Oferta pracy na stanowisko Sekretarz Gminy z dnia 2019-06-10

Numer konkursu 7/2019
Departament Urząd Miejski
Data 2019-06-10
Termin składania ofert 2019-06-24
Stanowisko Sekretarz Gminy

BURMISTRZ MICHAŁOWA 


OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

NAZWA STANOWISKA: Sekretarz Gminy

w Urzędzie Miejskim w Michałowie

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

WYMIAR ETATU – cały etat

Liczba stanowisk pracy – 1 osoba

 

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy;
  4. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku – zgodnie z art. 5 ust 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.) na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
  5. wykształcenie wyższe,
  6. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  7. nieposzlakowana opinia;
  8. dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office),
  9. umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
  10. umiejętność formułowania pisemnych stanowisk,
  11. umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych,

 

 1. Wymagania dodatkowe:  
  1. znajomość przepisów prawa związanych z wykonywanymi zadaniami, zwłaszcza w zakresie:

– ustawy o samorządzie gminnym

- ustawy o pracownikach samorządowych

- ustawy Kodeks pracy

- ustawy o finansach publicznych

- ustawy Prawo zamówień publicznych

- ustawy o dostępie do informacji publicznej

- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

- ustaw podatkowych i ustawy Ordynacja podatkowa

oraz aktów wykonawczych do ustaw, umiejętność ich interpretacji i wykorzystania do wykonywania zadań,

 1. znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej,
 2. zdolności organizacyjne i doświadczenia w zakresie kierowania zespołem,
 3. umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,
 4. umiejętność pracy pod presją czasu,
 5. zdolność do negocjacji,
 6. odpowiedzialność, dokładność, rzetelność,
 7. kultura osobista,
 8. komunikatywność.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, warunków jego działania a także organizacji pracy i w tym zakresie nadzór nad działalnością wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu oraz merytoryczny nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie powierzonych im zadań.
  2. Nadzór i koordynowanie wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów Prezydenta RP, do Sejmu i do Senatu RP, do Rady Miejskiej, referendów, wyborów ławników, wyborów sołtysów oraz spisów powszechnych.
  3. Koordynowanie przygotowania sesji Rady Miejskiej pod względem merytorycznym, przygotowanie i przedstawienie projektów uchwał i stanowisk Rady we wszystkich sprawach należących do właściwości Rady, w tym nadzór nad przygotowaniem przez komórki merytoryczne projektów uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza oraz innych aktów prawnych Gminy.
  4. Ustalanie sposobu wykonywania uchwał Rady oraz wykonywanie uchwał powierzonych.
  5. Przygotowanie Zarządzeń i decyzji Burmistrza.
  6. Opracowywanie projektów przepisów gminnych (statutów, regulaminów), prowadzenie ich zbioru oraz zbioru przepisów ogólnie obowiązujących.
  7. Współdziałanie z Radą oraz komisjami Rady w zakresie swojego działania.
  8. Koordynowanie realizacji zadań w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
  9. Nadzór nad analizą składanych oświadczeń majątkowych.
  10. Dokonywanie przeglądu i analizy obowiązujących aktów prawa miejscowego w zakresie organizacji Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych oraz przedstawienie propozycji związanych z ewentualną potrzebą ich aktualizacji.
  11. Koordynowanie działań dotyczących publikacji aktów prawa miejscowego, obwieszczeń, komunikatów oraz wszelkiego rodzaju informacji o charakterze publicznym poprzez publikację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń i w prasie lokalnej.
  12. Dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy – wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, naczelników wydziałów, kierownika USC oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy – dotyczących: urlopów wypoczynkowych, podróży służbowych, szkoleń pracowników, w tym sprawuje bezpośredni nadzór nad referatem Organizacyjnym
  13. W ramach funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych :
  14. dekretacja napływających pism i korespondencji
  15. wydawanie poleceń służbowych
  16. kierowanie na wyjazdy służbowe
  17. przedkładanie i ocenianie wniosków o wymierzaniu kar porządkowych
  18. delegowanie na wyjazdy służbowe.
  19. Podpisywanie pism wychodzących z Urzędu w zakresie swoich kompetencji i innych z upoważnienia Burmistrza
  20. Przyjmowanie ustnego oświadczenia woli spadkodawcy.
  21. Prowadzenie spraw kadrowych, gospodarki etatami w Urzędzie, opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy.
  22. Prowadzenie spraw związanych z naborami na wolne stanowiska w Urzędzie oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych, przeprowadzanie procedury związanej z organizacją służby przygotowawczej.
  23. Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr Urzędu, organizowanie narad szkoleniowych z pracownikami Urzędu i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych, rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami,
  24. Dokonywanie okresowej oceny kwalifikacyjnej bezpośrednio podległych pracowników.
  25. Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu.
  26. Nadzór nad sprawami dotyczącymi obsługi informatycznej i informatyzacji Urzędu.
  27. Przygotowanie sprawozdań, analiz, ocen, prognoz i programów zleconych przez Burmistrza.
  28. Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych, a także z Przewodniczącym Rady, Radą i Burmistrzem, w szczególności w zakresie przygotowania materiałów na sesje i posiedzenia komisji oraz bieżącej współpracy z Radą.
  29. Przeprowadzenie kontroli wewnętrznych Urzędu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.
  30. Organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy.
  31. Nadzorowanie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkiego rodzaju informacji o charakterze publicznym poprzez publikacje w BIP,  koordynowanie działań w zakresie udostępniania informacji publicznej w urzędzie.
  32. Zapewnienie warunków organizacyjnych umożliwiających sprawne wykonywanie zadań przez Radę Miejską, Burmistrza oraz Urząd.
  33. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
  34.  
 2. Informacja o warunkach pracy:
 • Praca o charakterze biurowym w wymiarze całego etatu w budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul, Białostocka 11, 16-050 Michałowo;
 • Stanowisko pracy związane z pracą na komputerze;
 • Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazd, winda, toalety);

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny – opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodne z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669).
  2. Życiorys (curriculum vitae) - z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, potwierdzonej właściwymi dokumentami (kopiami) - opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodne z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669)
  3. Kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. Kserokopie świadectw pracy (jeżeli kandydat posiada)
  5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe: dyplomy, świadectwa szkolne, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp;
  6. Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych;
  7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
  8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  10. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Sekretarza Gminy
  11. Oświadczenie kandydata stwierdzające, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodne z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, 1669).

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 24.06.2019 r. osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11 - w godzinach pracy Urzędu - lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy”.

Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 1. Dodatkowe informacje:
  1. Nabór na wolne stanowisko pracy przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Michałowa.
  2. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  3. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę jest zobowiązany przedłożyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
  4. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Michałowie będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim;.
  5. Zatrudniona osoba, o której mowa w art.16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

 

 1. Klauzula informacyjna - ochrona danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Michałowie jest Urząd Miejski w Michałowie, z siedzibą w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo..
 2. Inspektor Ochrony Danych e-mail: iodo@michalowo.eu
 3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy 
w Urzędzie Miejskim w Michałowie.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO i art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO w zw. z art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zw. z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 5. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, mogą być udostępniane każdemu w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze, stosownie do art. 13 ust. 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. Okres przechowywania danych:

- dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostają dołączone do akt osobowych i przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa pracy.

- dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia  rekrutacji, zaś później przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub innym postępowaniu pozasądowym.

 1. Uprawniania: prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, poza zakresem wymaganym przepisami prawa, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych – podany powyżej.
 2. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
 3. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

 

 

 

Michałowo, 10.06.2019r.

 

 

Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                  Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Tarasewicz

Data wytworzenia: 2019-06-12

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-06-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-06-12