Ogłoszenie - nabór wniosków o przyznanie dotacji w 2018 roku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Michałowo

O G Ł O S Z E N I E

 

BURMISTRZ MICHAŁOWA

na podstawie Uchwały Nr XXX/312/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Michałowo

zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji w  2018 roku

 na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Michałowo.

 

1. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określone są w uchwale nr XXX/312/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Michałowo.

2. Termin realizacji zadania opisanego we wniosku powinien rozpoczynać się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a kończyć nie później niż 30 listopada 2018 r.

3. Termin wykorzystania dotacji ustala się do dnia 15 grudnia 2018 r.

4. Dotacje przyznaje Rada Miejska w Michałowie na wniosek Burmistrza Michałowa w oparciu o następujące kryteria:

  1. stan zachowania zabytku;
  2. wartość historyczna, naukowa bądź artystyczna zabytku oraz jego znaczenie dla Gminy Michałowo;
  3. wpływ planowanych prac lub robót na wartość zabytku;
  4. promowanie historii i dziedzictwa kulturowego Gminy Michałowo;
  5. wysokość środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł;
  6. prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Michałowo w latach poprzednich.

5. Kwota w budżecie Gminy Michałowo na 2017 r. przeznaczona na udzielenie dotacji wynosi 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

6. Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania. Wysokość środków własnych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie może być niższa 10%.

7. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych wniosków przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator zastrzega się możliwość przydzielenia odpowiednio niższego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

8. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do zgłoszonej we wniosku, wnioskodawcy mogą negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub złożyć oświadczenie, że nie będą oni związani złożonymi ofertami.

9. Wnioski na obowiązującym formularzu wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej zapisem „Wniosek o dotację na zabytki” w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11.

10. Termin składania wniosków upływa z dniem 31 maja 2018 r.

11. Dotacje zostaną przyznane przez Radę Miejską w Michałowie w drodze uchwały podjętej do końca czerwca 2018 r.

 

Informacji udziela Zastępca Burmistrza Michałowa Jerzy Chmielewski, tel. 085 71 31 775.

 

Michałowo, 30 kwietnia 2018 r.

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Chmielewski

Data wytworzenia: 2018-04-30

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-04-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-04-30