Oferta pracy na stanowisko Podinspektor ds. księgowości budżetowej z dnia 2020-06-18

Numer konkursu 1.06.2020
Departament Finansowo-Księgowy
Data 2020-06-18
Termin składania ofert 2020-06-30
Stanowisko Podinspektor ds. księgowości budżetowej

BURMISTRZ MICHAŁOWA
OGŁASZA
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

 Podinspektor ds. księgowości budżetowej

w Urzędzie Miejskim w Michałowie

ul Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

WYMIAR ETATU: pełny wymiar czasu pracy – 1 osoba

 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy;

4) wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne);

5) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne;

6) dyspozycyjność;

7) komunikatywność;

8) nieposzlakowana opinia;

9) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office) ,

2. Wymagania dodatkowe:

1) wskazane doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z księgowością minimum 3 lata,

2) znajomość przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami, zwłaszcza w zakresie:

– ustawy o finansach publicznych,

– ustawy o rachunkowości (w tym odnośnie rachunkowości budżetowej
   i sprawozdawczości budżetowej i finansowej),

– ustawy o samorządzie gminnym,

– ustawy o ochronie danych osobowych,

– ustawy o dostępie do informacji publicznej,

oraz aktów wykonawczych do ustaw, umiejętność ich interpretacji i wykorzystania do wykonywania zadań,

3) umiejętność pracy w zespole,

4) umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,

5) umiejętność pracy pod presją czasu, zdolność do negocjacji,

6) odpowiedzialność, dokładność, rzetelność,

7) kultura osobista,

8) komunikatywność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) bieżące prowadzenie ewidencji:

 1. a) środków trwałych,
 2. b) wyposażenia,
 3. c) wartości niematerialnych i prawnych;

2) uzgadnianie z pracownikami prowadzącymi sprawy merytoryczne, wartości wydatków, w tym wydatków inwestycyjnych, co najmniej raz w roku (zwłaszcza na koniec roku) z wartościami wynikającymi z ksiąg rachunkowych;

3) współpraca z referatem inwestycyjno-geodezyjnym w zakresie księgowania wydatków inwestycyjnych oraz przygotowywanie dokumentów: OT, LT i innych dotyczących zmian w zakresie majątku trwałego;

4) współpraca z referatami organizacyjnym i inwestycyjno-geodezyjnym w zakresie analizy i rozliczania pod względem formalno-rachunkowym dotacji z budżetu Gminy Michałowo, przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz księgowania i klasyfikacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego, sporządzania zbiorczych sprawozdań do ich refundacji;

5) organizacja, przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych w formie spisu z natury, zgodnie z ustawą o rachunkowości;

6) prowadzenie amortyzacji środków trwałych Urzędu oraz sporządzenie sprawozdań statystycznych w tym zakresie;

7) uzgadnianie z pracownikami, którzy w ramach swoich obowiązków realizują zadania związane z gospodarowaniem mieniem gminy, stanu mienia gminnego na koniec każdego roku;

8) przygotowywanie danych załącznika o stanie mienia komunalnego do rocznego sprawozdania finansowego Urzędu Miejskiego i JST i uczestnictwo w jego sporządzaniu;

9) prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej Urzędu;

10) księgowanie w systemie komputerowym dochodów i wydatków budżetowych;

11) przyjmowanie, weryfikacja oraz księgowanie okresowych sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych Gminy, objętych planem finansowym, na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów;

12) prowadzenie rejestru umów, na potrzeby księgowości budżetowej, w zakresie niezbędnym do prawidłowej ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych Urzędu oraz przedkładanie tych danych Skarbnikowi;

13) zastępowanie pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. księgowości budżetowej (stanowiska ds. księgowości budżetowej) w czasie usprawiedliwionej nieobecności w zakresie udzielania informacji oraz dostępu do jej stanowiska pracy;

14) wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach powierzonego zakresu czynności.

 

4. Zakres odpowiedzialności na stanowisku:

1) rzetelne i terminowe załatwianie powierzonych obowiązków,

2) przestrzeganie porządku i dyscypliny w pracy,

3) zabezpieczenie warunków ochrony tajemnicy państwowej i służbowej,

4) zabezpieczenie warunków ochrony danych osobowych,

5) wykonywanie powierzonych zadań szczegółowych wg kryterium legalności, rzetelności i gospodarności,

6) zabezpieczenie warunków ochrony tajemnicy służbowej.

 

5. Informacja o warunkach pracy:

1) praca o charakterze biurowym w pełnym wymiarze czasu pracy w godz. 7.15-15.15 w budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo;

2) stanowisko pracy związane z pracą na komputerze;

3) budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazd, winda, toalety);

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej niż 6%.

 

7. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny – opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodne z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669).

2) Życiorys (curriculum vitae) - z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, potwierdzonej właściwymi dokumentami (kopiami) - opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodne z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669)

3) Kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) Kserokopie świadectw pracy (jeżeli kandydat posiada)

5) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe: dyplomy, świadectwa szkolne, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp;

6) Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych;

7) Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

8) Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

9) Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Sekretarza Gminy

11) Oświadczenie kandydata stwierdzające, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodne z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669). 

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. do godz. 1500::

  – osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11

  – lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. księgowości budżetowej” (w przypadku wysłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do Urzędu);

2) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

 

9. Dodatkowe informacje:

1) nabór na wolne stanowisko pracy przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Michałowa;

2) kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

3) kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz informację o niekaralności. Badania lekarskie kandydatów do pracy przeprowadza się na podstawie kodeksu pracy i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2067).

4) warunki, sposób i tryb udzielania informacji o osobach ( informacja o niekaralności) określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1025, z 2016 r. poz. 411).

5) informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Michałowie będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze opublikowana  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim;.

6) zatrudniona osoba, o której mowa w art.16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

 

10. Klauzula informacyjna - ochrona danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Michałowie jest Urząd Miejski w Michałowie, z siedzibą w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo..
 2. Inspektor Ochrony Danych e-mail: iodo@michalowo.eu
 3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Michałowie.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO i art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO w zw. z art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zw. z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 5. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, mogą być udostępniane każdemu w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze, stosownie do art. 13 ust. 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. Okres przechowywania danych:

- dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostają dołączone do akt osobowych i przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa pracy.

- dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia  rekrutacji, zaś później przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub innym postępowaniu pozasądowym.

 1. Uprawniania: prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, poza zakresem wymaganym przepisami prawa, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych – podany powyżej.
 2. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
 3. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Michałowie przy ul. Białostockiej 11 (pokój kadr nr 27, I-sze piętro) lub na stronie BIP UM (Zarządzenie Nr 41/11 Burmistrza Michałowa z dnia 19.05.2011 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Michałowie)

http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/zarzadzenie_s/zarz_0519_41_11.html

Szczegółowych informacji w sprawie naboru udziela Anna Palecka Skarbnik Gminy Michałowo, tel. 85 713 17 85.

 

Michałowo, 18.06.2020r.

 

 

Burmistrz Michałowa

 

Marek Nazarko

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Palecka

Data wytworzenia: 2020-06-18

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-06-18

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-06-18