Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu promocji gminy

Michałowo, 19 lipca 2017 r.

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu promocji gminy

W dniu 17.07.2017 r. wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2017  r. poz. 573). Oferta spełnia ustawowe warunki. Wysokość dofinansowania nie przekracza 10 000 zł. Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Uznając celowość zadania publicznego Burmistrz Michałowa podaje informację o zadaniu.

Oferent: Uczniowski Klub Żeglarski Michałowo, ul. Sienkiewicza 21a, 16-050 Michałowo

Tytuł zadania publicznego: „Michałowo na żaglach”

Wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

Koszt całkowity realizacji zadania: 3 600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych)

Termin realizacji zadania: 1-30.08.2017

 

Zgodnie z art. 19a ustawy informacja o złożonej ofercie zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie (pełna treść oferty dostępna jest w pok. 23) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.michalowo.eu.

Zgodnie z ust. 3 i ust. 4 w/w art. ustawy w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać do dnia 26 lipca br. do godz. 15.15 na adres e-mail: sekretariat@michalowo.eu lub na adres Urzędu Miejskiego w Michalowie, ul. Białostocka 11. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w w/w terminie.

 

Burmistrz Michalowa

  Włodzimierz Konończuk

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Chmielewski

Data wytworzenia: 2017-07-17

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-07-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-07-19