ZAPYTANIE OFERTOWE 1. „Roboty budowlane polegające na dwukrotnym malowaniu z częściowym szpachlowaniem wewnętrznych ścian budynku szkoły – pierwsze piętro w Gminnym Zespole Szkół w Michałowie”

Michałowo, dnia 03.07.2017r.

Znak sprawy: GZS M-owo 26.3.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

Gminny Zespół Szkół w Michałowie zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:

 1. „Roboty budowlane polegające na dwukrotnym malowaniu z częściowym szpachlowaniem wewnętrznych ścian budynku szkoły – pierwsze piętro w Gminnym Zespole Szkół w Michałowie”
 2. Zamawiający:

Jan Łuksza

Reprezentujący: Gminny Zespół Szkół w Michałowie

 1. Sienkiewicza 21

16 – 050 Michałowo

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dwukrotnym malowaniu z częściowym szpachlowaniem wewnętrznych ścian budynku szkoły – pierwsze piętro. Szacunkowa ilość powierzchni do malowania: na wysokości lamperii, farma olejna – 1082,10m2, pozostała powierzchnia wraz z sufitami, farba emulsyjna – 2477,42m2.

Zawarta w zapytaniu ofertowym powierzchnia do malowania nie stanowią jedynej podstawy wyceny, służy jedynie do pomocy sporządzenia oferty. Przed przystąpieniem do składania oferty, oferent powinien określić powierzchnię do malowania i szpachlowania we własnym zakresie

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

 

Cenę oferty należy ustalić jako ryczałt dla całego zakresu zamówienia.

 1. Zakres zadania obejmuje:

Wykonawca w cenie oferty powinien przewidzieć wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: koszty związane z pełnieniem nadzoru kierowniczego nad robotami, organizacją ruchu, zabezpieczeniem i oznakowaniem placu budowy, koszty wywozu odpadów i opakowań pozostałych po zużytych materiałach, koszty utrzymania bezpieczeństwa i higieny na terenie przyległym, na który budowa może oddziaływać oraz wszystkie inne koszty mogące powstać w trakcie realizacji zamówienia.

 1. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
 2. termin wykonania zamówienia: do dnia 11.08.2017 r.
 3. warunki płatności: przelewem na konto bankowe, termin płatności 30 dni od odbioru i otrzymania faktury.
 4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Gminny Zespół Szkół w Michałowie

Ul. Sienkiewicza 21

16 – 050 Michałowo,

Osoba do kontaktu: Gryko Wioletta

Tel.: 85 7189515.

 1. Kryteria wyboru ofert:

Najniższa cena.

 1. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg zał. nr 1 w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją:

„Roboty budowlane polegające na dwukrotnym malowaniu z częściowym szpachlowaniem wewnętrznych ścian budynku szkoły – pierwsze piętro w Gminnym Zespole Szkół w Michałowie”

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty;

 • wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 1;
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2;
 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty sporządzone na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu można składać do dnia 07 lipca 2017 r. do godziny 10 00 osobiście na adres: Gminny Zespół Szkół w Michałowie ul. Sienkiewicza 21 z dopiskiem na kopercie:

Oferta na: „Roboty budowlane polegające na dwukrotnym malowaniu z częściowym szpachlowaniem wewnętrznych ścian budynku szkoły – pierwsze piętro w Gminnym Zespole Szkół w Michałowie”

 

Załączniki:

Nr 1. – formularz ofertowy

Nr 2. – oświadczenie

Nr 3. – wzór umowy

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Łuksza

Data wytworzenia: 2017-07-03

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-07-03

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-07-03