Zawiadomienie o zwołaniu XLII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 14 września 2018 r. (piątek) o godz. 10.00

Z A W I A D O M I E N I E
          Stosownie do  art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) zwołuję XLII Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 14 września 2018 r. (piątek) o godz. 10.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.


Porządek XLII Sesji Rady Miejskiej przewiduje:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmian w budżecie na 2018 rok;
b)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 29 Michałowo;
c)    wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego;
d)    wyrażenia zgody na sprzedaż i określenie warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego;
e)    w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uznanie lasów za ochronne;
f)    w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Michałowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
g)    zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Michałowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
h)    ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Michałowa.
6. Wypracowanie opinii Rady w temacie lokalizacji gminnego przedszkola w Michałowie.
7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
8. Sprawy różne
9. Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej


                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                         w  Michałowie      
                                                                                               Maria Bożena Ancipiuk
                Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Tarasewicz

Data wytworzenia: 2018-09-07

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-09-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-09-07