Oferta pracy na stanowisko Inspektor ds. oświaty w Urzędzie Miejskim w Michałowi z dnia 2018-04-11

Numer konkursu 7
Departament Referat Organizacyjny
Data 2018-04-11
Termin składania ofert 2018-04-26
Stanowisko Inspektor ds. oświaty

BURMISTRZ MICHAŁOWA 
OGŁASZA 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

 

Inspektor ds. oświaty

w Urzędzie Miejskim w Michałowie

ul.Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

WYMIAR ETATU: 4/5 etatu – 1 osoba

 

  1. Wymagania niezbędne:

1)     obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),

2)     pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)     stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy;

4)     wykształcenie wyższe o kierunku związanym z zakresem zadań realizowanym na stanowisku;;

5)     minimalny staż pracy – 5 lat;

6)     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne;

7)     dyspozycyjność;

8)     komunikatywność;

9)     nieposzlakowana opinia;

10)  dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office),

11)  znajomość przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami, zwłaszcza w zakresie:

– ustawy o systemie oświaty,

– ustawy Karta Nauczyciela;

– ustawy o dostępie do informacji publicznej

– ustawy o finansach publicznych,

– ustawy o pracownikach samorządowych,

– ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw, umiejętność ich interpretacji i wykorzystania do wykonywania zadań,

 

  1. Wymagania dodatkowe:

1)     umiejętność pracy w zespole,

2)     umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,

3)     umiejętność pracy pod presją czasu, zdolność do negocjacji,

4)     odpowiedzialność, dokładność, rzetelność,

5)     kultura osobista, komunikatywność.

 

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Prowadzenie spraw związanych z oświatą, w szczególności poprzez:

1)     Analizowanie, opiniowanie, przedstawianie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkoły podstawowej i przedszkola oraz wprowadzanie aneksów do arkuszy organizacyjnych.

2)     Koordynowanie i nadzorowanie przebiegu rekrutacji dzieci do placówek oświatowych

3)     Prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska kierownicze w szkole podstawowej i przedszkolu oraz przedłużaniem powierzenia funkcji kierowniczych bądź odwołaniem z tych stanowisk;

4)     Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli i ich doskonaleniem zawodowym;

5)     Prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z ocenianiem dyrektorów szkoły podstawowej i przedszkola;

6)     Opracowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

7)     Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród nauczycielom i uczniom.

8)     Prowadzenie spraw związanych z funduszem na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz funduszem zdrowotnym nauczycieli,

9)     Współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz związkami zawodowymi w zakresie ustalonym przez prawo;

10) Prowadzenie spraw dot. pomocy materialnej dla uczniów, w tym obsługa wypłat zasiłków szkolnych, stypendiów socjalnych, naukowych i sportowych dla uczniów oraz studentów zamieszkałych w gminie Michałowo.

11) Prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z wypełnianiem obowiązku szkolnego, w tym pozyskiwanie informacji od dyrektorów, utrzymywanie kontaktów z rodzicami oraz kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauczania;

12) Prowadzenie spraw związanych z kształceniem specjalnym i indywidualnym nauczaniem;

13) Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego,

14) Prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością oświatową, w tym SIO;

15) Opracowywanie analiz demograficznych i symulacji przyszłościowego funkcjonowania placówek oświatowych w gminie Michałowo;

16) Prowadzenie spraw związanych z dotacjami na zakup podręczników i ich rozliczanie;

17) Prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z dotowaniem placówek oświatowych, przyjmowanie wniosków, planu do budżetu, dokonywanie ściągalności z innych gmin za dzieci uczęszczające do placówek w gminie Michałowo;

18) Przygotowywanie i koordynowanie wniosków szkół o dofinansowanie zadań oświatowych ze źródeł zewnętrznych;

19) Przygotowywanie corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych;

20) Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły;

21) Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli specjalistycznych;

22) Przyjmowanie zgłoszeń pracodawców o zawieraniu umów z pracownikami młodocianymi i przygotowywanie decyzji o zwrocie kosztów kształcenia młodocianych;

23) Prowadzenie korespondencji, sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i wypełnianie ankiet z zakresu oświaty i kultury;

24) Prowadzenie dokumentacji związanej z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją gminnych jednostek oświatowych oraz szkół i przedszkoli niepublicznych;

25) Prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek oświatowych

26) Prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury;

27) Przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących zajmowanego stanowiska.

  1. Zakresodpowiedzialności na stanowisku:

-       rzetelne i terminowe załatwianie powierzonych obowiązków,

-       przestrzeganie porządku i dyscypliny w pracy,

-       zabezpieczenie warunków ochrony tajemnicy państwowej i służbowej,

-       zabezpieczenie warunków ochrony danych osobowych,

-       wykonywanie powierzonych zadań szczegółowych wg kryterium legalności, rzetelności i gospodarności,

  1. Informacja o warunkach pracy:

1)     stanowisko: administracyjne;

2)     praca o charakterze biurowym w wymiarze czasu pracy 4/5 etatu  w godz. 7.15-15.15 w budynku  Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo;

3)     pierwsza umowa na czas określony lub nieokreślony;

4)     stanowisko pracy związane z pracą na komputerze;

5)     budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazd, winda, toalety);

 

  1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej niż 6%.

 

  1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny – opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930);

2) życiorys – (curriculum vitae) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, potwierdzonej właściwymi dokumentami (kopiami), opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z 2018 r. poz. 138) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930);

3) kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) kserokopia dowodu osobistego;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia itp.), poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe: dyplomy, świadectwa szkolne, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.);

7) inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych;

8) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016 r., poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930);

9) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

10) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

11) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora ds. oświaty;

12) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury konkursowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922, z 2018 r. poz. 138).

 

  1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 26 kwietnia 2018 r. do godz. 1500::

  – osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11

  – lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. oświaty” (w przypadku wysłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do Urzędu);

2) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

 

  1. Dodatkowe informacje:

1) nabór na wolne stanowisko pracy przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Michałowa;

2) Dokumenty aplikacyjne, które zostały złożone niekompletnie, nie podlegają uzupełnieniu, a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych;

2) kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

3) kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz informację o niekaralności. Badania lekarskie kandydatów do pracy przeprowadza się na podstawie kodeksu pracy i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108; zm: Dz. U. z 2018r., poz. 4, 138 i 305).

4) warunki, sposób i tryb udzielania informacji o osobach (informacja o niekaralności) określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1025, z 2016 r. poz. 411).

5) informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. oświaty w Urzędzie Miejskim w Michałowie będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze opublikowana  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim;.

6) zatrudniona osoba, o której mowa w art.16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

 

Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Michałowie przy ul. Białostockiej 11 (pokój kadr nr 27, I-sze piętro) lub na stronie BIP UM (Zarządzenie Nr 41/11 Burmistrza Michałowa z dnia 19.05.20111 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Michałowie).

Szczegółowych informacji w sprawie naboru udziela Pan Jerzy Chmielewski – Sekretarz Gminy Michałowo, tel. 85 713 17 75, 881 011 607

 

Michałowo, 11 kwietnia 2018 r.

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Chmielewski

Data wytworzenia: 2018-04-12

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-04-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-04-12