Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Michałowo – sportów wodnych w 2021 roku.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Michałowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań  publicznych
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Michałowo – sportów wodnych w 2021 roku.

I. Postanowienia ogólne.

 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37).
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu
 3. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. W ramach Konkursu dofinansowane będą następujące zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Michałowo:

 1.  Upowszechnianie na terenie gminy masowej kultury fizycznej – sportów wodnych poprzez prowadzenie żeglarskich zajęć szkoleniowych, sportowo-rekreacyjnych, udział w żeglarskich regatach i obozach (w tym wyjazdowych) do kwoty 120 tysięcy złotych (zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania)

III.  W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość przydzielenia odpowiednio niższego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, mogą oni negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub złożyć oświadczenie, że nie będą oni związani złożonymi ofertami.

 

IV. Zasady i warunki przyznawania dotacji.

 1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37), ustawy z dnia 27 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami)
 2. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37), które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Michałowo;
  2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
  3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania;
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań, będących przedmiotem konkursu,
  5. przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na formularzu zawartym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami i zgodną z wymaganiami szczegółowymi poszczególnych zadań.
 3. Określone w pkt II niniejszego ogłoszenia środki finansowe mogą być wydatkowane na finansowanie kosztów niezbędnych do optymalnej realizacji zadania, które zostaną przewidziane w ofercie i uwzględnione w kosztorysie przewidywanych kosztów realizacji zadania.
 4. Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
 5. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym Komisja Konkursowa i przedkłada wyniki Burmistrzowi Michałowa. Skład osobowy Komisji Konkursowej określi zarządzenie Burmistrza, które zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowo.
 6. Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Burmistrz Michałowa
 7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego, która zostanie zawarta pomiędzy Burmistrzem Michałowa a Organizacją wnioskującą.
 8. Przed zawarciem umowy Organizacja przedkłada kosztorys zadania ze wskazaniem na typ kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik do umowy.
 9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

V. Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2021 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.

VI. Termin składania ofert.

 1. Wyznacza się termin składania ofert do dnia 9 marca 2021 roku. W razie złożenia oferty za pośrednictwem polskiej placówki operatora pocztowego decyduje data stempla pocztowego.
 2. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 3. Oferty należy składać osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskim w Michałowie ul. Białostocka 11, 16 – 050 Michałowo, lub za pośrednictwem poczty. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań  publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Michałowo – sportów wodnych w 2021 roku”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
 4. Oferty należy składać zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Druki można pobierać w Urzędzie Miejskim w Michałowie ul. Białostocka 11.
 5. Każdy projekt zadania winien być złożony jako oddzielna oferta, w innym przypadku nie będzie rozpatrzony.
 6. Do oferty należy dołączyć:
  1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji,
  2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2020 rok,
  3. statut podmiotu.
 7. Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert:

 

VII. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Wysokość środków finansowych przekazanych  na realizację zadań  publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Michałowo – sportów wodnych w 2020 r. wyniosła 120 000,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 120 000,00 zł;

VIII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

 1. Wybór ofert nastąpi w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych, bez wzywania do uzupełnienia
 3. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
  1. zgodność oferty z warunkami konkursowymi,
  2. merytoryczna wartość oferty,
  3. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu podanych informacji,
  4. ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania
  5. dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,
  6. ilość uczestników i beneficjentów zadania,
  7. zasięg przedsięwzięcia,
  8. rozliczenie się podmiotu z realizacji zadań w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości i rzetelności.
 4. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Michałowa w drodze Zarządzenia. Od Zarządzenia Burmistrza Michałowa w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

Michałowo, 22 lutego 2021 r.

 

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela Konrad Sikora  – Zastępca Burmistrza Michałowa, tel. 085 71 31 775.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Konrad Sikora

Data wytworzenia: 2021-02-22

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2021-02-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2021-02-22