Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Michałowo, 10 sierpnia 2018 r.

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych

W dniu 10.08.2018 r. wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018  r. poz. 450, 650, 723). Oferta spełnia ustawowe warunki. Wysokość dofinansowania nie przekracza 10 000 zł. Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

 

Uznając celowość zadania publicznego Burmistrz Michałowa podaje informację o zadaniu.

Oferent: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Zagrożonym Wykluczeniem Społecznym „Lepsze Jutro”

Tytuł zadania publicznego: „Dożynki Gminne w Jałówce”

Wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 4500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych)

Koszt całkowity realizacji zadania: 8 500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych)

Termin realizacji zadania: 26.08.2018

 

Zgodnie z art. 19a ustawy informacja o złożonej ofercie zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie (pełna treść oferty dostępna jest w pok. 23) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.michalowo.eu.

Zgodnie z ust. 3 i ust. 4 w/w art. ustawy w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać do dnia 17 sierpnia br. do godz. 15.15 na adres e-mail: sekretariat@michalowo.eu lub na adres Urzędu Miejskiego w Michalowie, ul. Białostocka 11. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną w w/w terminie.

 

Burmistrz Michalowa

  Włodzimierz Konończuk

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Chmielewski

Data wytworzenia: 2018-08-10

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2018-08-16

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2018-08-11