Oferta pracy na stanowisko Specjalista ds. promocji, polityki informacyjnej Gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Michałowie z dnia 2018-06-22

Numer konkursu 8
Departament Referat Organizacyjny
Data 2018-06-22
Termin składania ofert 2018-07-06
Stanowisko Specjalista ds. promocji, polityki informacyjnej Gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Michałowie

BURMISTRZ MICHAŁOWA
OGŁASZA
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Specjalista ds. promocji, polityki informacyjnej Gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Michałowie


WYMIAR ETATU – 1/2 (1 osoba)

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)    koordynacja polityki informacyjnej Gminy – Burmistrza, Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych,
2)    zamawianie artykułów reklamowych i materiałów promocyjnych Gminy, koordynowanie ich wydawania,
3)    współpraca z instytucjami, firmami, fundacjami i stowarzyszeniami w zakresie promowania walorów Gminy i regionu,
4)    monitoring wydarzeń odbywających się na terenie lub dotyczących Gminy do celów medialnych lub promocyjnych,
5)    prowadzenie profilu Gminy na Facebooku,
6)    dostarczanie bieżących informacji na stronę internetową Gminy,
7)    współpraca z gminną gazetą samorządową,
8)    inicjowanie spotkań władz gminy z liderami organizacji społecznych,
9)    prowadzenie zadań z zakresu współpracy samorządu gminy z organizacjami pozarządowymi.
2. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:
a) zakres odpowiedzialności:
– rzetelne i terminowe załatwianie powierzonych spraw,
– przestrzeganie porządku i dyscypliny w pracy,
– usprawnienia organizacji i metod pracy Urzędu,
– podejmowania działań na rzecz poprawy obsługi interesantów,
– zabezpieczenie warunków ochrony tajemnicy państwowej i służbowej,
– zabezpieczenie warunków ochrony danych osobowych,
– za wykonywanie powierzonych zadań szczegółowych wg kryterium legalności,
   rzetelności i gospodarności,
– za zabezpieczenie warunków ochrony tajemnicy służbowej,
– za zabezpieczenie warunków ochrony danych osobowych,
b) zakres uprawnień – brak.

3. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy;
4) minimum wykształcenie średnie, preferowane wyższe;
5) co najmniej 2-letni staż pracy;
6) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne;
7) dyspozycyjność;
8) komunikatywność;
9) nieposzlakowana opinia;
10) dobra znajomości obsługi komputera – pakiet Microsoft Office ,
11) umiejętność administrowania stronami internetowymi;
12) posiadanie prawa jazdy kat. B;
13) znajomość przepisów prawa (w podstawowym zakresie) w szczególności:
 – ustawy o samorządzie gminnym,
– ustawy o dostępie do informacji publicznej,
– ustawy o  prawie autorskim i prawach pokrewnych,  
– ustawy o pracownikach samorządowych,
– ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

4. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność pracy w zespole,
2) systematyczność, dokładność, samodzielność, odpowiedzialność
3) dynamika i aktywność działania,
4) zdolność kreatywnego myślenia
5) umiejętność sprawnej organizacji pracy,
6) umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
7) doświadczenie w kontaktach z mediami i współpracy z organizacjami pozarządowymi,
8) kultura osobista

5. Informacja o warunkach pracy:
a) praca w budynku Urzędu Miejskiego i poza nim;
b) praca administracyjno-biurowa w systemie jednozmianowym;
c) praca przy monitorze ekranowym;
d) wymiar czasu pracy – 1/2 etatu (20 godzin tygodniowo);
e) budynek dostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim;

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny – opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930),
2) Życiorys – (curriculum vitae) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, potwierdzonej właściwymi dokumentami (kopiami), opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902, z 2017 poz. 60, 1930),
3) dokumenty poświadczające wykształcenie lub uwierzytelniona kopia (dyplomy, świadectwa szkolne, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
4) oryginał kwestionariusza osobowego,
5) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne lub informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzone datą nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem,
6) oświadczenie lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. promocji, polityki informacyjnej Gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi,
7) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
8) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie (w biurze podawczym) lub na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo w terminie do 6 lipca 2018 r. do godz. 15-tej w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. PROMOCJI, POLITYKI INFORMACYJNEJ GMINY I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI” (w przypadku wysłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do Urzędu).
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
3) Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie.

9. Inne informacje:
1) Nabór na wolne stanowisko pracy przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Michałowa.
2) Dokumenty aplikacyjne, które zostały złożone niekompletnie, nie podlegają uzupełnieniu, a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych;
3) O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
4) Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz informację o niekaralności. Badania lekarskie kandydatów do pracy przeprowadza się na podstawie kodeksu pracy i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108, 4, 138, 3015, 357).
5) Warunki, sposób i tryb udzielania informacji o osobach ( informacja o niekaralności) określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 678, 1475, z 2018 r. poz. 106, 138, 398, 431, 730).
6) Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. promocji, polityki informacyjnej Gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Michałowie zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie.
7) Zatrudniona osoba, o której mowa w art.16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

Szczegółowych informacji w sprawie naboru udziela Pan Jerzy Chmielewski – Sekretarz Gminy Michałowo, tel. 85 713 17 75, 881 011 607

Michałowo, 22 czerwca 2018 r.


Burmistrz Michalowa
Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Chmielewski

Data wytworzenia: 2018-06-22

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-06-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-06-22