Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 24 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00,

   Michałowo, 16.05.2018 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

      Stosownie do  art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018r. poz. 130) zwołuję XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu
24 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00,
która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego
w Michałowie.

Porządek XXXIX Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. podziału Gminy Michałowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  2. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowo
  3. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 40 Rudnia
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 29 Michałowo
  6. uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie,

5. uzupełnienia składu osobowego Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie

6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         w  Michałowie             

                                                                                                     Maria Bożena Ancipiuk

Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Tarasewicz

Data wytworzenia: 2018-05-17

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-05-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-05-17