Michałowo: Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach budynku Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie
Numer ogłoszenia: 142864 - 2014; data zamieszczenia: 28.04.2014
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Szkół w Michałowie , ul. Sienkiewicza 21, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 718 95 15, faks 85 718 95 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzsmich.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach budynku Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach budynku Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie ul. Sienkiewicza 21. Prace będą polegały na dostawie i montażu fabrycznie nowej stolarki okiennej PCV o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż U=0,9 W/m2K dla całego okna i każdego z osobna oraz na wywozie i utylizacji gruzu oraz odpadów budowlanych (okna). Demontaż istniejącej drewnianej stolarki okiennej po stronie Zamawiającego. Uszczelnienie istniejących obróbek blacharskich, uzupełnienie tynków ościeży wewnętrznych oraz zewnętrznych z wykonaniem gładzi szpachlowych po stronie Zamawiającego. Prace należy wykonać zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.32-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca winien wykazać się wykazem zrealizowanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym, o wartości zamówienia min. 50.000,00 zł brutto, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy, kosztorys ofertowy.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na następujących warunkach: jeśli ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania umowy określonego w umowie, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego; jeśli z powodu działania siły wyższej nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania umowy określonego w umowie, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego, zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego w zakresie realizacji choćby części niniejszej umowy; są konieczne dla prawidłowego wykonania zadania, wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5, którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy; wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, tj. gdy nastąpi odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów ziemnych lub elementów instalacji budynku, czynników społecznych; w przypadku nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy; wystąpi konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy; zmianę wynagrodzenia umownego na podstawie rozliczeń kosztorysowych; wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy; wystąpienie okoliczności w tym siły wyższej, których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności; dopuszcza się zmianę wynagrodzenia ze względu na wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Gminnym Zespole Szkół w Michałowie,16-050 Michałowo ul. Sienkiewicza 21, w księgowości pokój 23A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2014 godzina 10:00, miejsce: w Gminnym Zespole Szkół w Michałowie, 16-050 Michałowo ul. Sienkiewicza 21, w sekretariacie pokój 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


GZS M-owo 26.01.2014                                                                                              Michałowo, dnia 08.05.2014r.

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

                W związku z prośbami o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na „Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach budynku Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie” opublikowanego w BZP Nr  142864-2014 z dnia 28.04.2014r., działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Zapytanie 1:

 1. Prosimy o zamieszczenie schematów okien przewidzianych do wymiany z zaznaczeniem funkcji i podziału na skrzydła.

 

Odp. Według załącznika Nr 8.

 

 1. Prosimy o zamieszczenie przedmiaru robót – brakuje go w SIWZ.

 

Odp. Według załącznika Nr 8.

 

 1. Czy nowe okna należy tylko zamontować na kotwy i na pianę a demontaż starych okien i obróbkę po montażu wykona Zamawiający?

 

Odp. Tak. / Do montażu zastosować  nie kotwy a spaxy  (wkręt)/

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza profil PCV o szerokości mniejszej niż 70 mm?

 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza profilu PCV mniejszego niż 70 mm.

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza profile PCV z ponownego uzdatnienia, w technologii  koekstruzji, z szarym rdzeniem, wykonanym z granulatu z materiałów odpadowych?

 

Odp. Nie.

Zapytanie 2:

 1. Czy istnieje możliwość pozyskania szaty graficznej do wymiarów jakie są podane przy oknach?

 

Odp. Tylko kolor biały.

Zapytanie 3:

 1. Czy Zamawiający przewiduje naświetla górne w oknach jako otwierane czy jako pakiety zamknięte?

Jeżeli  naświetla mają być otwierane tj.uchylne to należy zastosować system Hautau z możliwością otwarcia z poziomu posadzki. Proszę o podanie ilości okuć Hautau lub wskazanie okien w kosztorysie ofertowym załączonym przez Zamawiającego.

 

Odp. Tylko fix  -  załącznik  Nr 8  / literka F oznacza fix /.

Zapytanie 4:

 1. Proszę o wyjaśnienie jaki zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie zadania (np. demontaż starej stolarki, jej utylizacja, montaż nowej stolarki, obróbki tynkarskie ościeży zewnętrznych i wewnętrznych, malowanie itp.)

 

Odp. Tylko i wyłącznie dostawa i montaż nowej stolarki okiennej oraz wywóz i utylizacja gruzu oraz odpadów budowlanych.

 

 

Dyrektor

Gminnego Zespołu Szkół

w Michałowie

/-/ Jan Łuksza

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Anna Stalbowska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-04-28

Data modyfikacji: 2014-05-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-04-28