NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektora ds. finansowo-organizacyjnych w ZGKiM w Michałowie

KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MICHAŁOWIE

OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektora ds. finansowo-organizacyjnych

w ZGKiM w Michałowie

Data: 19.03.2019r.

Termin składania ofert: 05.04.2019r.

WYMIAR ETATU – 1/1 (1 osoba)

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) sprawy wodno-kanalizacyjne:

  - przygotowywanie umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,

  - naliczanie opłat za wodę i ścieki –fakturowanie,

  - księgowanie wpłat,

  - nadzór nad ściągalnością opłat za wodę i ścieki -wystawianie upomnień, kierowanie spraw do Sądu,

  - sporządzanie kalkulacji ceny wody i ścieków oraz kalkulacji ceny wywozu nieczystości płynnych,

  - naliczanie opłat za pobór wód podziemnych oraz za wprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki,

  - przygotowywanie i wydawanie inwestorom uzgodnień do podłączenia inwestycji lub istniejącego     budynku do gminnej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,

b) Naliczanie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza.

c) Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi.

d) Realizacja zadań w zakresie spraw kadrowych:

 - prowadzenie akt osobowych,

 - prowadzenie ewidencji czasu pracy,

 - sporządzanie kart pracy,

 - prowadzenie dokumentacji ewidencji zakupów sortów mundurowych,

 - prowadzenie kart przydziału sprzętu pracownikom,

 - sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz,

 - współdziałanie w zakresie wykonywanych zadań z innymi komórkami organizacyjnymi ZGKiM.

e) Prowadzenie kart materiałowych – zakup i rozchód materiałów

f) Wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonych.

2. Wymagania niezbędne:

    - wykształcenie wyższe,

    - pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych,

    - stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy,

    - dobra znajomość obsługi komputera,

    - dyspozycyjność,

    - komunikatywność.

3. Wymagane dokumenty:

 - list motywacyjny – opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r., poz. 1182, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014r. , poz. 1202),

 - Życiorys – (curriculum Vitae) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, potwierdzonej właściwymi dokumentami (kopiami), opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r., poz. 1182, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014r. , poz. 1202),

 - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (zgodnie z załącznikiem nr 1),

 - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne,

 - oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku podinspektora ds. finansowo-organizacyjnych

- w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

4. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

  -  wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie ZGKiM w Michałowie lub na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Białostocka 70, 16-050 Michałowo w terminie do 05.04.2019r. do godziny 15:00, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem: „ NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. FINANSOWO-ORGANIZACYJNYCH” (w przypadku wysłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do ZGKiM). Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001r., Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.)-zgkim@michalowo.ug.gov.pl,

- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone,

- termin otwarcia ofert: 08.04.2019 roku godz. 10.00

- lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie rozpowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej ZGKiM.

5. Inne informacje:

- nabór na wolne stanowisko pracy przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez kierownika ZGKiM,

 - o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną,

 - kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. Badania lekarskie kandydatów do pracy przeprowadza się na podstawie kodeksu pracy i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. z 1996r., Nr 69, poz. 332 z późn. zm.),

- wyniki naboru na stanowisko podinspektora ds. finansowo-organizacyjnych w ZGKiM w Michałowie zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej zakładu.

6. Dane Osobowe: Klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. Administrator danych i kontakt do niego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie, ul. Białostocka 70, 16-050 Michałowo. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko kierowcy autobusu szkolnego. Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy j w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

 

Kierownik ZGKiM

w Michałowie

Bogdan Budzisz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogdan Budzisz

Data wytworzenia: 2019-03-19

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-03-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-03-19