Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawę paliw silnikowych na 2018 rok

                    Michałowo, 15.12.2017r.

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe

ul. Białostocka 70, 16-050 Michałowo

tel./fax 85 7131-790; e-mail: zgkim@michalowo.ug.gov.pl

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę
paliw silnikowych na 2018 rok

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 86 ust. 5  oraz art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zamawiający zawiadamia, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 261.890    ,00 zł brutto oraz, że po dokonaniu badania
i oceny oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

„BEST” Łukaszuk-Rybiński Sp. J. ul. Białostocka 68, 16-050 Michałowo.

Cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 256.705,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy, siedemset pięć złotych).

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono,
iż oferta nr 1 firmy „BEST” Łukaszuk-Rybiński Sp. J. ul. Białostocka 68, 16-050 Michałowo, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru - kryterium oceny ofert stanowiła cena 60% oraz odległość do stacji tankowania 40%. Wykonawca „BEST” Łukaszuk-Rybiński Sp. J. ul. Białostocka 68, 16-050 Michałowo złożył najkorzystniejszą ofertę.

W niniejszym postępowaniu została złożona jedna ważna oferta.

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

III. Zostały złożone oferty zgodnie z tabelą poniżej

Nr oferty

Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty

Liczba pkt

w kryterium cena – 60%

w kryt. odl. do stacji – 40%

Razem

1.

„BEST” Łukaszuk-Rybiński Sp. J. ul. Białostocka 68, 16-050 Michałowo

  60 pkt   

 40 pkt

 

 

 100 pkt   

  1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp (faksem lub drogą elektroniczną) oraz w postępowaniu
    o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty– podstawa prawna art. 94 ust. 2 pkt 3 w zw.
    z art. 94 ust.2 pkt 3a.

 

 

 

 

Eugeniusz Załęski

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

                                                  

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Eugeniusz Załęski

Data wytworzenia: 2017-12-15

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-12-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-12-15