Z A W I A D O M I E N I E o zwołaniu X Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji w dniu 25 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00

Z A W I A D O M I E N I E

                Stosownie do  art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję X Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji w dniu 25 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

Porządek X Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad X Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 4. Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie na 2019r.
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2019-2024,
  3. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo,
  4. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na przeprowadzenie termomodernizacji budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminny Michałowo w latach 2019-2024,
  5. wskazania miejsc wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Michałowo,
  6. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Michałowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  7. ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom,
  8. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Michałowa.

 

 1. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                      w  Michałowie

                                                                                                                 Maria Bożena Ancipiuk

                Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Kanał youtube z transmisjami z posiedzeń Rady Miejskiej - link: https://www.youtube.com/channel/ucsdi75ysz7vzlirlk4fvjvq/videos

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Tarasewicz

Data wytworzenia: 2019-07-22

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-07-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-07-22