nowa Wola (gm. Michałowo).

Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Michałowo.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Burmistrza

                                                                                                              /-/ Elżbieta Rosińska


Michałowo 2017.06.13

 

IG.6733.4.2017.AH

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 2015.06.13

 

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199),

z a w i a d a m i a m

iż w dniu 13.06.2017 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w I instancji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej przebudowy drogi gminnej dz. nr 43/1, 67 wraz z budową studni chłonnych na terenie wsi Sokole (gm. Michałowo).

Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Michałowo.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Burmistrza

                                                                                                              /-/ Elżbieta Rosińska

 


Michałowo, 7 czerwiec 2017 r.

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.2.2017.ER

ZAWIADOMIENIE -OBWIESZCZENIE

            Burmistrz Michałowa, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r.poz. 353) zawiadamia, że w dniu 2017.03.24 Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Mostowa 25, 17-230 Białowieża złożyło wniosek (uzupełniony w dniu 03.04.2017r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 1.  budowie przepustu piętrzącego PP na Rowie Oziabłowskim - na działce nr 559/1 w obrębie 36 Pieńki gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. Podlaskie.
 2.  remoncie rolniczej drogi gruntowej – na działkach nr 25 i 5 w obrębie 25 Kuryły oraz nr 51 w obrębie 24 Kuchmy gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. Podlaskie.

            Mają na uwadze, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem WOOŚ.4240.115.2017.AS2 z dnia 25.05.2017r. stwierdziła obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na oddziaływanie na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia i określiła wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie, Burmistrz Michałowa w dniu 07.06.2017r. wydał postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu piętrzącego PP na Rowie Oziabłowskim - na działce nr 559/1 w obrębie 36 Pieńki gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. Podlaskie i remoncie rolniczej drogi gruntowej – na działkach nr 25 i 5 w obrębie 25 Kuryły oraz nr 51 w obrębie 24 Kuchmy gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. Podlaskie.

            Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Michałowa, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia będą:

 1.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku
 2.  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 09.06.2017 do dnia 03.07.2017 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 
16-050 Michałowo, pok. Nr 3, w godzinach pracy Urzędu (715 -1515). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Michałowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

               Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji, stosuje się przepis art. 49 KPA – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Pieńki Kuchmy i Lewsze.

            Na mocy art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawieszono do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

z upoważnienia

Burmistrza Michałowa

Elżbieta Rosińska

 

 


Michałowo 2017.06.07

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.9.2017.ER

ZAWIADOMINIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 2017.05.24 Zielona Energia Michałowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 78 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie biogazowni rolniczej o mocy do 0,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanej na działkach nr ewid. 1130, 1134, 1120, 1139/1 w miejscowości Michałowo, gmina Michałowo.

 

            Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 45 i 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 71.).

            Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Michałowa.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, Burmistrz Michałowa zwrócił się o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

            Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji, stosuje się przepis art. 49 KPA – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

 

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

Urzędu Miejskiego w Michałowie

 

 

 


Michałowo 2017.06.02

 

IG.6733.4.2017.AH

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MICHAŁOWA

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 199),

z a w i a d a m i a m

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej przebudowy drogi gminnej dz. nr 43/1, 67 wraz z budową studni chłonnych na terenie wsi Sokole (gm. Michałowo). Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Michałowo.

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

 

Z up. Burmistrza

                                                                                                             /-/ Elżbieta Rosińska


Michałowo, 24.05.2017 r.

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

 

IG.6220.9.2016.ER

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

            Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm. - dalej Kpa) oraz art. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu: dwóch budynków inwentarskich (gęśników) do hodowli gęsi na ok. 15 120 sztuk każdy – łącznie około 30 240 sztuk (tj. ok. 241,92 DJP), dwóch silosów po 15,0 t każdy, bezodpływowego zbiornika na nieczystości socjalne o V=9,5 m3, dwóch bezodpływowych zbiorników na wody popłuczne o V=9,5 m3, zjazdu z drogi gminnej oraz dróg dojazdowych, na działce nr ewidencyjny: 11 i 12/3 w miejscowości Nowa Wola, gmina Michałowo.

            Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Jednocześnie informuję, że opinią Nr 36/NZ/2017 z dnia 2017.03.07 (data wpływu 2017.03.09) znak NZ.4461.166.2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku oraz postanowieniem z dnia 22.05.2017r. znak: WOOŚ.4242.14.2017.UM Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku uzgodnili warunki realizacji przedsięwzięcia.

            W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju nr 3, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

            Zgodnie z art. 49 Kpa - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

Urzędu Miejskiego w Michałowie

 

 


Michałowo, 23.05.2017 r.

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

 

IG.6220.12.2016.ER

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

           Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm. - dalej Kpa) oraz art. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na chowie drobiu pn.: „Rozbudowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej o część inwentarską o obsadzie 99,36 DJP indyków wraz z infrastrukturą towarzyszącą” do realizacji na działce nr 125 obręb 54 Michałowo – Rolne, gmina Michałowo.

           Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

           Jednocześnie informuję, że opinią Nr 75/NZ/2017 z dnia 2017.05.08 (data wpływu 2017.05.11) znak NZ.4461.53.2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku oraz postanowieniem z dnia 17.05.2017 r. znak: WOOŚ.4242.17.2017.RD Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku uzgodnili warunki realizacji przedsięwzięcia.

           W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju nr 3, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

           Zgodnie z art. 49 Kpa - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.

           Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

Urzędu Miejskiego w Michałowie

 

 


Komunikat z dnia 19.05.2017r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Na podstawie opinii wydanej przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

 

Nazwa wodociągu  

Numer opinii PPIS w Białymstoku

Opinia PPIS w Białymstoku o przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Garbary

HK.4410.168.2017

Woda odpowiada warunkom mikrobiologicznym i fizykochemicznym, w związku z tym jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Michałowo

HK.4410.169.2017

Woda odpowiada warunkom mikrobiologicznym i fizykochemicznym, w związku z tym jest przydatna do spożycia przez ludzi.

 


Michałowo 2017.05.18

 

IG.6733.2.2016.AH

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MICHAŁOWA

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 199),

z a w i a d a m i a m

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej budowy budowie sieci wodociągowej do wsi Topolany i Tylwica z rur PE Ø 90 – 110 mm, przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 530, 375, 397, 455, 641, 712, 715, 569, 396/2, 395, 394, 393, 389/1, 389/2, 389/3, 388, 387/6, 387/5, 387/3, 377/2, 377/1, 386, 385, 384/2, 802, 791, 786, 783, 778, 374, 372/4, 371, 372/5, 572/9, 572/10, 572/11, 572/14, 572/1, 572/16, 572/17, 582, 552, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544/1, 544/2, 545, 546, 547, 548, 549, 550/3, 551 obręb 49 Topolany, 110/1, 193/3, 112, 128/10, 128/17, 128/8, 128/9, 128/18, 128/19, 128/20, 127/1, 154, 126, 100 obręb 50 Tylwica (gm. Michałowo). Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Michałowo.

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

 

Z up. Burmistrza

                                                                                                              /-/ Elżbieta Rosińska                                                                                    


Michałowo 2017.05.17

 

IG.6733.2.2017.AH

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 2017.05.17

 

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199),

z a w i a d a m i a m

iż w dniu 17.05.2017 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w I instancji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia z linią napowietrzno - kablową nn (0,4kV) i złącz kablowo pomiarowych przewidzianego do realizacji na terenie dz. nr 130/1, 130/2, 132/1, 132/2, 133, 149 w obrębie 54 Michałowo - Rolne (gm. Michałowo).

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Michał Kaźmierczak.

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Burmistrza

                                                                                                             /-/ Elżbieta Rosińska

 


WPN.6401.83.2017.JK


Białystok, 15 maja 2017 r.

Zawiadomienie
w związku z art. 56a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm)
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku
zawiadamia


o przystąpieniu do prac zmierzających do wydania zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) na
ciekach znajdujących się z zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku polegające na niszczeniu i usuwaniu tam wybudowanych przez
bobry na ciekach zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: augustowskim, białostockim, bielskim, grajewskim, hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim,
monieckim, sejneńskim, siemiatyckim, sokólskim, suwalskim, wysokomazowieckim,  zambrowskim, oraz mieście Łomża – znajdujących się w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku. oraz o możliwości składania uwag i wniosków do projektu zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) na ciekach znajdujących się z zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku wraz z uzasadnieniem, w ramach konsultacji społecznych w dniach: od 16.05.2017 r. do 05.06.2017 r.
Projekt zarządzenia wraz z uzasadnieniem dostępny jest w siedzibie Regionalnej Dyrekcji  Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok. Ponadto
zamieszczony został w serwisie internetowym RDOŚ w Białymstoku na stronie http://bialystok.rdos.gov.pl/projekty-zarzadzen Uwagi i wnioski do projektów zarządzeń można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie od dnia 16.05.2017 r. do dnia 05.06.2017 r., w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok lub drogą elektroniczną na adres:
biuro.bialystok@rdos.gov.pl .
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Białymstoku

Beata Bezubik


Michałowo 2017.05.11

 

IG.6733.1.2017.AH

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MICHAŁOWA

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 199),

z a w i a d a m i a m

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej z rur PE Ø 90 – 110 mm, przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 129, 141/1, 141/2, 142, 143, 144, 145, 130/3, 131/2, 131/3, 131/1, 133, 134, 135, 136, 137, 138 w obrębie 18 Kazimierowo oraz dz. nr 4, 5/1, 7, 34 w obrębie 32 Nowa Wola (gm. Michałowo). Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Michałowo z siedzibą ul. Białostocka 11 16-050 Michałowo.

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

 

Z up. Burmistrza

                                                                                                              /-/ Elżbieta Rosińska 


Michałowo 2017.05.08

 

IG.6733.4.2017.AH

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 2017.05.08

Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej przebudowy drogi gminnej dz. nr 43/1, 67 wraz z budową studni chłonnych na terenie wsi Sokole (gm. Michałowo). Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Michałowo.

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 22.05.2017 r. w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 7131777.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Burmistrza

                                                                                                              /-/ Elżbieta Rosińska


Michałowo 2017.05.05

 

IG.6733.2.2017.AH

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MICHAŁOWA

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 199),

z a w i a d a m i a m

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia z linią napowietrzno - kablową nn (0,4kV) i złącz kablowo pomiarowych przewidzianego do realizacji na terenie dz. nr 130/1, 130/2, 132/1, 132/2, 133, 149 w obrębie 54 Michałowo - Rolne (gm. Michałowo). Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w imieniu której działa pełnomocnik Pan Michał Kaźmierczak.

            Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

 

Z up. Burmistrza

                                                                                                              /-/ Elżbieta Rosińska 


Michałowo 2017.04.28

 

IG.6733.3.2017.AH

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 2017.04.28

Burmistrz Michałowa stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie dotyczącej budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV z linią kablową światłowodową i zasobnikami światłowodowymi (obejmującej: linie kablowe średniego napięcia SN 15kV z liniami kablowymi światłowodowymi oraz zasobnikami światłowodowymi, linie kablowe średniego napięcia SN 15kV, zasobniki światłowodowe) przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 392/26, 392/27, 391, 335/1, 367, 366/12, 366/11, 365/1, 347/1, 336/8 w obrębie 20 Kobylanka i dz. nr 493, 494, 490, 623, 624, 625 w obrębie 36 Pieńki (gm. Michałowo) oraz dz. nr 1786, 1558, 1263, 1518 w obrębie 8 Gródek (gm. Gródek).

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A., w imieniu której działa pełnomocnik Inwestora Pan Andrzej Kamiński.

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wnieść swoje ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 11.05.2017 r. w Referacie Inwestycyjno - Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu tel. 85 7131777.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Burmistrza

                                                                                                            /-/ Elżbieta Rosińska

 

 


   Michałowo 2017.04.27

Burmistrz Michałowa                                                                                                            

16-050 Michałowo

ul. Białostocka 11

 

 

IG.6730.12.2017.AH

 

ZAWIADOMIENIE

 

 Burmistrz Michałowa działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Państwa Grażyny i Mirosława Rowińskich informuje o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wolno stojącego parterowego budynku rekreacji indywidualnej przeznaczonej do okresowego wypoczynku o powierzchni zabudowy do 35 m2 wraz z komunikacją i infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na terenie części dz. nr 55 w obrębie 34 Odnoga (gm. Michałowo).

W związku z powyższym, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dokumentów i materiałów, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Michałowie,
ul. Białostocka 11.

Po tym terminie wydana zostanie przedmiotowa decyzja na podstawie materiałów znajdujących się w aktach sprawy.

 

z up. Burmistrza

mgr inż. Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Metryka strony

Udostępniający: Maciej Woźniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Data wytworzenia: 2017-04-13

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-03-16

Data modyfikacji: 2018-02-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-03-16