Zawiadomienie o zwołaniu XXXII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 12 października 2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

      Stosownie do  art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446, z późn. zm.) zwołuję XXXII Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 12 października 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

Porządek XXXII Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.;
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy;
  3. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Michałowo na lata 2015-2020;
  4. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Michałowo;
  5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Michałowo;
  6. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Syrokomli w Michałowie.
  7. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. Syrokomli w Michałowie

 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

7. Informacja o stanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Michałowo.

8. Informacja dotycząca działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

9. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych składanych stosownie do art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi.

10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         w  Michałowie

                                                                                                     mgr Irena Suprun

 

                Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Irena Suprun

Data wytworzenia: 2017-10-05

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-10-05

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-10-05