Zawiadomienie o zwołaniu XII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji w dniu 25 września 2019 r. (środa) o godz. 10.00

 

Z A W I A D O M I E N I E

               Stosownie do  art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696) zwołuję XII Sesję Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji w dniu 25 września 2019 r. (środa) o godz. 10.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Michałowie.

Porządek XII Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
 4. Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Dyskusja nad wykonaniem budżetu za I-wsze półrocze 2019 r
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie na 2019 rok
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 26 Leonowicze
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych
  5. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo
  6. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
  7. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Michałowo na 2020 r.
  8. likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie
 7. Dyskusja nad powołaniem spółki
 8. Apel Rady w sprawie podjęcia działań dot. utworzenia pieszego przejścia granicznego z Białorusią w miejscowości Jałówka.
 9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

 

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej

 

                                                                                                                      Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                  w  Michałowie                    

                                                                                                                             Marek Charytoniuk

                Zgodnie z art.25 ust 3.ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Kanał youtube z transmisjami z posiedzeń Rady Miejskiej - link: https://www.youtube.com/channel/ucsdi75ysz7vzlirlk4fvjvq/videos

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Tarasewicz

Data wytworzenia: 2019-09-20

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-09-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-09-20