Z A W I A D O M I E N I E o zwołaniu XXXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu 8 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00

Z A W I A D O M I E N I E

      Stosownie do  art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232; z 2018r. poz. 130) zwołuję XXXV Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji w dniu
8 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00,
która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego
w Michałowie.

Porządek XXXV Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 r.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w 2017 r.
 7. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w 2017 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie na 2018 rok;
 2. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowo na lata 2018-2023;
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż i określenie warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego;
 4. zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
 5. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Michałowo w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;
 6. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.;
 7. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Michałowo na 2018 r.;
 8. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Michałowo przez inne niż Gmina Michałowo osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji;
 9. zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia na 2018 r.;
 1. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         w  Michałowie             

                                                                                                     mgr Irena Suprun

 

                Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Tarasewicz

Data wytworzenia: 2018-02-01

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-02-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-02-01