Informacja "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane. Numer ogłoszenia: 140892 - 2008 " z dnia 2008-06-26 dotyczący Michałowo: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na gruntach wsi Sokole i Żednia.

Data wydania 2008-06-26
w sprawie Michałowo: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na gruntach wsi Sokole i Żednia.
Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane. Numer ogłoszenia: 140892 - 2008

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 58291 - 2008.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Michałowie, ul. Wąska, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 085 719-85-93.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na gruntach wsi Sokole i Żednia..

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie sieci wodociągowej wraz z podłączeniami PCV DN 100 o długości 4141 m, PCV DN 80 - 1149 m, PE DN 63- 266 m, PE DN 32-40 - 741 m, hydrantów sztuk 8, podłączenia indywidualne - 30 szt. Zamówienie obejmuje zajęcie pasa drogi wojewódzkiej w postaci dwóch przejść poprzecznych. Wykonawca ponosi koszta związane z zajęciem pasa drogowego. Zamówienie obejmuje wykonanie prac na terenie zamkniętym (obszar kolejowy linii kolejowej nr 37 Białystok - Zubki Białostockie) o łącznej długości 3475 mb linii głównej oraz 118 mb przyłączy. Maksymalny okres prowadzenia prac budowlanych w pasie kolejowym 21 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania pasa kolejowego. Powyższe prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną posiadaną przez Zamawiającego oraz prawem budowlanym i polskimi normami.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50-8.

 

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 202980,3 PLN.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

 

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.06.2008.

 

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

 

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

  • Zakład Usługowy Instalatorstwo Sanitarne Mirosław Smolski, ul. Graniczna 31, 18-100 Łapy, kraj/woj. podlaskie.

 

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 

  • Cena wybranej oferty: 202980.30

  • Oferta z najniższą ceną: 202980.30 / oferta z najwyższą ceną: 280914.42

  • Waluta: PLN.

 

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 58291-2008 z dnia 21.03.2008 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Michałowo
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na gruntach wsi Sokole i Żednia.
Termin składania ofert: 14.04.2008

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-07-14

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-07-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-07-14