KONKURS NA STANOWISKO REDAKTORA NACZELNEGO GAZETY LOKALNEJ

KONKURS NA STANOWISKO REDAKTORA NACZELNEGO

GAZETY LOKALNEJ

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie ogłasza konkurs na stanowisko Redaktora Naczelnego gazety lokalnej.

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie wyższe;
 6. znajomość przepisów prawa prasowego;
 7. doświadczenie w pracy dziennikarskiej, umiejętność poprawnego pisania i redagowania tekstów;
 8. znajomość procesu wydawniczego gazety;
 9. znajomość specyfiki gminy Michałowo, problemów mieszkańców, kultury lokalnej i spraw samorządowych;

 

2. Wymagania dodatkowe

 1. biegła znajomość obsługi komputera,
 2. umiejętność fotografowania,
 3. komunikatywność, samodzielność, inicjatywa, kreatywność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań i czynności

 1. tworzenie lokalnego miesięcznika i prowadzenie redakcji;
 2.  przygotowywanie artykułów własnych, zamawianie i przyjmowanie materiałów nadsyłanych;
 3. przygotowywanie relacji z sesji Rady Miejskiej i innych informacji z życia samorządu gminnego we współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego, jednostek i instytucji gminnych;
 4. relacjonowanie imprez i wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie gminy,
 5. planowanie numeru;
 6. nadzór nad składem;
 7. przestrzeganie punktualnego ukazywania się kolejnych numerów (w cyklu miesięcznym);
 8. organizacja i nadzór nad kolportażem;
 9. przygotowywanie zawartości wydania internetowego (wraz z profilem na FB);
 10. redagowanie informacji o ukazaniu się nowego numeru i jego treści, zachęcającego do lektury (na stronach internetowych GOK-u  i Urzędu Miejskiego);
 11. odpowiedzialność za sprawy redakcyjne i finansowe w granicach określonych we właściwych przepisach;
 12. dbałość o rozwój gazety;
 13. reprezentowanie czasopisma na zewnątrz.

 

4. Informacje dodatkowe

 1. wydawcą gazety jest Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie, a siedzibą redakcji Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii;
 2. publikowane w gazecie lokalnej teksty powinny odzwierciedlać życie mieszkańców, popularyzować miejscową kulturę, historię i wielokulturowe bogactwo, zapewniać pluralizm poglądów całej społeczności lokalnej;
 3. realizacja obowiązków redaktora naczelnego nastąpi na podstawie umowy – zlecenia.

 

5. Oferta powinna zawierać:

 1. list motywacyjny z koncepcją gazety;
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia w pracy dziennikarskiej i publicystycznej;
 3. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia dyplomu lub zaświadczenie);
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o niekaralności.

 

Miejsce i termin składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 26 marca 2015 r. do godziny 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie (koperta z ofertą powinna być zaklejona i zawierać napis „Dotyczy naboru na stanowisko Redaktora Naczelnego gazety lokalnej)

lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie, ul. Białostocka 19, 16-050 Michałowo (także z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Redaktora Naczelnego gazety lokalnej).

Na kopercie zawierającej ofertę należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu.

Aplikacje, które wpłyną do siedziby GOK po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest stwierdzenie przez komisję konkursową spełnienia przez kandydata warunków formalnych.

 

 

Rozpatrzenie ofert

Postępowanie kwalifikacyjne w celu wyłonienia kandydata na Redaktora Naczelnego gazety lokalnej. przeprowadzi komisja składająca się z:

 • przedstawiciela wydawcy (GOK-u),
 • przedstawiciela Rady Miejskiej,
 • przedstawiciela Burmistrza,
 • zawodowego dziennikarza,
 • przedstawiciela organizacji pozarządowych z terenu gminy Michałowo.

Skład osobowy komisji ustali Dyrektor GOK w porozumieniu z Burmistrzem Michałowa.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Komisja konkursowa może odstąpić od wyboru kandydata na stanowisko redaktora naczelnego gazety lokalnej w drodze niniejszego konkursu, bez podania przyczyny.

 

 

 

Informacji o warunkach organizacyjnych i finansowych udziela dyrektor GOK w Michałowie Elżbieta Palinowska, osobiście lub telefonicznie (85 7189019) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej gokmichalowo.pl oraz michalowo.eu dnia 31 marca 2015 r.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustaw z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie

Elżbieta Palinowska

Metryka strony

Udostępniający: Cecylia Bobel

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-03-18

Data modyfikacji: 2015-03-18

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-03-18