Oferta pracy na stanowisko Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie z dnia 2017-12-14

Numer konkursu 1
Departament ZGKIM
Data 2017-12-14
Termin składania ofert 2018-01-15
Stanowisko Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie

BURMISTRZ MICHAŁOWA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie

 

 1. Miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie,
  ul. Białostocka 70, 16-050 Michałowo.
 2. Wymagania niezbędne
 • obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
 • wykształcenie wyższe (preferowane techniczne);
 • staż pracy minimum 5 lat,
 • dostateczna wiedza i praktyka dotycząca funkcjonowania Zakładu jako jednostki sektora finansów publicznych w zakresie m.in. gospodarki wodno-ściekowej, utrzymania czystości i porządku, gospodarki mieszkaniowej, zarządzania i administrowania siecią dróg gminnych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • cechy osobowe i umiejętności pozwalające na kierowanie zespołem ludzi

 

 1. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
 • dobra znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawo zamówień publicznych i prawo ochrony środowiska,
 • znajomość zasad planowania i realizowania inwestycji,
 • znajomość obsługi komputera (MS OFFICE),
 • prawo jazdy kat. B,
 • kreatywność, komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność, odporność na stres, motywacja do pracy.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
 • kierowanie Zakładem oraz reprezentowanie go na zewnątrz w granicach udzielonych upoważnień,
 • tworzenie warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych zapewniających realizację celów i zadań statutowych Zakładu,
 • organizowanie pracy Zakładu oraz ustalanie organizacji wewnętrznej Zakładu,
 • wykonywanie czynności ze stosunku pracy wobec pracowników Zakładu,
 • kierowanie gospodarką finansową Zakładu i ponoszenie odpowiedzialności za jej prawidłowość w tym opracowywanie planu finansowego Zakładu oraz dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym,
 • składanie Burmistrzowi i Radzie Miejskiej sprawozdań z działalności Zakładu,
 • dokonywanie analizy ekonomicznej Zakładu ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów – dbanie o pozytywne wyniki ekonomiczne Zakładu,
 • nadzór nad pracownikami z robót publicznych, stażystami
 1. Warunki pracy:
 • wymiar czasu pracy: pełny etat
 • praca o charakterze administracyjno-biurowym, także w terenie,
 • w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym obowiązuje służba przygotowawcza,

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny – opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930),

2) Życiorys – (curriculum vitae) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, potwierdzonej właściwymi dokumentami (kopiami), opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),

3) dokumenty poświadczające wykształcenie i staż pracy lub uwierzytelnione kopie (dyplomy, świadectwa szkolne, świadectwa pracy, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),

4) oryginał kwestionariusza osobowego,

5) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne lub informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzone datą nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem (przed zawarciem umowy o pracę wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności, wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

6) oświadczenie lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie,

7) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

8) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie (w biurze podawczym) lub na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo w terminie do 15 stycznia 2018 r. do godz. 15-tej w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MICHAŁOWIE” (w przypadku wysłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do Urzędu).

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

3) Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 

 1. Inne informacje:

1) Nabór na wolne stanowisko pracy przeprowadzi – dwuetapowo – komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Michałowa.

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie, czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.,

II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

2) O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3) Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz informację o niekaralności. Badania lekarskie kandydatów do pracy przeprowadza się na podstawie kodeksu pracy i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2067).

Warunki, sposób i tryb udzielania informacji o osobach ( informacja o niekaralności) określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1025, z 2016 r. poz. 411).

4) Wyniki naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie.

6) Zatrudniona osoba, o której mowa w art.16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

 

Szczegółowych informacji w sprawie naboru udziela Pan Jerzy Chmielewski – Sekretarz Gminy Michałowo, tel. 85 713 17 75, 881 011 607

 

 

Michałowo, 14 grudnia 2017 r.

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Chmielewski

Data wytworzenia: 2017-12-14

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-12-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-12-14