Michałowo: Świadczenie usług grzewczych, robót konserwatorskich i dostawę opału dla GOK Michałowo, woj. podlaskie
Numer ogłoszenia: 139806 - 2010; data zamieszczenia: 21.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 121114 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie, ul. Białostocka 19, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 0-85 718 90 19, faks 0-85 718 90 19.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług grzewczych, robót konserwatorskich i dostawę opału dla GOK Michałowo, woj. podlaskie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Świadczenie usług grzewczych i robót konserwatorskich związanych z obsługą kotłowni na paliwo stałe w ilości 1 szt. w Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie. 2) Zakup opału na sezon grzewczy 2010/2011 wraz z transportem dla Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie. 2. Wykonawca (zwany również Dostawcą) w ramach świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia zobowiązany jest do: 1) obsługi kotła c.o. typu Bawaria model 175 kW SLewy - zasilanego na paliwo stałe - drewno opałowe, 2) zapewnienie całodobowej obsługi kotłowni w GOK, łącznie z obsługą sieci centralnego ogrzewania, kotła C.O. oraz sytemu cieplnego do Urzędu Miejskiego w Michałowie, 3) zapewnienie świadczenia nieprzerwanych usług grzewczych i konserwatorskich w sezonie grzewczym 2010/2011, 4) systematyczne czynności związane z bieżącym utrzymaniem kotłowni a w szczególności: czyszczenie kotła oraz odpowietrzanie instalacji C.O. w miarę potrzeb, 5) obsługi urządzenia grzewczego związanego z produkcją energii cieplnej celem utrzymania jego w stałej gotowości eksploatacyjnej, w tym monitorowania, regulacji i konserwacji (za roboty konserwacyjne uznaje się drobne naprawy, których koszt jednostkowy nie przekracza 100 PLN), 6) konserwacji instalacji wewnętrznej c.o., bez wymiany urządzeń, 7) utrzymanie odpowiedniej temperatury w budynku GOK oraz budynku Urzędu Miejskiego 8) zapewnienie dostawy ciepła z zagwarantowaniem temperatur na kolektorze zasilającym w kotłowni aby zapewnić temperaturę w pomieszczeniach na poziomie 20 stopni C, 9) powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu awarii, a także o przewidywanym terminie ich usunięcia, 10) eksploatacji urządzeń i sterowanie ich pracą zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób zapewniający minimalizację kosztów dostarczania ciepła do odbiorców, 11) niezwłocznego likwidowania przyczyn przerwy i ograniczenia innych zakłóceń w dostarczaniu ciepła, 12) konserwacja i prace naprawcze w budynku GOK i Urzędzie Miejskim w Michałowie, 13) utrzymanie należytego porządku w kotłowni, pomieszczeniach socjalnych i otoczeniu kotłowni 14) prowadzenia dokumentacji technicznej eksploatacji urządzenia do produkcji ciepła, 15) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz instrukcji obsługi i konserwacji kotła, 16) zakup drewna opałowego liściastego w ilości 320mp na sezon grzewczy 2010/2011 dla GOK w Michałowie, 17) zapewnienie i zabezpieczenie, na terenie swojej siedziby, odpowiednich pomieszczeń oraz warunków do całorocznego magazynowania drewna przeznaczonego do spalania, 18) transport drewna z miejsca składowania do kotłowni. 19) odśnieżanie i posypywanie piaskiem wokół budynku GOK i Urzędu Miejskiego w Michałowie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.72.10.00-5, 03.41.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowie, ul. Gródecka 42, 16-050 Michałowo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 103250,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 100050,00

  • Oferta z najniższą ceną: 100050,00 / Oferta z najwyższą ceną: 100050,00

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Cecylia Bobel

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-05-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-05-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-05-21