Oferta pracy na stanowisko Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i obsługi funduszu sołeckiego w Urzędzie Miejskim w Michałowie z dnia 2017-11-23

Numer konkursu 4
Departament Referat Inwestycyjno - Geodezyjny
Data 2017-11-23
Termin składania ofert 2017-12-04
Stanowisko Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i obsługi funduszu sołeckiego w Urzędzie Miejskim w Michałowie

BURMISTRZ MICHAŁOWA
OGŁASZA
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i obsługi funduszu sołeckiego
w Urzędzie Miejskim w Michałowie

WYMIAR ETATU – 4/5 (1 osoba)

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. monitorowanie na bieżąco możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, w szczególności z funduszy unijnych, na realizację zadań gminy przede wszystkim o charakterze inwestycyjnym,
  2. przygotowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów z funduszy zewnętrznych,
  3. przygotowywanie dokumentów związanych z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów,
  4. stała współpraca i nawiązywanie kontaktów z instytucjami zajmującymi się przyznawaniem dotacji w szczególności z programów unijnych,
  5. współdziałanie przy sporządzaniu rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych Gminy,
  6. prowadzenie działań o charakterze informacyjnym w zakresie warunków i możliwości pozyskiwania dotacji przez podmioty z terenu gminy, nie należące do sektora finansów publicznych (organizacje pozarządowe, parafie, rolników, przedsiębiorców),
  7. prowadzenie spraw dotyczących funduszu sołeckiego.

2. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:

a) zakres odpowiedzialności:

– rzetelne i terminowe załatwianie powierzonych spraw,

przestrzeganie porządku i dyscypliny w pracy,

usprawnienia organizacji i metod pracy Urzędu,

podejmowania działań na rzecz poprawy obsługi interesantów,

zabezpieczenie warunków ochrony tajemnicy państwowej i służbowej,

– zabezpieczenie warunków ochrony danych osobowych,

– za wykonywanie powierzonych zadań szczegółowych wg kryterium legalności,
   rzetelności i gospodarności,

– za zabezpieczenie warunków ochrony tajemnicy służbowej,

– za zabezpieczenie warunków ochrony danych osobowych,

b) zakres uprawnień – brak.

 

  1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy;

4) wykształcenie wyższe;

5) staż pracy minimum 5 lat, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku związanym z przygotowywaniem i zarządzaniem projektami finansowanymi z funduszy unijnych i innych źródeł;

5) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne;

6) dyspozycyjność;

7) komunikatywność;

8) nieposzlakowana opinia;

9) dobra znajomości obsługi komputera – pakiet Microsoft Office ,

10) umiejętność administrowania stronami internetowymi;

11) posiadanie prawa jazdy kat. B;

12) znajomość przepisów prawa (w podstawowym zakresie) w szczególności:

– ustawy o samorządzie gminnym,

– ustawy o pracownikach samorządowych,

– ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,

– ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

4. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność pracy w zespole,

2) systematyczność, dokładność, samodzielność, odpowiedzialność

3) dynamika i aktywność działania,

4) zdolność kreatywnego myślenia

5) umiejętność sprawnej organizacji pracy,

6) umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

7) kultura osobista.

 

5. Informacja o warunkach pracy:

a) praca w budynku Urzędu Miejskiego i poza nim;

b) praca administracyjno-biurowa w systemie jednozmianowym;

c) praca przy monitorze ekranowym;

d) wymiar czasu pracy – 4/5 etatu (32 godziny tygodniowo);

e) budynek dostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim;

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

7. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny – opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930),

2) Życiorys – (curriculum vitae) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, potwierdzonej właściwymi dokumentami (kopiami), opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930),

3) dokumenty poświadczające wykształcenie i staż pracy lub uwierzytelniona kopia (dyplomy, świadectwa szkolne, świadectwa pracy, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),

4) oryginał kwestionariusza osobowego,

5) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne lub informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzone datą nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem,

6) oświadczenie lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku Inspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i obsługi funduszu sołeckiego,

7) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

8) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie (w biurze podawczym) lub na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo w terminie do 4 grudnia 2017 r. do godz. 15-tej w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH I OBSŁUGI FUNDUSZU SOŁECKIEGO” (w przypadku wysłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do Urzędu).

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

3) Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 

9. Inne informacje:

1) Nabór na wolne stanowisko pracy przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Michałowa.

2) O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3) Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz informację o niekaralności. Badania lekarskie kandydatów do pracy przeprowadza się na podstawie kodeksu pracy i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2067).

4) Warunki, sposób i tryb udzielania informacji o osobach ( informacja o niekaralności) określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1025, z 2016 r. poz. 411).

5) Wyniki naboru na stanowisko Inspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i obsługi funduszu sołeckiego w Urzędzie Miejskim w Michałowie zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie.

6) Zatrudniona osoba, o której mowa w art.16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

 

Szczegółowych informacji w sprawie naboru udziela Pan Jerzy Chmielewski – Sekretarz Gminy Michałowo, tel. 85 713 17 75, 881 011 607

 

Michałowo, 23 listopada 2017 r.

Burmistrz Michalowa

Włodzimierz Konończuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Chmielewski

Data wytworzenia: 2017-11-23

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-11-23

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-11-23