Michałowo, 01.12.2015 r.

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie,

ul. Białostocka 70, 16-050 Michałowo

faks 85 7131-790; e-mail: zgkim1@michalowo.ug.gov.pl

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę
paliw silnikowych na 2016  rok

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia, że po dokonaniu badania
i oceny oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

„BEST” Łukaszuk-Rybiński Sp. J. ul. Białostocka 68, 16-050 Michałowo.

Cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 278.975,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy, dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych, 00/100 groszy ).

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono,
iż oferta nr 1 firmy „BEST” Łukaszuk-Rybiński Sp. J. ul. Białostocka 68, 16-050 Michałowo, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru - kryterium oceny ofert stanowiła cena 100%. Wykonawca „BEST” Łukaszuk-Rybiński Sp. J. ul. Białostocka 68, 16-050 Michałowo złożył najkorzystniejszą ofertę.

W niniejszym postępowaniu została złożona jedna ważna oferta.

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

III. Zostały złożone oferty zgodnie z tabelą poniżej

Nr oferty

Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty

Liczba pkt
w kryterium cena – 100%

Razem

1.

„BEST” Łukaszuk-Rybiński Sp. J. ul. Białostocka 68, 16-050 Michałowo

  100 pkt   

  100 pkt   

IV. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie  krótszym niż  5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 uPzp (faksem lub drogą elektroniczną) oraz w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty– podstawa prawna art. 94 ust. 2  pkt 3 w zw.
z art. 94 ust.2 pkt 3a.

 

 

 

 

Eugeniusz Załęski

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

                                                 

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Załęski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-12-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-12-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-12-01