OBWIESZCZENIE

KOMISJI OKREGOWEJ NR 15

W Michałowie

Z DNIA 01.06.2015 r.

 

Na podstawie § 15 Uchwały Nr 8/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku z art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r, Nr 101, Poz 927 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej:

 

 1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania : 3 338
 2. Liczba oddanych głosów: 57
 1. głosów ważnych oddano: 57
 2. głosów nieważnych oddano: 0

 

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnych głosów:

 1. Kazberuk Feliks - 21
 2. Samojlik Włodzimierz - 28
 3. Szczepańczuk Stanisław - 23
 4. Wowk Anna - 18

 

1. W okręgu wyborczym wybierano

 - dwóch członków Rady Powiatowej Izby Rolniczej*).

2. Na podstawie wyników głosowania Komisja stwierdza następujący wynik wyborów:

Najwięcej głosów ważnych uzyskał/li kandydat/ci:

 1. 1. . Samojlik Włodzimierz - 28
 2. Szczepańczuk Stanisław - 23

 

Którzy zostali wybrani do Rady Powiatowej Izby Rolniczej

 

 

 

 

 

                           Przewodniczący Komisji Okręgowej

 

                                Jarosław Anchim


OGŁOSZENIE

Podlaska Izba Rolnicza informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła wybory do rad powiatowych izb rolniczych na dzień


31 maja 2015 r.

 

Głosowanie będzie się odbywać w godz. 8.00 – 18.00

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczych znajduje się w URZĘDZIE MIEJSKIM W MICHAŁOWIE

 


WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

 

Komisja Wojewódzka powołana do przeprowadzenia wyborów do rad powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej informuje,

że dnia 29.04.2015 r. Uchwałą Nr 3/2015 powołała Komisje Okręgowe.

W związku z tym serdecznie zapraszamy osoby chętne  do kandydowania do rad powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej do zgłaszania się do Komisji Okręgowych z listami poparcia (min. 50 podpisów), formularzem zgłoszenia kandydata oraz oświadczeniem
o wyrażaniu zgody na kandydowanie (dokumenty dostępne na stronie www.pirol.pl w zakładce wybory 2015).

Termin zgłaszania kandydatów do Komisji Okręgowych

upływa z dniem 11.05.2015 r. o godzinie 15.00

 

 

Termin wyborów 31.05.2015 r. w godzinach 8.00 - 18.00
 

 

 

Przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej

Anna Baszeń


WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Urząd Miejski w Michałowie przekazuje najważniejsze informacje na temat wyborów do Izb Rolniczych, które zgodnie z uchwałą nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z 25 listopada 2014r. zostały zarządzone na niedzielę 31 maja 2015r. Podstawę prawną działalności samorządu rolniczego  w Polsce stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1079)

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do powszechnego samorządu rolniczego mają: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

Członkowie Izby, którzy chcą kandydować do Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej muszą czytelnie wypełnić następujące dokumenty:

1) druk zgłoszenia kandydata,

2) druk oświadczenia o zgodzie na kandydowanie,

3) czytelnie wypełnioną listę popierającą kandydata, zawierającą co najmniej 50 własnoręcznych podpisów członków danej izby posiadających prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym. Poparcia można udzielić więcej niż jednemu kandydatowi. Wycofanie udzielonego poparcia jest nieskuteczne.

Wszystkie druki dostępne są na stronie internetowej Podlaskiej Izby Rolniczej: www.pirol.pl w zakładce „wybory 2015” lub Urzędzie Miejskim w Michałowie, pokój Nr 9.

Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2015 r. (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego) do komisji okręgowych w celu zarejestrowania.

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. 17.05.2015 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

 

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych przedstawia się następująco:

 

Termin wykonania czynności

Rodzaj czynności

najpóźniej w dniu 31 stycznia 2015 r.

podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

najpóźniej w dniu 3 kwietnia 2015 r

wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej izby

najpóźniej w dniu 1 maja 2015 r.

sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej

najpóźniej w dniu 4 maja 2015 r.

powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej

najpóźniej w dniu 6 maja 2015 r.

przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów wyborczych komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej

najpóźniej w dniu 8 maja 2015 r.

podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez komisje okręgowe

najpóźniej w dniu 11 maja 2015 r.

zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych w celu zarejestrowania

najpóźniej w dniu 15 maja 2015 r.

- powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej,

- przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej

najpóźniej w dniu 17 maja 2015 r.

udostępnienie do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

najpóźniej w dniu 21 maja 2015 r.

podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych

do godz. 24ºº

30 maja 2015r.

dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

do godz. 24ºº

30 maja 2015r.

przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania komisjom obwodowym

godz. 8ºº – 18ºº

31 maja 2015 r.

głosowanie – Urząd Gminy Miedziana Góra, sala konferencyjna

najpóźniej w dniu 21 czerwca 2015 r.

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej izby

najpóźniej w dniu 12 lipca 2015 r.

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszego posiedzenia nowo wybranego walnego zgromadzenia

 
 

 

Załączniki do treści

 • uchwala_krajowej_izby_rolniczej (PDF, 700,5 KB)

  Uchwała Nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25. listopada 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-03-03

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-06-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-03-03