Zapytanie ofertowe : Miejscowe naprawienie posadzki oraz dostarczenie i montaż wykładziny na korytarzu – parter w Szkole Podstawowej im. Władysława Syrokomli w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 21.

UWAGA!! Zmiana treści ogłoszenia - zmiany zaznaczono kolorem czerwonyn

Michałowo, 08.06.2018r

 

 

SP.M-wo.02.21.1.2018

 

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów tejże ustawy.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o szacunkowej wartości nieprzekraczającej kwoty do 30 tys. euro netto w Szkole Podstawowej im. Władysława Syrokomli w Michalowie”.

Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro.

 

Szkoła Podstawowa w Michałowie zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pn:

1. Miejscowe naprawienie posadzki, wylanie masy samopoziomującej grubości min 3 mm oraz dostarczenie i montaż wykładziny homogenicznej na korytarzu – parter w  Szkole Podstawowej im. Władysława Syrokomli w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 21.

2. Zamawiający:

                       Krystyna Wydrycka reprezentująca:

        Szkołę Podstawową im. Władysława Syrokomli w Michałowie

       16-050 Michałowo ul. Sienkiewicza 21.

                       tel./fax:85 7189515

                       e – mail: sekretariat@spmich.pl

 

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont korytarza  - parteru budynku polegający na miejscowej naprawie istniejącej posadzki, wylanie masy samopoziomującej grubości min 3 mm oraz dostarczeniu i montażu wykładziny homogenicznej. Szacunkowa  powierzchnia - 361 m²  wraz z wywinięciem na ścianę ok 10 cm. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury.

Zawarta w zapytaniu ofertowym powierzchnia nie stanowią jedynej podstawy wyceny, służy jedynie do pomocy sporządzenia oferty. Przed przystąpieniem do składania oferty, oferent powinien określić powierzchnię do remontu we własnym zakresie. Wykonawca dokona przed wyceną prac wizji lokalnej, która będzie podstawą do dokonania rzetelnej i ostatecznej wyceny.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cenę oferty należy ustalić jako ryczałt dla całego zakresu zamówienia.

4. Zakres zadania obejmuje:

Wykonawca w cenie oferty powinien przewidzieć wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m. in.: koszty związane z pełnieniem nadzoru kierowniczego nad robotami, organizacją ruchu, zabezpieczeniem i oznakowaniem placu budowy, koszty wywozu odpadów i opakowań pozostałych po zużytych materiałach, koszty utrzymania bezpieczeństwa i higieny na terenie przyległym, na którym budowa może oddziaływać oraz wszystkie inne koszty mogące powstać w trakcie realizacji zamówienia.

5. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

  1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 13.08.2018r
  2. Warunki płatności: przelewem na konto bankowe, termin płatności 30 dni od odbioru i otrzymania faktury.
  3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia:

Szkoła Podstawowa im. Władysława Syrokomli w Michałowie

                                            16-050 Michałowo ul. Sienkiewicza 21.

                                            Osoba do kontaktu: Krystyna Wydrycka

                                            Tel.  85 7189515

6. Kryteria wyboru ofert:

Najniższa cena

7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówieni w zakresie dokumentów i oświadczeń:

Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

8. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg zał. Nr 1 w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieranym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy z adnotacją:

„Miejscowe naprawienie posadzki, wylanie masy samopoziomującej grubości min 3 mm oraz dostarczenie i montaż wykładziny homogenicznej na korytarzu – parter w  Szkole Podstawowej im. Władysława Syrokomli w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 21”.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1;
  • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2;

9. Miejsce i termon złożenia ofert:

Oferty sporządzone za załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu można składać do dnia 21.06.2018r do godziny 12.00 osobiście lub na adres: Szkoła Podstawowa im. Władysława Syrokomli w Michałowie ul. Sienkiewicza 21 16-050 Michałowo z dopiskiem na kopercie:

Oferta na : „Miejscowe naprawienie posadzki, wylanie masy samopoziomującej grubości min 3 mm oraz dostarczenie i montaż wykładziny homogenicznej na korytarzu – parter w  Szkole Podstawowej im. Władysława Syrokomli w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 21”

 

Załączniki:

nr 1 – formularz ofertowy

nr 2 – oświadczenie

nr 3 – wzór umowy

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Wydrycka

Data wytworzenia: 2018-06-12

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-06-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-06-12