Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z 13 czerwca 2018

Michałowo, 19 czerwca 2018 r.

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych

W dniu 13.06.2018 r. wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018  r. poz. 450, 650, 723). Oferta spełnia ustawowe warunki. Wysokość dofinansowania nie przekracza 10 000 zł. Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

 

Uznając celowość zadania publicznego Burmistrz Michałowa podaje informację o zadaniu.

Oferent: Fundacja Nowa Wola, Nowa Wola 89, 16-050 Michałowo

Tytuł zadania publicznego: „Zbiór Form Artystycznych Osób Niepełnosprawnych”

Wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

Koszt całkowity realizacji zadania: 3 200 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych)

Termin realizacji zadania: 1.10-30.11.2018

 

Zgodnie z art. 19a ustawy informacja o złożonej ofercie zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie (pełna treść oferty dostępna jest w pok. 23) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.michalowo.eu.

Zgodnie z ust. 3 i ust. 4 w/w art. ustawy w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać do dnia 26 czerwca br. do godz. 15.15 na adres e-mail: sekretariat@michalowo.eu lub na adres Urzędu Miejskiego w Michalowie, ul. Białostocka 11. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w w/w terminie.

 

Burmistrz Michalowa

  Włodzimierz Konończuk

Załączniki:

  • Oferta

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Chmielewski

Data wytworzenia: 2018-06-19

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-06-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-06-19