Nabór na stanowisko kierowcy autobusu szkolnego

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Michałowie

ogłasza nabór na stanowisko kierowcy autobusu szkolnego

 

I. Nazwa i adres jednostki: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie ul. Białostocka 70, 16-050 Michałowo

II. Określenie stanowiska: kierowca autobusu szkolnego

III. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie zawodowe/średnie,

3) staż pracy minimum 1 rok na stanowisku kierowcy autobusu,

4) posiadanie prawa jazdy kategorii C i D,                                                    

5) zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami, dla których wymagana jest określona kategoria prawa jazdy,

6) świadectwo kwalifikacji na przewóz osób i rzeczy,                                  

7) oświadczenie o niekaralności  (wobec kierowcy wykonującego przewozy drogowe nie może być orzeczony zakaz wykonywania zawodu kierowcy (art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym).       

IV. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność pracy w zespole

2) komunikatywność

3) dyspozycyjność i elastyczność

V. Wymagane dokumenty:

1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

2) certyfikat na tachografy cyfrowe,

3) kserokopia prawa jazdy,

4) świadectwo kwalifikacji na przewóz osób i rzeczy,                                  

Dokumenty wymienione niżej należy złożyć w przypadku nieważności świadectwa kwalifikacji:

- orzeczenie psychologiczne,

- zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku kierowcy autobusu,

- zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby/rzeczy.

5) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)”.

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) dowóz dzieci do szkoły i ich rozwóz,                                                       

2) współpraca z opiekunem zajmującym się bezpiecznym dowozem dzieci do szkoły i ich powrotem ze szkoły,                                                             

3) wyjazdy wycieczkowe poza obszar gminy Michałowo.

4) kierowanie innymi środkami transportu będącymi na wyposażeniu ZGKiM w   Michałowie                                                                                                                                                                

VII. Wymiar czasu pracy: 1 etat

VIII. Dane Osobowe: Klauzula informacyjna                

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. Administrator danych i kontakt do niego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie, ul. Białostocka 70, 16-050 Michałowo. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko kierowcy autobusu szkolnego. Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy j w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

IX. Oferty należy składać osobiście lub przesłać na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie

ul. Białostocka 70, 16-050 Michałowo

do dnia  28.09.2018 r. do godz.15.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu        666-306-880.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Puczyńska

Data wytworzenia: 2018-09-12

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-09-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-09-12