NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
 
Burmistrz Michałowa – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach od 08 września 2010 r. do 31 października 2010 r.
 
I. WYMAGANIA
1)    osoba pełnoletnia, sprawna fizycznie, korzystająca z pełni praw publicznych i nie karana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe)
2)    co najmniej średnie wykształcenie( preferowane rolnicze, geodezyjne, ekonomiczne)
3)    znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS
4)    praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych
5)    komunikatywność i umiejętności interpersonalne- uprzejmość, cierpliwość, łatwość nawiązywania kontaktów i wzbudzania zaufania wśród osób z którymi będą przeprowadzane wywiady
6)    podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa
7)    obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy
           zamieszkiwanie, praca praca, nauka na terenie gminy Michałowo
 
Ważna informacja !
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Burmistrza jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w 3 dniowym szkoleniu  z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia
 
III. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16 czerwca 2010 r.
 
IV. WYMAGANE DOKUMENTY
1)    Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem: -imienia i nazwiska -adresu zamieszkania -telefon, adres –email -data urodzenia -miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy -w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty -w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,
2)    dokument poświadczający wykształcenie,
3)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych  
4)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym
      przestępstwa skarbowe),
5)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Wzory oświadczeń, o których mowa w pkt. 3,4,5 do pobrania w Urzędzie Miejskim w Michałowie, ul. Wąska 1, pokój nr 16 lub pobrać z linku poniżej tego ogłoszenia.

V.  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 
Urząd Miejski w Michałowie
ul. Wąska 1
16-050 Michałowo
Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010 ”
 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

GMINNY KOMISARZ SPISOWY

Marek Nazarko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Stpiczyńska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-05-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-06-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-05-27